Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 154374Verordeningen



Gemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 (toevoeging mandaat 13 aan de tabel Portefeuillehouders, directie en staf)

Burgemeester en wethouders;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde uitwerking in de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018;

 

gelet op de wens om de bedrijvigheid in het centrum van Musselkanaal te versterken en efficiënte uitvoering te geven aan de Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, de daarmee verbonden provinciale subsidie, de bijdrage van Lefier en de op grond hiervan vastgestelde Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018 en de daar opgenomen subsidiemogelijkheden voor de betrokken ondernemers;

 

gelet op het feit dat het op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de bovengenoemde verordening en subsidieregeling mogelijk is om de verlening en vaststelling van de subsidies te mandateren aan de portefeuillehouder Ruimtelijke ordening, Stads- en dorpsvernieuwing

 

gelet op de wens om de afhandeling van de daartoe ingediende aanvragen te bespoedigen;

 

gelet op het feit dat de verstrekking voldoende is vastgelegd in de voornoemde subsidieregeling;

 

mede gelet op het feit dat de aard van de besluiten zich niet tegen mandaatverstrekking verzetten en op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

Onderdeel A

Het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen.

Een nieuw mandaat met nummer 13 toe te voegen aan de tabel Portefeuillehouders, directie en staf. Het nummer komt te luiden:

 

Portefeuillehouders, directie en staf

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

13

Het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 25.000,00 op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018

BW

Portefeuillehouder

n.v.t.

n.v.t.

 

Onderdeel B

De wijziging in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris de heer H.J. Hamster

loco burgemeester