Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 167305BeleidsregelsWIJZIGING VAN HET RECLAMEBELEID 2016

het college van de gemeente Groningen,

 

gelet op de artikelen 4:24. 2:6, 2:42, 5:7 en 5:44 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

besluit vast te stellen de volgende wijziging van het Reclamebeleid 2016 van de gemeente Groningen

Artikel I

Het Reclamebeleid 2016 wordt gewijzigd als volgt:

 

 • A.

  In ‘Deel B’ ‘6 nadere regels’ artikel ‘6.2.1 Uitstallingen en reclameborden’ onder het kopje ‘Uitzonderingen vergunningplicht’

   

  In de eerste zin na ‘geldt niet’ ‘tijdens openingstijden’ in te voegen.

   

  In sub 2 na ‘A kerkhof’ vervalt de tekst ‘,de Brugstraat, de Astraat (tot de aan de Westersingel) en de Westerkade’

   

  In sub 3 wordt na de tekst ingevoegd ‘(met uitzondering van de westzijde van het Akerkhof, de Brugstraat, de Astraat tot aan de Westersingel en de Westerkade)’

   

  Een nieuw sub 4 en sub 5 in te voegen.

  • 4.

   uitstallingen van koopwaar en pandgebonden reclameobjecten, uitsluitend in een door toepassing van andere bestrating afgebakende ruimte direct grenzend aan de gevel aan de westzijde van het Akerkhof, de Brugstraat en de Astraat tot aan de Westersingel;

 • Het oude sub 4 wordt sub 5

   

  Oude tekst

  Nieuwe tekst

  6.2 Nadere regels gebruik openbare ruimte voor reclame

  6.2.1 Uitstallingen en reclameborden Uitzonderingen vergunningplicht

  Het verbod in het eerste lid van artikel 2.6 van de APVG geldt niet voor:

  1. uitstallingen en aanwijsborden in portieken en ruimte achter de gevellijn (met een hoogte van circa 1 meter), voor zover deze ruimten geen functie hebben voor het openbare verkeer;

  2. uitstallingen van koopwaren en pandgebonden reclameobjecten tot 0,50 meter uit de gevel in het gebied binnen de diepenring (met uitzondering van de Grote Markt, de Herestraat, de Guldenstraat, de Waagstraat, de noordzijde van de Vismarkt, de noordzijde van het A kerkhof, de Brugstraat, de A-straat (tot de aan de Westersingel) en de Westerkade);

  3. uitstallingen van koopwaren en reclameobjecten tot 1,00 meter uit de gevel in het gebied buiten de diepenring indien het trottoir over een breedte van ten minste 1,50 meter vrij begaanbaar blijft en er een vrije ruimte in de straat van ten minste 4,00 meter aanwezig is;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. het plaatsen van ten hoogste twee planten of boompjes ter markering van de toegangsdeur van winkels (maximaal 0,50 x 0,50 meter, tegen de gevel).

  6.2 Nadere regels gebruik openbare ruimte voor reclame

  6.2.1 Uitstallingen en reclameborden Uitzonderingen vergunningplicht

  Het verbod in het eerste lid van artikel 2.6 van de APVG geldt niet tijdens openingstijden voor:

  1. uitstallingen en aanwijsborden in portieken en ruimte achter de gevellijn (met een hoogte van circa 1 meter), voor zover deze ruimten geen functie hebben voor het openbare verkeer;

  2. uitstallingen van koopwaren en pandgebonden reclameobjecten tot 0,50 meter uit de gevel in het gebied binnen de diepenring (met uitzondering van de Grote Markt, de Herestraat, de Guldenstraat, de Waagstraat, de noordzijde van de Vismarkt, de noordzijde van het A kerkhof);

   

   

  3. uitstallingen van koopwaren en reclameobjecten tot 1,00 meter uit de gevel in het gebied buiten de diepenring indien het trottoir over een breedte van ten minste 1,50 meter vrij begaanbaar blijft en er een vrije ruimte in de straat van ten minste 4,00 meter aanwezig is (met uitzondering van de westzijde van het Akerkhof, de Brugstraat, de Astraat tot aan de Westersingel en de Westerkade);

  4. uitstallingen van koopwaar en pandgebonden reclameobjecten, uitsluitend in een door toepassing van andere bestrating afgebakende ruimte direct grenzend aan de gevel aan de westzijde van het Akerkhof, de Brugstraat en de Astraat tot aan de Westersingel;

  5. het plaatsen van ten hoogste twee planten of boompjes ter markering van de toegangsdeur van winkels (maximaal 0,50 x 0,50 meter, tegen de gevel).

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 17 juli 2018,

de burgemeester,

Peter den Oudsten

de secretaris,

Peter Teesink