Beleidsregels Munitax 2018

De ambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c van de Gemeentewet, van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen,

 

gelet op het bepaalde in:

- Artikel 24 Wet WOZ;

- Artikel 1 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen van bovengenoemde gemeenten;

- Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van rioolheffing van bovengenoemde gemeenten;

- Artikel 4 en 12 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van reinigingsheffing van Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen;

- Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing van Berg en Dal;

- Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van hondenbelasting van bovengenoemde gemeenten met uitzondering van Berg en Dal;

- Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van reclamebelasting van Wijchen;

- Artikel 4 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering van reclamebelasting van Beuningen en Druten;

- Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van toeristenbelasting van Beuningen en Wijchen;

- Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering

- Van toeristenbelasting van Berg en Dal;

- Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering buitengebied van Heumen;

- Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering van forensenbelasting van Beuningen en Berg en Dal;

- Artikel 3 van de verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten van Druten;

- Artikel 4 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering van Bedrijveninvesteringszone van Berg en Dal en Heumen

 

 

BESLUIT:

 

De Beleidsregels Munitax 2018, vastgesteld bij besluit van 30 januari 2018 te wijzigen:

onderstaande wijzigingen hebben betrekking op onderdeel 1 van de Beleidsregels te weten de Leidraad invordering gemeentelijke belas0tingen

 

ARTIKEL I

 

A. Artikel 1.1.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste alinea vervalt.

2. In de laatste alinea wordt een gedachtestreepje ingevoegd:

- de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, de vijfde mei en de Goede Vrijdag, alle met inbegrip van de daaraan voorafgaande en de daarop volgende dag;

3. In de laatste alinea vervallen de woorden ‘landelijk of’.

4. In de laatste alinea wordt het woord ‘Kerstmis’ vervangen door: de beide Kerstdagen

5. In de laatste alinea wordt het woord ‘Nieuwjaar’ vervangen door: Nieuwjaarsdag.

 

B. Artikel 14.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede alinea vervallen de volgende volzinnen: ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan de echtgenoot met wie de belastingschuldige in gemeenschap van goederen is gehuwd. In dat geval wordt het derdenbeslag gelegd ten laste van de echtgenoot van de belastingschuldige, als de echtgenoot alleen gerechtigd is de vermogensbestanddelen te vorderen die onder het beslag vallen.’

2. In de derde alinea worden de woorden ‘aan de echtgenoot binnen’ vervangen door: aan degene aan wie de vordering formeel toebehoort binnen

3. In de derde alinea worden de woorden ‘van de echtgenoot is’ vervangen door: van die ander is

 

C. Artikel 14.4.13 wordt vervangen door:

14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat, de ontvanger of een openbaar lichaam en het doen van verklaring

Als derdenbeslag wordt gelegd onder de Staat, de ontvanger of een openbaar lichaam, dan is specificatie verplicht; er wordt in dit verband verwezen naar artikel 479 Rv.

De verplichting tot specificatie heeft niet tot doel het verhaal te belemmeren, maar de taak van de Staat, de ontvanger of het openbaar lichaam te verlichten. Dit betekent dat de verklaring in het kader van het derdenbeslag zich niet moet beperken tot de ex artikel 479 Rv genoemde vermogensbestanddelen, maar zich ook moet uitstrekken tot alles wat de geëxecuteerde te vorderen heeft van de Staat, de ontvanger of het openbaar lichaam en wat bij de Staat, de ontvanger of het openbaar lichaam bekend was op het moment van beslaglegging.

 

D. Artikel 19.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

In de eerste alinea worden de woorden ‘een brief’ vervangen door: de beschikking

 

E. In artikel 26 wordt de derde alinea beginnend met ‘Bij de berekening van de kwijtschelding’ en eindigend met ‘waarin dit percentage is vastgesteld’ vervangen door:

Bij de berekening van de kwijtschelding worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Voor AOW-gerechtigde personen worden de kosten van bestaan gesteld op 100 % van de toepasselijke, in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde netto AOW ’bedragen.

 

F. Artikel 73.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

Na de woorden ‘leiden tot ontbinding van die rechtspersoon’ wordt ingevoegd: conform artikel 2:19a BW

 

G. Artikel 73.5.1 wordt als volgt gewijzigd:

Onder d wordt ‘de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen’ vervangen door: de toepassing van een schuldregeling als bedoeld in artikel 287a FW

 

H. Artikel 73.6.2 vervalt.

 

ARTIKEL II

 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2018.

 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2018.

Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen, op 31 juli 2018.

De heffings- en invorderingsambtenaar,

Peter Logemann

Teamleider Munitax

Naar boven