Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2018, 170663Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling Transformatie sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 31 juli 2018, heeft besloten

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven (2011 inclusief de derde wijziging Gemeenteblad 2014, nr. 58)

Gelet op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

I. In te trekken de Subsidieregeling Transformatie sociaal domein 2018 zoals vastgesteld op 18 juli 2017

II. Vast te stellen de Subsidieregeling Transformatie sociaal domein

 

Subsidieregeling Transformatie sociaal domein

 

Artikel 1        Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven;

b. Zelfredzaamheid: Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren/participeren;

c. Vrijwillige inzet: inspanningen waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat, uitgezonderd een eventuele tegemoetkoming in de onkosten ;

d. Samenkracht: initiatieven waarbij inwoners gebruik maken van elkaars kwaliteiten;

e. Sociale basisvoorzieningen: alle openbare en vrij toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan sociale doeleinden;

f. Eerste lijn: alle individuele ambulante ondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein met uitzondering van specialistische individuele ambulante ondersteuning;

g. Tweede lijn: alle individuele specialistische ondersteuning, langdurig intensieve ondersteuning, groepsondersteuning, verblijf en opvang.

 

Artikel 2        Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd:

a. een toename van zelfredzaamheid van inwoners;

b. een aantrekkelijke leefomgeving voor alle inwoners;

c. meer mensen die zich duurzaam redden in de sociale basis.

 

Artikel 3        Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

 

Artikel 4        De  te subsidiëren activiteiten

Een subsidie, mits deze bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2 wordt verleend:

a. voor activiteiten op het gebied van samenkracht;

b. voor sociale basisvoorzieningen;

c. voor eerstelijnsvoorzieningen met uitzondering van de eerstelijnsvoorzieningen van de Stichting WIJeindhoven;

d. voor tweedelijnsvoorzieningen waar geen indicatie voor is vereist.

 

Artikel 5        Algemene subsidievereisten

1. Om in aanmerking te komen voor subsidie van artikel 4, onder a en b, wordt aan zoveel mogelijk, maar tenminste aan één van de volgende kernpunten voldaan:

a. de werkwijze is gericht op netwerken, informele ondersteuning, inzet van vrijwilligers en steunsystemen (met zo min mogelijk inzet van professionele capaciteit) en zonder dat noodzakelijke professionele inzet door vrijwillige inzet wordt vervangen;

b. de eigen kracht van mensen is het uitgangspunt; daarbij hoort ook dat het aanbod aantoonbaar vraaggericht is;

c. de ondersteuning wordt niet (automatisch) door professionals geboden;

d. nieuwe samenwerkingsrelaties worden aangegaan (breder dan de eigen koker) om gezamenlijk resultaten te boeken;

e. de inzet richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners;

f. de inzet richt zich op  de verbetering van de leefomgeving, zowel sociaal als fysiek (waarbij de financiering van de fysieke kant geen expliciet onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling, maar sociale initiatieven wel van invloed kunnen zijn op de fysieke kwaliteit van de stad).

2. Om in aanmerking te komen voor subsidie van artikel 4, onder d, komen in de werkwijze en in de activiteiten zoveel mogelijk, maar tenminste één van de volgende kernpunten tot uiting:

a. aantoonbaar gericht op duurzame uitstroom;

b. aantoonbaar gericht op het verkorten en verlichten van professionele ondersteuning;

c. aantoonbaar gericht op ondersteuning dichtbij het huishouden.

3. Om in aanmerking te komen voor subsidie van artikel 4, onder b, c en d, leveren de activiteiten een meetbare bijdrage aan zoveel mogelijk, maar tenminste één van de volgende onderdelen:

a. het terugdringen van het aantal inwoners dat (langdurig) is aangewezen op tweedelijnsvoorzieningen of op ondersteuning door de Stichting WIJeindhoven;

b. de beperking van het aantal noodzakelijke professionele interventies;

c. de bevordering van maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en informele zorg.

 

Artikel 6         Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

1. De subsidieaanvragen worden conform bijlage 1. onderling vergeleken op grond van het bepaalde in artikel 2, 4 en 5 van deze subsidieregeling en tevens op grond van de kosten.

2. Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten zoals genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling en de som van het aantal aanvragen het subsidieplafond zoals bedoeld in het eerste lid te boven gaat, vindt een ranking zoals opgenomen in bijlage 1 plaats waarbij subsidies verstrekt kunnen worden tot het moment dat het plafond bereikt wordt.

3. Aanvragen met een onevenredige verhouding tussen totale kosten en geoffreerde resultaten worden afgewezen.

4. Aanvragen worden geweigerd indien ze voor het behalen van de resultaten afhankelijk zijn van voorwaarden terwijl onvoldoende verzekerd is dat aan die voorwaarden op datum aanvraag is voldaan.

  

Artikel 7     Inwerkingtreding en duur regeling

1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking onder intrekking van de Subsidieregeling sociaal domein 2018 “Kaders om te transformeren in de sociale uitvoeringspraktijk” (Subsidieregeling transformatie SD 2018).

2. Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies voor activiteiten vanaf 1 januari 2019.

 

Artikel 8    Citeertitel

De citeertitel van deze subsidieregeling is Subsidieregeling Transformatie Sociaal Domein.

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

Bijlage 1 bij Subsidieregeling Transformatie Sociaal Domein