Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 158711Overige besluiten van algemene strekkingRaadsbesluit: uittreding en wijziging Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

 

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2018,

 

B E S L U I T:

 

 

 • 1.

  Uit te treden uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland.

 • 2.

  Toestemming te geven aan de burgemeester tot uittreding uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland.

 • 3.

  Toestemming te geven aan het college tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in bijgaande concept regeling "Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief".

 • 4.

  Kennis te nemen van het feit dat de saldi GR ISW worden bestemd voor een bestemmingsreserve Digitalisering Waterland Archief.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 17 april 2018

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier