Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

 

 

In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Brunssum deelneemt.

 

Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende in ieder geval te vermelden:

 • a.

  de deelnemers;

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging;

 • e.

  of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

De gemeente Brunssum neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

 

Regelingen met Openbaar Lichaam

 • 1.

  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 • 2.

  Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL

 • 3.

  Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

 • 4.

  Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen

 • 5.

  Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

 • 6.

  Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

 • 7.

  Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

 • 8.

  Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

 • 9.

  Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad

 • 10.

  Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis

 • 11.

  Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

 • 12.

  Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Regelingen met een Centrumgemeente of regeling op zich.

 • 13.

  Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

 • 14.

  Gemeenschappelijke Regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT: PIT)

 • 15.

  Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg

 • 16.

  Lichte Gemeenschappelijke Regeling Beheer Afvalwaterketen tussen Gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

 • b.

  wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet veiligheidsregio’s, Wet Ambulancezorg, Politiewet 2012 en Wet publieke gezondheid

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 10 Wet veiligheidsregio’s, te weten:

  • a.

   het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

  • b.

   het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

  • c.

   het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

  • d.

   het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

  • e.

   het instellen en in stand houden van een brandweer;

  • f.

   het instellen en in stand houden van een GHOR;

  • g.

   het voorzien in de meldkamerfunctie;

  • h.

   het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materiaal;

  • i.

   het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f en g genoemde taken.

 • d.

  Adres:

  Prins Bisschopsingel 53

  6212 AB Maastricht

   

  Postbus 35 6269 ZG Margraten

   

  Vestigingsplaats:

  Maastricht

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

2. Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Onderbanken, Landgraaf

 • b.

  wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Participatiewet, Wet inkomensvoorziening inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, Wet maatschappelijke ondersteuning en andere wet- en regelgeving in kader van sociaal domein.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van de navolgende taken:

  • a.

   de uitvoering van de onderdelen van de Participatiewet inclusief de Invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen,

  • b.

   de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein,

  • c.

   het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen.

 • d.

  Adres

  Lindeplein 1, 6445 AT Brunssum

  Postbus 114, 6440 AC Brunssum

   

  Vestigingsplaats:

  Brunssum

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam

3. Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden

  • a.

   de besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling;

  • b.

   het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad;

  • c.

   het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen/Bestuurscommissies-overstijgende onderwerpen.

  • d.

   het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad Limburg-organisatie.

  • e.

   de communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke organisaties;

  • f.

   de afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten;

 • d.

  Adres Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen

  Postbus 200, 6400 AE Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam

4. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert, Waterschap Peel en Maasvallei, en Waterschap Roer en Overmaas.

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet waardering onroerende zaken en Waterschapswet

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  • 1.

   Aanwijzingen op het terrein van heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen:

   • -

    Het aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub b Gemeentewet;

   • -

    Het aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c Gemeentewet;

   • -

    Het aanwijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub e, Gemeentewet.

  • 2.

   Aanwijzing op terrein van de waardering van onroerende zaken:

   • -

    Het aanwijzen van de gemeenteambtenaar die belast is met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Wet WOZ.

  • 3.

   Aanwijzingen op het terrein van heffing en de invordering van waterschapsbelastingen:

   • -

    Het aanwijzen als waterschapsambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub b, Waterschapswet;

   • -

    Het aanwijzen als waterschapsambtenaar belast met de invordering van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub c, Waterschapswet;

   • -

    Het aanwijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub e, Waterschapswet.

  • 4.

   Mandaten op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, respectievelijk waterschapsbelastingen:

   • -

    De bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid Gemeentewet, respectievelijk artikel 144, vijfde lid Waterschapswet;

   • -

    Het geven van toepassing aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 AWR;

   • -

    Het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 AWR.

 • d.

  Adres

  Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond

  Postbus 1275, 6040 KG Roermond

   

  Vestigingsplaats:

  Roermond

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam.

5. Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, en Voerendaal

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, wette op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden die aan de gemeentebesturen ten dienste staan ingevolge of ter uitvoering van wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voor zover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg.

 • d.

  Adres:

  Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen

  Postbus 33, 6400 AA Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

6. Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet op het consumentenkrediet.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden

  Aan het bestuur zijn ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 lid 2 van de regeling vermelde taken, te weten:

  • -

   het verrichten van hulpverlenende, bemiddelende, sanerende en voorlichtende werkzaamheden;

  • -

   het op een maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van geldleningen;

  • -

   het verrichten van alle handelingen die met de doelstelling verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dezelfde bevoegdheden overgedragen, welke de gemeentebesturen ter zake hebben.

