Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 156463Overige besluiten van algemene strekkingUITVOERINGSBESLUIT EN NADERE REGELS HAVENBEHEERSVERORDENING VLISSINGEN 2017

 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in hun vergadering van 17 juli 2018 het ‘Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 2017’ heeft vastgesteld.

In het uitvoeringsbesluit zijn nadere regels gesteld ten aanzien van het innemen van ligplaatsen, de openbare orde, het gebruik en de veiligheid in de haven. Ten opzichte van het uitvoeringsbesluit dat op 24 juli 2017 in werking is getreden is alleen het ligplaatsenoverzicht uit de bijlage 1 gewijzigd.

Het uitvoeringsbesluit treedt 24 juli 2018 in werking. Het uitvoeringsbesluit ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Het uitvoeringsbesluit is raadpleegbaar via de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.

 Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dag van deze bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorts kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

De tekst van het UITVOERINGSBESLUIT EN NADERE REGELS luidt als volgt:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

Gelet op de artikelen 1.4, 1.10  en onderliggende verdeling a tot en met d, 1.11 en 2.2 van de Havenverordening Vlissingen 2017, op grond waarvan nadere regels kunnen worden gesteld;

Overwegende dat het vaststellen van hierop gebaseerde nadere regels in het belang van het beheer van de gemeentelijke haven noodzakelijk is;

Besluiten:

De volgende nadere regels vast te stellen:

Hoofdstuk I

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit en nadere regels wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Binnenschip:

 • 2.

  Breedte: grootste breedte over-alles van het schip, naar boven afgerond op hele meters;

 • 3.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 • 4.

  Haven: wateren die in beheer zijn van onze gemeente en die voor de scheepvaart openstaan, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 Toepassingsgebied Havenbeheersverordening Vlissingen 2017 bij de verordening;

 • 5.

  Havenmeester: diegene die door het college als zodanig is aangesteld op basis van de verordening, of diegene die hem vervangt;

 • 6.

  Kapitein: degene die de feitelijke leiding over een zeeschip voert;

 • 7.

  Lengte: de grootste lengte over-alles van het vaartuig met inbegrip van de vaste boegspriet, naar boven afgerond op hele meters;

 • 8.

  Ligplaats innemen: het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een schip aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander schip;

 • 9.

  Ligplaatsenoverzicht: de bij deze nadere regels behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart waarop in een bepaalde kleur de locaties zijn aangegeven waar (de verschillende categorieën) schepen een ligplaats mogen innemen;

 • 10.

  Museaal schip: een feitelijk onbewoond en feitelijk ongebruikt, uitgezonderd museaal gebruikt, historisch schip van ten minste 50 jaar oud, dat met museale oogmerken ligt afgemeerd;

 • 11

  Pleziervaartuig: vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;

 • 12

  Scheepsbouwer: een werf waar schepen gebouwd, verbouwd en gerepareerd worden;

 • 13

  Schip: elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting;

 • 14

  Verordening: Havenbeheersverordening Vlissingen 2017;

 • 15

  Zeeschip:

 

Artikel 2 Aanwijzing havenmeester

Het college wijst de heer T. Marinisse en zijn plaatsvervanger(s) aan als havenmeester, zoals bedoeld in artikel 1.9 van de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

 

Artikel 3 Voorwaarden waaronder de haven kan worden aangedaan

 • 1.

  De maximaal toegestane diepgang van een schip in de haven bedraagt 5 meter.

 • 2.

  De maximaal toegestane breedte

 • 3.

  De maximale lengte van een schip in de haven bedraagt 135 meter. Koppelverbanden en/of duwstellen met een grotere lengte dienen zo nodig te ontkoppelen.

 

Artikel 4 Ligplaatsenoverzicht

Op grond van artikel 2.2 van de verordening wordt een kaart bij dit besluit gevoegd met:

 • 1.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn om ligplaats te nemen;

 • 2.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor bepaalde categorieën schepen;

 • 3.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor ligplaatsvergunninghouders.

 

Artikel 5 Meldplicht

 • 1.

  De kapitein van een binnenschip dat in de haven van Vlissingen ligplaats wil innemen en / of wil verlaten, dient zich te melden bij de havenmeester. De melding geschiedt minimaal 3 uur voor aankomst/vertrek en dient via elektronische weg of telefonisch te worden gedaan. Hiervoor kan het formulier “Melding innemen ligplaats” op de website van de gemeente Vlissingen worden gebruikt.

 • 2.

  De kapitein van een zeeschip (m.u.v. een pleziervaartuig) dient zich minimaal 24 uur voor aankomst in, en vertrek uit, de haven bij de havenmeester te melden. De aanmelding geschiedt via elektronische weg of telefonisch. Hiervoor kan het formulier “Melding innemen ligplaats” op de website van de gemeente Vlissingen worden gebruikt.

 • 3.

  De aanmelding bevat tenminste de volgende gegevens: naam, kenmerk van de vergunning of ontheffing (voor zover beschikbaar), naam van het schip, telefoonnummer, verwachte datum en globaal tijdstip van aankomst en vertrek.

 

Artikel 6 Inzage documenten

De schipper of kapitein van een schip is verplicht desgevraagd aan de havenmeester inzage te verlenen in de ladingdocumenten, de zeebrief, de meetbrief, de monsterrol en de overige scheepsdocumenten.

 

Artikel 7 Kapiteinsverplichtingen

De kapitein is verplicht ervoor zorg te dragen dat er altijd iemand aanspreekbaar is voor de havenmeester.

Artikel 8 Gebruik sleepboot

De havenmeester kan de kapitein van een schip verplichten, naar gelang de omstandigheden, één of meer sleepboten ter assistentie te gebruiken bij binnenkomst en / of vertrek of bij het verhalen van het schip.

 

Hoofdstuk II

Procedure aanvragen en verdelen vergunningen en ontheffingen

 

Artikel 9 Aanvragen vergunningen

 • 1.

  Vergunningen om ligplaats in te nemen, kunnen worden aangevraagd vanaf 15 september voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar middels het formulier “Aanvraag ligplaatsvergunning/ontheffing haven” op de website van de gemeente Vlissingen.

 • 2.

  Er worden niet meer vergunningen verleend dan de ruimte in het gebied zoals aangewezen in artikel 2.2. onder b van de verordening toelaat.

 • 3.

  Vergunningen worden verleend op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Aanvragen die zijn binnengekomen in de periode van 15 september tot en met 1 oktober gelden als gelijktijdige aanvragen. Volledige aanvragen die binnen zijn gekomen na 1oktober maar op dezelfde dag, gelden als gelijktijdige aanvragen.

 • 4.

  Als met inwilliging van gelijktijdig gedane aanvragen het plafond zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt overschreden, wordt er onder deze aanvragen geloot.

 

Artikel 10 Aanvragen ontheffingen

 • 1.

  Ontheffingen om ligplaats in te nemen kunnen worden aangevraagd vanaf 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar en dienen tenminste 48 uur voor aankomst te worden aangevraagd middels het formulier “Aanvraag ligplaatsvergunning/ontheffing haven” op de website van de gemeente Vlissingen.

 • 2.

  Bij het toewijzen van een ligplaats gaan vergunningen voor op ontheffingen.

 • 3.

  Ontheffingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Bij verlening van een ontheffing worden de volgende criteria in acht genomen:

 • 1.

  reeds verleende vergunningen en ontheffingen;

 • 2.

  lengte van het schip;

 • 1.

  Duur van het verblijf.

 

Hoofdstuk III

Vrijstellingen

 

Artikel 11 Vrijstellingen

Aan scheepsbouwers en museale schepen wordt vrijstelling verleend voor de duur van 5 jaar van de termijn genoemd in artikel 2.4 van de verordening. 

 

Hoofdstuk IV

Bediening brug over het Dok

 

(Gereserveerd)

 

Hoofdstuk V Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op het moment dat de verordening in werking treedt.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt conform het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 1.

   

 • 1.

   

 • 1.

   

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 2017”.

 

Vlissingen, 17 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, de burgemeester,

mr.drs.ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar

  

Bijlagen:

 • 1.

  Ligplaatsenoverzicht

 • 2.

  Formulier “Melding innemen ligplaats”

 • 3.

  Formulier “Aanvragen ligplaatsvergunning/ontheffing haven”

 

Toelichting op artikel 5

De meldplicht uit artikel 5 heeft als doel het informeren van de havenmeester of zijn vervanger over het moment van aankomst en vertrek in de haven. Dit vervangt niet de aanvraag om een vergunning of een ontheffing. Eerst dient een vergunning of ontheffing te worden aangevraagd (art. 8 en 9) en nadat deze is verkregen, dient de kapitein of schipper zich voor aankomst en vertrek te melden.

