Beleidsregel Beschut Werk

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 

Gelet op,

de artikelen 8a en 10b van de Participatiewet

artikel 6 van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015

 

Overwegende dat in het kader van de uitvoering van het voorzien in dienstbetrekkingen in een beschutte omgeving het wenselijk is om nadere regels te stellen,

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregel Beschut Werk gemeente Utrecht

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

Beschut werk : Een dienstbetrekking in een beschutte omgeving, waarop een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft;

Misdragingen : Ernstige misdragingen op het werk op grond waarvan ontslag op staande voet is verleend en de arbeidsovereenkomst per direct is beëindigd, dan wel ernstig plichtsverzuim op grond waarvan strafontslag is verleend en de aanstelling als ambtenaar per direct is beëindigd.

Indicatie De vaststelling dat een persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 

Hoofdstuk 2 Aanstelling

Artikel 2. Vorm dienstbetrekking

1. Beschut werk wordt in principe gedurende de eerste 2 jaar van het dienstverband aangeboden in de vorm van een tijdelijk dienstverband.

2. Na het einde van de in het vorige lid genoemde periode wordt beschut werk aangeboden in de vorm van een dienstverband voor onbepaalde duur, tenzij uit tussentijds onderzoek is gebleken dat iemand niet langer tot de doelgroep van beschut werk behoort.

 

Artikel 3. Duur dienstbetrekking

1. Beschut werk wordt aangeboden voor 31 uur per werk.

2. Het college kan een dienstverband van geringere omvang aanbieden, indien sprake is van een medische urenbeperking of de belanghebbende anderszins duurzaam of tijdelijk niet de mogelijkheid heeft om het gestelde aantal uren te werken.

 

Hoofdstuk 3 Volgorde van plaatsing

Artikel 4. Volgorde van plaatsing

1. Indien het aantal te realiseren beschutte werkplekken al is gerealiseerd, wordt een persoon met een indicatie op een wachtlijst geplaatst.

2. De persoon, bedoeld in het vorige lid, krijgt voorrang op personen met een indicatie van latere datum, tenzij het beschikbare beschut werk niet aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van deze persoon. In dat geval wordt het beschut werk aangeboden aan de eerstvolgende persoon, bij wie het beschut werk wel aansluit op diens arbeidsmogelijkheden.

 

Artikel 5. Plaatsing na ontslag wegens misdragingen

1. Indien een persoon, die op beschut werk is geplaatst, wegens misdragingen is ontslagen, wordt aan deze persoon, mede gelet op de veiligheid van andere medewerkers, pas na een periode van maximaal 6 maanden opnieuw beschut werk aangeboden.

2. Indien na afloop van deze periode, geen beschut werk beschikbaar is, omdat het aantal te realiseren beschutte werkplekken al is gerealiseerd, wordt deze persoon op de wachtlijst geplaatst, bedoeld in artikel 5, eerste lid. In afwijking van artikel 5, tweede lid, wordt zijn rangorde op deze wachtlijst bepaald door de datum van het ontslag.

3. Tijdens de periode, bedoeld in het eerste lid, kan aan deze persoon een passende gedragstraining dan wel aanvullende ondersteuning of begeleiding of een andere voorziening, worden aangeboden, die de kans op herhaling van misdragingen kan voorkomen of beperken en de kans op arbeidsinschakeling vergroot. Een dergelijke voorziening wordt aangemerkt als een voorziening bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet. Bij het oordeel of een gedragstraining passend is wordt mede beoordeeld of de betreffende persoon leerbaar is.

4. Aan de persoon, die na ontslag een uitkering van de gemeente Utrecht gaat ontvangen en een voorziening, bedoeld in het vorig lid, krijgt aangeboden, wordt de verplichting opgelegd om gebruik te maken van deze voorziening en mee te werken aan een onderzoek naar de noodzaak van deze voorziening.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na datum publicatie.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Beschut Werk gemeente Utrecht

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 26 september 2017,

De secretaris, De burgemeester,

Naar boven