Subsidieregeling aangepast sporten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van wethouder Financiën, Organisatie, Haven,

Binnenstad en Sport van 3 juli 2018; registratienummer 18bb5255;

 

gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Rotterdam de ambitie heeft dat nog meer Rotterdammers plezier hebben in bewegen, iedereen op zijn eigen niveau sport en beweegt en dat sporten en bewegen voor iedereen dichtbij, toegankelijk en betaalbaar is;

 • -

  de gemeente Rotterdam inzet op een aantrekkelijk sportaanbod voor personen met een beperking;

 • -

  sport- en beweegaanbieders met aanbod voor personen met een beperking extra kosten hebben in vergelijking met aanbieders met een regulier aanbod;

 • -

  de huidige ‘Nadere regels Subsidiering aangepast sporten 2015’ niet aansluit bij de huidige Sportnota en een herziening gewenst is;

besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling aangepast sporten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

aangepast sporten en bewegen:

sporten en bewegen dat in de vrije tijd wordt beoefend, anders dan op medisch voorschrift, door personen met een beperking;

college:

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam;

jaarlijkse subsidie:

subsidie als bedoeld in artikel 1, onder b, Subsidieverordening Rotterdam 2014;

meerkosten:

aantoonbare en noodzakelijke extra kosten voor een sport- en beweegaanbieder om aangepast sporten en bewegen mogelijk te maken ten opzichte van de kosten van een sport- en beweegaanbieder voor het sport- en beweegaanbod voor personen zonder een beperking;

personen met een beperking:

personen met een motorische, zintuigelijke, of mentale beperking of stoornis of met een chronische aandoening die het algemeen dagelijks functioneren belemmert;

sporten en bewegen:

het geheel van lichamelijke of geestelijke activiteiten op amateurniveau gericht op ontspanning met spel- of wedstrijdelementen, waarbij conditie of vaardigheden zijn vereist, respectievelijk worden bevorderd;

sport- en beweegaanbieder:

organisatie die structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen aanbiedt;

structurele activiteiten:

structureel sport- en beweegaanbod dat ten minste 30 weken per jaar wordt aangeboden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies vanaf het jaar 2019 door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Het college verstrekt in het kader van deze subsidieregeling uitsluitend een jaarlijkse subsidie voor structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen in Rotterdam, zodat personen met een beperking op hun eigen niveau kunnen sporten en bewegen.

Artikel 4 Doelgroep

Uitsluitend sport- en beweegaanbieders kunnen een subsidie op grond van deze subsidieregeling aanvragen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend verleend ter tegemoetkoming in de meerkosten die zijn verbonden aan het aangepast sporten en bewegen.

 • 2.

  De volgende meerkosten kunnen in ieder geval voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   extra huurlasten voor het gebruik van een ruimte voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • b.

   extra trainers- of vrijwilligerskosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • c.

   extra kosten voor kortdurende trainingen en cursussen voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • d.

   extra vervoerskosten voor het aanbieden van aangepast sporten- en bewegen;

  • e.

   extra structurele kosten voor de aanschaf van specifieke of (aangepaste) materialen, voorzieningen of toestellen voor het aangepast sporten en bewegen of kosten voor onderhoud aan deze toestellen of voorzieningen;

  • f.

   bijzondere, overige structurele kosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen.

 • 3.

  Niet subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sporten- en bewegen ook heeft;

  • b.

   kosten voor aanpassingen aan de accommodatie;

  • c.

   kosten voor eenmalige aanschaf van aangepast materiaal of voorzieningen;

  • d.

   individuele kosten die personen met een beperking maken voor het sporten en bewegen;

  • e.

   kosten ten behoeve beroepsmatige sportactiviteiten of activiteiten op topsportniveau;

  • f.

   kosten voor activiteiten op medische of therapeutische gronden;

  • g.

   kosten verbonden aan het bijwonen van congressen en seminars.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per jaar een subsidieplafond ter hoogte van het bedrag dat voor aangepast sporten en bewegen is opgenomen in de gemeentebegroting. Het college maakt het subsidieplafond jaarlijks bekend.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond voor de in het eerste lid bedoelde begrotingsjaar wijzigen.

 • 3.

  Wanneer het totaalbedrag van alle in een jaar aangevraagde subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, vindt toekenning plaats conform onderstaande verdeelsleutel:

  • a.

   het college geeft aanvragers voorrang die reeds achtereenvolgend drie jaar of langer subsidie hebben ontvangen op grond van de voorgaande regelingen voor de meerkosten van aangepast sporten, boven aanvragers die voor de eerste, tweede of derde maal subsidie aanvragen;

  • b.

   vervolgens wordt een verdeelsleutel toegepast waarmee een evenredige verdeling van het beschikbare budget over de overige toe te kennen aanvragen plaatsvindt.

Artikel 7 De voorwaarden voor subsidieverlening

De subsidie kan alleen worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de aanvraag is ingediend door een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid;

 • b.

  de aanvragende organisatie heeft een bestuur dat bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen;

 • c.

  uit de statuten en de feitelijke werkzaamheden blijkt dat de aanvrager zich richt op het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor personen met een beperking;

 • d.

  de activiteiten vinden geheel of grotendeels plaats binnen het grondgebied van de gemeente Rotterdam;

 • e.

  uitsluitend aantoonbare, onderbouwde meerkosten zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, welke doelmatig en redelijkerwijs nodig zijn voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie;

 • f.

  de sport- en beweegactiviteiten voor personen met een beperking worden zonder winstoogmerk uitgevoerd.

Artikel 8 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt digitaal ingediend via www.rotterdam.nl/subsidies door middel van een daarvoor ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie wordt, ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De subsidieaanvraag bevat de volgens het aanvraagformulier vereiste gegevens en bescheiden waaronder in ieder geval:

  • a.

   een gewaarmerkt afschrift van de statuten of stichtingsakte en een uittreksel uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel;

  • b.

   een begroting met de inkomsten en uitgaven met onderscheidt tussen de reguliere kosten en meerkosten;

  • c.

   het volledig ingevulde aanvraagformulier met een onderbouwing van de meerkosten en documenten ter onderbouwing van de meerkosten.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per sport- en beweegaanbieder per sport- en beweegtak voor aangepast sporten en bewegen.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 kan op basis van deze subsidieregeling de subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd worden indien:

 • a.

  de aanvraag of aanvrager niet voldoet aan het gestelde in deze subsidieregeling;

 • b.

  de subsidiabele kosten op grond van een andere regeling voor subsidie in aanmerking komen of daarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Nadere regels Subsidiering aangepast sporten 2015 worden ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsregeling

 • 1.

  De Nadere regels Subsidiering aangepast sporten 2015 blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze nadere regels en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Voor aanvragers die gedurende voorafgaande aaneengesloten jaren subsidie voor aangepast sporten op basis van de Nadere regels aangepast sporten 2015 hebben ontvangen en de subsidie die zij in 2018 ontvingen meer bedroeg dan het subsidiebedrag waarvoor ze op basis van deze subsidieregeling in aanmerking komen geldt de volgende afbouwregeling:

  • a.

   voor 2019 wordt een verlaging toegepast van 33% van het verschil tussen het subsidiebedrag van 2018 en het maximale bedrag waarvoor de aanvrager op grond van deze subsidieregeling in aanmerking zou komen;

  • b.

   voor 2020 wordt een verlaging toegepast van 67% van het verschil tussen het subsidiebedrag van 2018 en het maximale bedrag waarvoor de aanvrager op grond van deze subsidieregeling in aanmerking zou komen;

  • c.

   voor het jaar 2021 wordt het subsidiebedrag verstrekt waarvoor de sport- en beweegaanbieder op grond van deze subsidieregeling in aanmerking komt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling aangepast sporten.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018.

De secretaris,

C.M. Sjerps

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting op de Subsidieregeling aangepast sporten

Algemene toelichting

In Rotterdam is de ambitie dat Rotterdammers plezier hebben in bewegen. Iedereen sport en beweegt op zijn of haar eigen niveau en manier.

Vanwege de beweegachterstand van personen met een beperking is er specifieke inzet op Rotterdammers met een beperking. Dit houdt in dat wordt ingezet op voldoende en passende mogelijkheden voor Rotterdammers met een beperking om te sporten en te bewegen. Daarnaast wordt individuele begeleiding aangeboden naar passend aanbod.

 

Personen met een beperking kunnen niet altijd gebruik maken van al het sport- en beweegaanbod. Vaak is er aangepast aanbod nodig. Dit varieert van een andere benadering of aangepaste training tot aan de inzet van extra trainers of begeleiding, specifieke cursussen, aangepast materiaal, etc. Dit kunnen extra kosten opleveren voor een sport- en beweegaanbieder. Kosten die niet volledig gedekt worden met contributie of andere inkomsten. Om te voorkomen dat de contributie van aangepast aanbod onevenredig hoog wordt in vergelijking met het aanbod van andere sport- en beweegaanbieders, ondersteunt de gemeente sinds 1988 de sportverenigingen met aangepast aanbod.

 

De regeling ‘Nadere regels subsidiëring aangepast sporten 2015’ is geëvalueerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige sportnota, maar er is ook input gevraagd van sport- en beweegaanbieders en bij partners, zoals Rotterdam Sportsupport, het Sportbedrijf en MEE Rotterdam Rijnmond. Deze informatie is mee genomen bij het wijzigen van de Nadere regels. Vanwege de omvang van de wijzigingen is er voor gekozen om een nieuwe subsidieregeling op de stellen.

Belangrijkste wijzigingen

A. Het doel van de regeling

Het doel van de regeling is aangepast, zodat deze aansluit bij de Sportnota 2017+. Zoals hierboven is aangegeven wordt ingezet op een aantrekkelijk en passend sportaanbod voor personen met een beperking. Naast sportverenigingen zijn er ook andere organisaties met aangepast sporten en bewegen. De subsidieregeling is daarom opengesteld voor organisaties met rechtspersoonlijkheid die structurele activiteiten organiseren gericht op sporten en bewegen voor personen met een beperking. Dus ook voor bijvoorbeeld scoutingverenigingen, speeltuinen en commerciële aanbieders. Eén van de voorwaarden is dat er geen winst wordt gemaakt op de activiteit. Natuurlijke personen kunnen alleen subsidie aanvragen via een rechtspersoon. Aangezien de rechtspersoon de aanvraag indient, is deze organisatie eindverantwoordelijk.

B. De hoogte van de subsidie

Voorheen werd de subsidie gebaseerd op het aantal Rotterdamse leden. Binnen het aangepast sporten is het gangbaar dat verenigingen een regionaal karakter hebben. Dit houdt in dat er ook personen van buiten Rotterdam gebruik maken van het sport- en beweegaanbod. Om rekening te houden met deze regionale functie wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op de aantoonbare, onderbouwde meerkosten die een sport- en beweegaanbieder heeft.

 

Om zo veel mogelijk sport- en beweegaanbieders met aangepast aanbod te ondersteunen, is er een maximaal bedrag vastgesteld per sport- en beweegaanbieder, per sport- en beweegtak van € 2.500,-. De subsidie is hiermee een tegemoetkoming in de meerkosten die een sport- en beweegaanbieder heeft.

C. De meerkosten

Er is verduidelijkt welke kosten onder meerkosten kunnen vallen. Hierbij blijft het van belang om de kosten die een sport- en beweegaanbieder met aangepast sporten en bewegen heeft te vergelijken met de kosten van een sport- en beweegaanbieder zonder dit aanbod.

D. Aanpassing van de indieningstermijn

De indieningstermijn is aangepast naar uiterlijk vóór 1 oktober in het voorgaande jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Uit de evaluatie met verenigingen blijkt dat zij dan een beter beeld hebben van de omstandigheden en een betere begroting kunnen aanleveren.

E. De subsidieregeling is niet meer bedoeld voor het opstarten van nieuw sport- en beweegaanbod

De subsidie is een jaarlijkse subsidie. Dit houdt in dat het één maal per jaar kan worden aangevraagd. Het besluit om subsidie te verlenen vindt plaats na de vaststelling van de gemeentebegroting in november. Het is niet praktisch voor sport- en beweegaanbieders om te wachten met het starten van nieuw aanbod tot dit moment. Daarom is de mogelijkheid voor subsidie voor het opstarten van nieuwe initiatieven verwijderd.

