Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 166065Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - het bouwen van een bouwwerk (bouwen van een koude scharrelruimte), Zandstraat 3, 6037 RH Kelpen-Oler

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

- het bouwen van een bouwwerk (bouwen van een koude scharrelruimte) op het adres Zandstraat 3, 6037 RH Kelpen-Oler

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Heythuysen. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien, gedurende de openingstijden van de receptie.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift worden ingediend door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep (motivering).

Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de dagtekening van het beroepschrift;

- vermelding van de datum van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;

- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.