Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 155835Overige besluiten van algemene strekkingVrijgave voor inspraak herinrichting plein 1813

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • het college in december 2017 een aantal inrichtingsprincipes/ uitgangspunten heeft vastgesteld voor de herinrichting van Plein 1813;

 • het bijgevoegde concept voorlopig ontwerp buitenruimte Plein 1813 tot stand is gekomen onder andere na verschillende gesprekken met de klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden;

 

besluit:

 

 • I.

  het bijgevoegde concept voorlopig ontwerp buitenruimte Plein 1813 vrij te geven voor inspraak;

 

 • II.

  belanghebbenden gedurende acht weken na publicatie van dit besluit de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het concept voorlopig ontwerp buitenruimte Plein 1813;

 

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 10 juli 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Peter Hennephof / Pauline Krikke

 

 

 

Toelichting

De Israëlische Ambassade is momenteel gevestigd aan het Buitenhof. De locatie dient echter medio 2019 verlaten te worden. De staat Israël heeft een nieuwe locatie gevonden op Plein 1813 4 en 5. Door de komst van de Israëlische ambassade naar het Plein 1813 moeten er op advies van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) veiligheidsmaatregelen in de vorm van inrijbeperkende maatregelen getroffen worden in de buitenruimte. De gemeente Den Haag wil dit aangrijpen om het Plein 1813 te verfraaien en de benodigde maatregelen zo goed mogelijk in het unieke en beschermde stadsgezicht te integreren.

 

Voor wat betreft de planning voor de uitvoering van dit plan voor de buitenruimte, is het moment van inhuizen van de ambassade aan Plein 1813 bepalend en leidend. Dit betekent dat de herinrichting van het plein (met alle veiligheidsmaatregelen) medio 2019 gereed moet zijn.

 

Voor de aanpak van de buitenruimte is een programma van eisen (PvE) opgesteld door DSB/IbDH met input van veel betrokken diensten en afdelingen. Hierin zijn inrichtingsprincipes geformuleerd. In samenspraak met de klankbordgroep zijn de inrichtingsprincipes verder uitwerkt tot een concept voorlopig ontwerp.

 

Visie voor het plein

Het plan is gestoeld op een aantal inrichtingsprincipes/uitgangspunten, zoals door het college is vastgesteld in december 2017. Algemeen geldt als uitgangspunt om tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte te komen. De leidende principes zijn:

 

 • -

  het plaatsen van inrijbeperkende maatregelen en deze zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken;

 • -

  het behouden van de monumentale bomen;

 • -

  behouden van de symmetrie;

 • -

  het ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte;

 • -

  het stimuleren van langzaam verkeer.

 

In het ontwerp wordt daarom de groene ruimte vergroot, worden de rijbanen versmald, wordt de maximum snelheid verlaagd en komen er twee nieuwe looproutes over het plein.

 

Inrijbeperkende maatregelen

Bij het hierboven genoemde collegebesluit van december 2017 is tevens besloten om de te treffen veiligheidsmaatregelen in de buitenruimte niet alleen bij de locatie van de Israëlische ambassade

te plaatsen, maar ook ter hoogte van de residentie van de Britse ambassadeur aan Plein 1813.

De groenstroken waar de kastanjebomen staan worden vergroot. Daarmee worden de rijbanen versmald. In de vergrootte groenstrook komen hagen. In de hagen worden de bollards (inrijbeperkende maatregelen) geplaatst. De inrijbeperkende maatregelen worden daarmee

“verpakt in groen”. De inrijbeperkende maatregelen zijn nodig in twee kwadranten van het plein.

Om de symmetrie van het monumentale plein te behouden wordt de vergroening met een haag,

in alle vier kwadranten uitgevoerd. De entree naar de Israëlische ambassade wordt gereguleerd

met een bewegende bollard.

 

Verkeer

Alle verkeersoorten blijven gebruik maken van het plein.

 

Langzaam Verkeer/ Voetganger

Een nieuwe toevoeging op het plein ten opzichte van het PvE zijn twee looproutes langs de rijbaan.

Dit is een direct gevolg van de overleggen met de klankbordgroep.

