Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2018, 150269VerordeningenArchiefverordening Oss 2018

 

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018;

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

gelet op het advies van de adviescommissie van 14 juni 2018;

besluit:

1. De Archiefverordening Oss 2018 m.i.v. 28-06-2018 vast te stellen

2. De Archiefverordening Oss 2011 per gelijke datum in te trekken

Artikel 1 Zorgplicht burgemeester en wethouders

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2 Toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 • 1.

  De gemeentearchivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen ten aanzien van dit toezicht nadere regels vast.

Artikel 3 Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4 Intrekking oude verordening

De “Archiefverordening gemeente Oss 2011” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel vijf, eerste lid, genoemde datum.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 28-06-2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Archiefverordening Oss 2018”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018.

De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker