Gemeenteblad van Steenbergen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenbergenGemeenteblad 2018, 176376Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben;

 

Gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2005;

 

Overwegende dat:

- In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening een bevoegdheid is opgenomen voor het college om tijden aan te wijzen waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

- Met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid.

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”,

 

Inhoudende:

 

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten op de inzameldag vóór 07:30 uur worden aangeboden.

 • 2.

  De inzamelmiddelen moeten in reguliere situaties zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst of de inzamelaar(s), doch uiterlijk om 22:00 uur op de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

 

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 augustus 2018 in werking.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 3 juli 2018,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R. P. van den Belt MBA