Het gaat dan om een oversteekvoorziening voor voetgangers die via de Alexanderstraat van of naar

het centrum lopen. De nieuwe oversteek is een verkorting in de looproute die zonder deze voorziening, in de praktijk al als looproute wordt gebruikt; de route wordt daardoor ook veiliger voor de voetganger. Deze looproute wordt aan de rijbaanzijde geflankeerd door een verhoogde stoepband met palen, bovenleidingmasten en lantaarns als afscheiding tot de rijbaan. Deze stoepbanden, de palen en de lantaarns zijn tevens een beveiligingsmaatregel voor de te beschermen objecten. De trottoirs rondom het plein blijven gewoon toegankelijk als openbare ruimte, ook waar het voetpad binnen een beveiligingsring ligt.

 

Auto

De maximumsnelheid gaat van 50km/u naar 30km/u.

 

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen langs de zijkant van het plein (langsparkeren) blijft nagenoeg gelijk

(er vervallen 3 à 4 parkeerplaatsen). De parkeervelden in het midden zijn niet ingedeeld, de ruimte wordt daardoor niet efficiënt gebruikt. Voor de parkeervelden, die buiten de scope van het inrichtingsplan vallen, is geen hoeveelheid parkeerplaatsen bepaald. De parkeervelden worden iets kleiner en verliezen nagenoeg geen parkeerplekken. Langs de zijkant van het plein zijn ook twee opstelplaatsen voor touringcars (t.b.v. bezoekers van het Vredespaleis), deze blijven gehandhaafd.

 

Groen

De groenstroken bij de kastanjebomen worden verbreed en er wordt een haag geplant.

De groeiomstandigheden van de monumentale kastanjebomen worden hierdoor verbeterd.

 

Verlichting

Langs het plein staan unieke historische lantaarns. De nieuw aan te leggen looproutes worden ook voorzien van vier vergelijkbare lantaarns.

 

Straatmeubilair

Het straatmeubilair bestaat uit banken, afvalbakken, (verborgen) bollards en lantaarns. Binnen de beveiligingsringen komen geen afvalbakken.

 

Communicatie

Voor de totstandkoming van het ontwerp is er intensief contact geweest met diverse stakeholders en bewoners uit het gebied. Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden en er is een klankbordgroep aangesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit een omwonende, een lid namens de AVN en Adviesraad Monumentale Bomen, een lid van de Vereniging Vrienden van Den Haag, een lid van de bewonersvereniging Archipel & Willemsbuurt en een lid van Comité monument Plein 1813.

Tijdens de bijeenkomsten zijn er verschillende keuzes gemaakt m.b.t. het straatmeubilair, het groen, en het creëren van nieuwe looproutes waarna het voorlopig ontwerp tot stand is gekomen.

Op maandag 2 juli zal het ontwerp tijdens een informatieavond aan de buurt gepresenteerd worden.

 

Afstemming Tramlijn 1 (NRR1)

In nauw overleg met het projectteam van NRR lijn 1 Alexanderstraat is het concept VO voor Plein 1813 opgesteld. Echter de tijdsplanning voor het VO Plein 1813 loopt qua uitvoeringsplanning vooruit op de planuitwerking en realisering van het lijn 1 project Alexanderstraat. Dit gezien de koppeling van uitvoering van de beveiligingsmaatregelen aan het moment van inhuizing van de ambassade. Samen met het projectteam NRR1 wordt gekeken naar optimalisaties en afstemming van bochtstralen, trottoirbreedtes, materialen, plaatsing van bovenleidingmasten en oversteken.

Ook wordt afgestemd over de uitvoering van de werkzaamheden van beide projecten en het eventueel faseren daarvan met het oogmerk de planningen efficiënt op elkaar te laten aansluiten en om zo min mogelijk overlast voor de omgeving en de bereikbaarheid te veroorzaken.

Vanuit het stedelijk bereikbaarheidsoverleg (SBO) is voor de uitvoering, rekening houdend met de urgentie daarvan, een tijdslot aangegeven: 2019 Q2 en Q3.

 

Voor de herinrichting van de buitenruimte Plein 1813 zijn de werkgrenzen van het VO Plein 1813 op tekening aangegeven. Met name de overgang op de hoekpunten Plein 1813, de positie van de tramrails op het plein en rondom het nationaal monument en de Alexanderstraat krijgen veel aandacht in de overleggen met het projectteam NRR 1 Alexanderstraat.