 

Toelichting op artikel 9 en 10

Er wordt gewerkt met twee typen toestemmingen om ligplaats in te mogen nemen, namelijk de vergunning en de ontheffing. De vergunning wordt verleend voor de duur van maximaal 1 kalenderjaar. Voor schepen die het voornemen hebben maar eenmalig of veel korter dan een jaar ligplaats in te nemen, kan een ontheffing worden verleend. Een ontheffing kan maximaal voor 6 maanden worden verleend. Alle vergunningen en ontheffingen lopen af per 31 december van een kalenderjaar.

Voor het geval er onverhoopt meer aanvragen zijn dan er vergunningen en ontheffingen verleend kunnen worden, is een vergunningenplafond vastgesteld. Om te bepalen of het plafond bereikt is, wordt gekeken naar het aantal strekkende meters dat beschikbaar is om af te meren. Anderzijds wordt gekeken naar de lengte van schepen waarvoor al een vergunning of ontheffing is verleend, waarbij ook manoeuvreerruimte in acht wordt genomen. Hieruit volgt of er nog fysieke ruimte is om een vergunning of ontheffing te verlenen. Uitgangspunt daarbij is verder dat schepen niet dubbel komen te liggen (dus naast elkaar in plaats van voor/achter elkaar).

Vergunningen kunnen per 15 september voor het daaropvolgende kalenderjaar worden aangevraagd. Eerder gedane aanvragen worden niet in behandeling genomen. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Alleen volledige aanvragen tellen mee om het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag te bepalen. Aanvragen die binnenkomen op dezelfde dag, worden als gelijktijdige aanvragen beschouwd, net zoals aanvragen die zijn binnengekomen tussen 15 september en 1 oktober. Zou bij inwilliging van deze aanvragen het plafond worden overschreden, dan wordt onder de gelijktijdige aanvragen geloot.

Er wordt door het college geen wachtlijst gehanteerd. Over het algemeen zal een schip waarvan de vergunning- of ontheffingsaanvraag wordt afgewezen, namelijk een andere locatie zoeken om ligplaats in te nemen. Het staat een ieder echter vrij om na een afgewezen aanvraag gedurende het lopende kalenderjaar een nieuwe aanvraag in te dienen. Dan zal opnieuw worden beoordeeld of het plafond als bedoeld in lid 2 nog steeds bereikt is. Aanvragen voor vergunningen voor het nieuwe kalenderjaar kunnen echter pas worden ingediend vanaf  15 september en voor ontheffingen is dit 1 december.

 

Gekozen is voor kortdurende vergunningen, mede vanwege de ontwikkelende jurisprudentie op het gebied van schaarse vergunningen. In de haven zou zich namelijk de situatie kunnen voordoen dat er meer belangstellenden zijn dan dat er plaatsen zijn. Met kortdurende vergunningen wordt de situatie niet “op slot” gezet en krijgen nieuwe schepen ook een kans op een ligplaats in de haven zoals door de jurisprudentie is voorgeschreven.

 

De ligplaatsen bij locaties waar de gemeente Vlissingen privaatrechtelijke afspraken heeft gemaakt, worden niet door de havenmeester beheerd (niet-openbare ligplaatsen), en daar mogen alleen schepen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, pachter of huurder ligplaats innemen.

Toelichting op artikel 11

De termijn in artikel 2.4 van de verordening waarbij schepen niet langer dan 100 dagen aaneengesloten in de haven mogen verblijven is bedoeld voor het streven naar een actieve en levendige haven. Die termijn geldt voor elk schip, ook als er geen vergunning nodig is. Scheepsbouw draagt door haar activiteit ook bij aan een actieve en levendige haven. Het kan echter voorkomen dat het (ver)bouwen aan een schip langer duurt dan 100 dagen. Om te voorkomen dat de scheepsbouw door deze bepaling onmogelijk wordt gemaakt of te zeer wordt beperkt wordt een vrijstelling verleend aan scheepsbouwers voor de duur van 5 jaar. Museale schepen dragen door hun activiteiten eveneens bij aan een actieve en levendige haven en aangezien museale schepen naar hun aard niet gebruikt worden om te varen is, wordt eveneens een vrijstelling verleend voor museale schepen voor de duur van 5 jaar.