 • d.

  Adres:

  Markt 1a, 6161 GE Geleen

  Postbus 1183, 6160 BD Geleen

   

  Vestigingsplaats:

  Sittard-Geleen

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam

7. Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Provincie Limburg.

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht en diverse milieuwetten, waaronder Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet luchtkwaliteit, Besluit risico’s zware ongevallen 2015, Besluit externe veiligheid inrichtingen en aanverwante regelingen.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Tenminste de taken zoals opgenomen in het basispakket. Tevens voert de uitvoeringsdienst de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken uit voor de bedrijven die vallen onder het BRZO en de IPPC, categorie 4, waarbij het primaat ligt binnen het werkgebied Limburg. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de uitvoeringsdienst ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht. In aanvulling op de taken uit het basispakket kan de uitvoeringsdienst op verzoek van een deelnemer of derden ook andere taken uitvoeren.

 • d.

  Adres:

  Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht

  Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

   

  Vestigingsplaats:

  Maastricht

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam

8. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Participatiewet.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden overgedragen die nodig zijn om de doelstelling: het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn en uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet, te verwezenlijken.

 • d.

  Adres:

  Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen

  Postbus 333, 6400 AH Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking

  Openbaar Lichaam

9. Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Participatiewet

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden overgedragen die nodig zijn om de doelstelling, te weten:

  • 1.

   Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid;

  • 2.

   Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid;

  • 3.

   Het mede in het licht van vorenstaande leden, zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio;

  • 4.

   Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap, te verwezenlijken.

 • d.

  Adres:

  Maanplein 8, 6412 AZ Heerlen

  Postbus 4600, 6400 AH Heerlen

   

  Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen

  Postbus 330, 6400 AH Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

10. Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Voerendaal en Waterschap Limburg

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet basisregistraties adressen en gebouwen en Wet basisregistratie grootschalige topografie.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Opzet en beheer van object- en ruimte-gerelateerde (basis)registratie en geometrie.

 • d.

  Adres:

  Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf

  Postbus 31300, 6370 AH Landgraaf

   

  Vestigingsplaats:

  Landgraaf

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

11. Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Wet milieubeheer.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden met betrekking tot de uitoefening van de taken met betrekking tot het beheren en in stand houden van een GR, het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden, het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

 • d.

  Adres:

  Nijverheidsweg 4A, 6422 PD Heerlen

  Postbus 641, 6400 AP Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

12. Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen,, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijk regelingen, Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Alle bevoegdheden ten behoeve van de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer in de deelnemende gemeenten.

 • d.

  Adres: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen

  Postbus 99, 6160 AB Geleen

   

  Vestigingsplaats:

  Sittard-Geleen

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Openbaar Lichaam

13. Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas (Helden, Maasbree, Meijel), Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo (incl. Arcen en Velden), Venray, Voerendaal en Weert

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  De colleges van de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert uit de regio Noord- en Midden-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Roermond, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

   

  De colleges van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal uit de regio Zuid-Limburg dragen de in artikel 2, lid1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Maastricht, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Limburg.

 • d.

  Adres:

  Sint Servaasklooster 24a, 6211 TE Maastricht

   

  Vestigingsplaats:

  Maastricht

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Centrumgemeente-regeling

14. Gemeenschappelijke Regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT: PIT)

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeentewet

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Geen

 • d.

  Adres: Geleenstraat 27, 6411 HP Heerlen

  Postbus 1, 6400 AA Heerlen

   

  Vestigingsplaats:

  Heerlen

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Centrumgemeente-regeling

15. Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en Jeugdwet

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Geen

 • d.

  Adres: Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht

  Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

   

  Vestigingsplaats:

  Maastricht

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Centrumgemeente-regeling

16. Lichte Gemeenschappelijke Regeling Beheer Afvalwaterketen tussen Gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg

 • a.

  Deelnemers:

  Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg

 • b.

  Wettelijke voorschriften:

  Wet gemeenschappelijke regelingen, Waterwet en Wet milieubeheer

 • c.

  Overgedragen bevoegdheden:

  Geen

 • d.

  Adres: Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond

  Postbus 1315, 6040 KH Roermond

   

  Vestigingsplaats:

  Roermond

 • e.

  Vorm van samenwerking:

  Regeling op zich.

 

Naar boven