Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 153766VerordeningenSubsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Wonen en Voorzieningen, reserve Stedelijke Vernieuwing;

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bestaande onderneming: iedere, op het moment van vaststelling van deze regeling, bestaande onderneming die ook voor 1 januari 2016 planologisch rechtmatig al gevestigd was.

 • b.

  Branches: een groep ondernemingen die tot dezelfde handelsindeling behoren.

 • c.

  Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van zaken aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker.

 • d.

  Detailhandel ondersteunende onderneming: daghoreca, dienstverlening met een baliefunctie en ambachtelijke bedrijven met een baliefunctie (zoals een kapper) die in ieder geval van dinsdag tot en met zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur zijn geopend.

 • e.

  Eigenaar: de persoon die zakelijk gerechtigde is met betrekking tot een onroerende zaak en het in zijn macht heeft de feitelijke bestemming van deze onroerende zaak met medewerking van de overheid te herzien.

 • f.

  Gevelverbeteringsplan: een ontwerptekening van het aanpassen van het aanzicht van winkelvastgoed (veranderen van een luifel, pui, entree).

 • g.

  Kernwinkelgebied: het detailhandelsgebied van Musselkanaal, zoals gemarkeerd op de kaart in bijlage 2.

 • h.

  Onderneming: een detailhandelsvestiging waaruit minimaal één aanvaardbaar inkomen wordt genoten.

 • i.

  Perifere detailhandel: detailhandel die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstraling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, bouwmarkten, meubelen met woninginrichtingsartikelen, keukens, sanitair en brand- en explosiegevaarlijke stoffen.

 • j.

  Voorgevel: de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw.

 • k.

  De Werkgroep: de Werkgroep stimuleringsregeling detailhandel Musselkanaal, zijnde een door het college ingestelde onafhankelijke werkgroep bestaande uit gemeenteambtenaren en onafhankelijke adviseurs.

 

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

Deze regeling heeft als doel de uitstraling van de gevels in het centrum van Musselkanaal te versterken.

 

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het grondgebied van de plaats Musselkanaal.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing voor perifere detailhandel, detailhandel of detailhandel ondersteunende onderneming die op grond van bijzondere branchering of bijzondere locatie niet verplaatst hoeft te worden.

 • 3.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 is van toepassing, tenzij wordt vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

 

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.

 • 2.

  Activiteiten dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (excl. Btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.

 • 4.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien".

 

Artikel 1.5 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast overeenkomstig het in bijlage 1 vermelde.

Artikel 1.6 Voorschotten

 • 1.

  In afwijking op artikel 10 lid a de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 wordt geen voorschot verstrekt in geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 5.000,=.

 

Artikel 1.7 Procedure bepaling

Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

 

Artikel 1.8 Procedure subsidieaanvragen

 • 1.

  Het voornemen een aanvraag in te dienen wordt mondeling dan wel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Werkgroep. Deze werkgroep brengt een zwaarwegend advies aan het college uit ten aanzien van de inhoud van de aanvraag.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor gevelverbeteringssubsidie legt de aanvrager een ontwerptekening van de gevel over indien deze naar het oordeel van de Werkgroep benodigd is.

 • 3.

  Artikel 6 lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 is niet van toepassing.

 • 4.

  In afwijking op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 behoeven in het geval van een aanvraag voor gevelverbeteringssubsidie geen gegevens te worden overlegd als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder b.

 • 5.

  Bij een aanvraag voor gevelverbeteringssubsidie overlegt de ondernemer een recent exemplaar van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 6.

  De aanvrager dient, voor zover redelijkerwijs voor uitvoering van deze verordening noodzakelijk, desgevraagd inzage te geven in zijn boeken en bescheiden c.q. accountantsverklaring;

 • 7.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 8.

  In het geval de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager de gelegenheid de aanvraag binnen een te stellen termijn aan te vullen. De datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, is de datum van binnenkomst.

 • 9.

  De Werkgroep toetst de aanvraag aan de doelstelling van deze regeling en de voorwaarden die hierin zijn genoemd en onderhoudt contacten met de aanvrager(s).

 • 10.

  Na toetsing van de aanvraag brengt de Werkgroep advies uit aan het college.

 

Hoofdstuk 2 Opstellen van een plan

Artikel 2.1 Plansubsidie

 • 1.

  Plansubsidie kan worden verleend ten behoeve van het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor vastgoed dat is gelegen binnen het op bijlage 2 gemarkeerde kernwinkelgebied.

 • 2.

  Plansubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het vastgoed, de huurder van het vastgoed of eigenaar en huurder gezamenlijk.

 • 3.

  De vergoeding voor het vervaardigen van een gevelverbeteringsplan bedraagt 70% van de kosten tot een maximum bedrag van € 1.000,=.

 

Artikel 2.2 Voorwaarden plansubsidie

Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal plansubsidie worden verleend zoals bedoeld in het kader van deze regeling.

 

Hoofdstuk 3 Gevelverbetering

Artikel 3.1 Gevelverbeteringssubsidie

 • 1.

  Gevelverbeteringssubsidie kan worden verleend ten behoeve van de verbetering van de voorgevel van vastgoed binnen het kernwinkelgebied van een bestaande detailhandelsonderneming of een detailhandel ondersteunende onderneming.

 • 2.

  Gevelverbeteringssubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het vastgoed, de huurder van het vastgoed of eigenaar en huurder gezamenlijk.

 • 3.

  Subsidiebedragen:

  • a.

   De vergoeding voor investeringen in luifel, pui en/of entree van de begane grond bestaat uit een bijdrage voor de investeringen van 30% van de investering, en tot een maximum van € 3.500,-.

  • b.

   De vergoeding voor investeringen in de voorgevel van de verdieping bestaat uit een bijdrage voor de investeringen van 30% van de investering, en tot een maximum van € 1.000,-. In het geval het betreffende vastgoedobject twee voorgevels heeft, bedraagt de maximum bijdrage € 2.000,-.

 

Artikel 3.2 Voorwaarden gevelverbeteringssubsidie

 • 1.

  De detailhandelsonderneming of detailhandel ondersteunende onderneming dient minimaal 2 jaar na verlening van de gevelverbeteringssubsidie gevestigd te blijven op de bestaande locatie.

 • 2.

  Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal gevelverbeteringssubsidie worden verleend zoals bedoeld in het kader van deze regeling.

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018”.

 

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris loco burgemeester 

Bijlage 1  

Subsidieplafond 2018 binnen het begrotingsprogramma Wonen en Voorzieningen, reserve Stedelijke Vernieuwing.

 

Op basis van de begroting 2018 bedraagt het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018 € 112.000,-.

 

Bijlage 2