Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2018, 167973BeleidsregelsBeleidsregel huisvesting tijdelijke werknemers Stede Broec

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

Overwegende dat;

 

Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ voorziet in mogelijkheden voor het realiseren van huisvesting voor tijdelijke werknemers;

 

Voorgenoemd ruimtelijk beleid nu zeven jaar geldt en, gepaard met de immer voortschrijdende schaalvergroting en integratie van facetten van het agrarisch bedrijf in Stede Broec een evaluatie van het geldend beleid gewenst is;

 

Dat uit de evaluatie blijkt dat in aanvulling op het bestaande beleid het gewenst en verantwoord wordt geacht om nadere beleidsregels te stellen omtrent de huisvesting van tijdelijke werknemers in Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017

besluit:

 

Middels onderstaand beleidsregels het bestaande beleid als vervat in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ aan te vullen:

1 Huisvesting binnen agrarische bouwvlakken

 • 1.1

  De verruiming van het aantal te huisvesten personen geldt als aanvulling op het voor het overige onverkort van toepassing zijnde beleid zoals is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’;

 • 1.2

  Dat de bebouwingsnormen uit de betreffende bestemmingsplanregels onverkort van toepassing blijven;

 • 1.3

  Dat de huisvesting bij agrarische bedrijven wordt uitgebreid van maximaal 30 naar maximaal 60(*) personen onder de voorwaarden dat:

  • a.

   het bedrijf met een door de accountant aangeleverde overzicht van de arbeidsbehoefte aantoont dat de aanwezigheid van deze permanente huisvesting noodzakelijk is voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf ter plaatse voor ten minste negen maanden per kalenderjaar;

  • b.

   de omzet die gepaard gaat met het huisvesten van een dergelijke hoeveelheid arbeidsmigranten een ondergeschikt onderdeel is van de omzet van het bedrijf. Dit moet aangetoond worden met een accountantsverklaring

  • c.

   De oppervlakte van de betreffende voorziening niet groter mag zijn dan 500 m2

  • d.

   Bij beëindiging van het agrarisch bedrijf ter plaatse van het agrarisch bouwvlak waarvoor de huisvesting is aangevraagd moet ook de huisvesting worden beëindigd.

  (*) Het college is bevoegd om beslissingen te nemen op aanvragen/verzoeken tot en met 60 personen. Boven dit aantal wordt een aanvraag/verzoek aan de raad voorgelegd ter bespreking en goedkeuring.

2 Tijdelijke units

De bepalingen onder artikel 3.6.7 onder d van de regels van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ aan te scherpen met de volgende passage:

 

Medewerking aan het treffen van tijdelijke voorzieningen (units zijnde gebouwen, geen kampeermiddelen zijnde) wordt alleen overwogen wanneer sprake is van een noodsituatie, dat wil zeggen alleen wanneer een omgevingsvergunning voor een permanente voorziening is verleend en ter overbrugging van die periode die nodig is voor het realiseren en gebruiksgereed maken van die permanente voorziening. Na het in gebruik nemen van de permanente voorziening moeten de units binnen vier weken verwijderd zijn en verwijderd worden gehouden.

3 Huisvesting op bedrijventerreinen

Gegeven de onevenredig negatieve effecten op de bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden van omliggende bedrijven geen medewerking te verlenen aan huisvesting op bedrijventerreinen

4 Grootschalige zelfstandige huisvesting

Gegeven de onevenredig negatieve effecten op de bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven geen medewerking te verlenen aan huisvesting in grootschalige zelfstandige huisvestingsvoorzieningen in het buitengebied

5 Hergebruik maatschappelijk vastgoed

Binnen de bebouwde kom, geen bedrijventerrein zijnde, dergelijke verzoeken op eigen merites beoordelen aan de hand van dezelfde wet- en regelgeving als woongebouwen. Hierbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het borgen van een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden.

 

Het college is bij functiewijzigingen het bevoegd gezag om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, de raad wordt geïnformeerd over het genomen besluit.

6 Reguliere woningvoorraad

Er wordt geen medewerking verleend aan het gebruik van particuliere burgerwoonbestemmingen ten gunste van logiesfuncties ( voor tijdelijke werknemers).

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 29 juni 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,

Y.P.A. Hermans

de voorzitter,

W.J.F.M.van Beek