Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 155348Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond 2018 Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Overwegende dat in 2018 de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018 wordt uitgevoerd,

 

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018

 

b e s l u i t en :

 

Voor 2018 duurzaamheidssubsidies op grond van de subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen te hervatten en hiervoor het resterende budget voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda in 2018 tot een bedrag van maximaal € 40.000,-- aan te wenden (te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 9 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Beemster,

De secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

De burgemeester,

A.J.M. van Beek