Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 165923Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Hortense Kwartier (Domineeslaantje) te Breukelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Hortense Kwartier” op 10 juli 2018 door de gemeenteraad, gewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 3 augustus 2018 tot en met donderdag 13 september 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

De locatie Hortense Kwartier is gelegen aan het Domineeslaantje in Breukelen. De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit de voormalige Danne en Vijverhofschool, zal worden afgebroken. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 27 grondgebonden woningen. Naast 8 sociale huurwoningen worden 9 rijwoningen, 6 2-onder-1 kapwoningen en 4 vrijstaande woningen gebouwd.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Hortense Kwartier” met ingang van vrijdag 3 augustus 2018, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPDomineeslntjeBKL-VG01) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of de heer J. Broeke (tel 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 3 augustus 2018 tot en met donderdag 13 september 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 14 september 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluit Hogere waarden Wet Geluidhinder

Het bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Omdat het geluidsniveau op de gevels van de woningen vanwege het wegverkeer op de A2 hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh, heeft ons college gebruik gemaakt van de in de Wet geluidhinder genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Hortense Kwartier” is genomen op 2 mei 2018. U kunt het inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen

Tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden kan, met ingang van vrijdag 3 augustus 2018 tot en met donderdag 13 september 2018,beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen ingesteld worden door degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, primair degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingebracht.