Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 181553VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal (wijziging artikel 3.1)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het per 1 januari 2018 van kracht geworden wetten die betrekking hebben op de voorschoolse opvang: de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;

 

gelet op de vaststelling van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 waarin de subsidiering voor peuteropvang aan de ouders wordt gereguleerd;

 

gelet op de gevolgen voor de voorziening reguliere peuteropvang;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 aan te passen;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen:

 

Onderdeel I wijziging Artikel 3.1 Peuterspeelzaalwerk

door de tekst bij artikel 3.1 Peuterspeelzaalwerk in zijn geheel te vervallen en in plaats daarvan de navolgende tekst op te nemen: [vervallen] ;

 

Onderdeel II Inwerkingtreding van de wijziging

dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw G. Brongers-Roffel

locoburgemeester