 

Er zijn andere mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het opstarten van nieuw sport- en beweegaanbod voor personen met een beperking. Bijvoorbeeld via:

 • -

  andere gemeentelijke subsidies;

 • -

  het Sportbedrijf Rotterdam kan hulp bieden bij het zoeken naar een locatie. Sportregisseurs ondersteunen en helpen alle Rotterdamse sportaanbieders (individuen, verenigingen, fitnesscentra en dansscholen) bij het opzetten of ontwikkelen van hun sportaanbod;

 • -

  Rotterdam Sportsupport ondersteunt en versterkt sportverenigingen. De ondersteuning varieert op diverse thema’s van online inspiratie, downloads en telefonisch advies tot inspiratieavonden en één op één ondersteuning door een gebiedscoördinator;

 • -

  andere fondsen. U kunt contact opnemen met het Sportbedrijf Rotterdam of Rotterdam Sportsupport voor meer informatie over verschillende fondsen.

F. Aanvraagformulier en voorbeeldbegroting

Om de informatie te ontvangen die nodig is om de subsidieaanvragen te beoordelen, is er een aanvraagformulier opgesteld. Als u dit formulier stap voor stap doorloopt, levert u de juiste informatie aan om de subsidieaanvraag te kunnen laten beoordelen.

 

Naar aanleiding van vragen van verschillende verenigingen is er een voorbeeldbegroting bij het aanvraagformulier gevoegd. Hierin ziet u welke gegevens in de begroting opgenomen kunnen worden om een goed beeld te geven van de kosten en baten en op welke manier een onderscheid gemaakt kan worden tussen de gewone kosten en meerkosten. U bent vrij om dit voorbeeld te gebruiken.

Het beoordelen van de aanvraag

Het doel van de subsidie is het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders bij het organiseren en aanbieden van structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen, zodat personen met een beperking op hun eigen niveau kunnen sporten en bewegen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt achtereenvolgend gekeken naar:

 • -

  de activiteiten die worden aangeboden;

 • -

  de onderbouwde meerkosten;

 • -

  of de inkomsten en uitgaven realistisch zijn in vergelijking met een sport- en beweegaanbieder zonder aangepaste sport- en beweegactiviteiten en in verhouding met het ledenaantal. Het uitgangspunt is dat de reguliere kosten zoals zaalhuur, inzet van trainers en materiaal worden betaald vanuit de inkomsten van de aanbieder. Als een sport- en beweegaanbod drie leden heeft, is het niet de verwachting dat de kosten door middel van de contributie betaald kunnen worden. Het is de vraag of het aanbod kan blijven bestaan met weinig leden of deelnemers. Ditzelfde geldt voor aangepast sporten en bewegen.

  Daarnaast wordt gekeken of de contributie van de sport- en beweegaanbieder met aangepaste activiteiten, gelijkwaardig is aan de contributie van activiteiten die niet aangepast zijn. De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de meerkosten en niet om een lagere contributie aan te kunnen bieden dan andere sport- en beweegaanbieders;

 • -

  de onderbouwde meerkosten welke een sport- en beweegaanbieder niet kan bekostigen vanuit de inkomsten. Het uitgangspunt is dat een sport- en beweegaanbieder het aanbod kan aanbieden vanuit de inkomsten die zij genereren. Alleen als de inkomsten onvoldoende zijn om de meerkosten te kunnen dekken, komt zij in aanmerking voor subsidie;

 • -

  tot slot wordt er rekening gehouden met het maximale subsidiebedrag van € 2.500,- per sport- en/of beweegtak.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan inhoudelijk advies worden gevraagd aan externe partners, zoals Rotterdam Sportsupport, MEE Rotterdam Rijnmond en het Sportbedrijf (Sportregie). Genoemde organisaties beschikken over deskundigheid op het gebied van het (aangepast) sport en beweegaanbod en eventuele andere financieringsmogelijkheden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden verschillende begripsbepalingen gedefinieerd.

Sport- en beweegaanbieder: een organisatie die structureel sport en bewegen aanbiedt. Deze organisatie is een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat naast sportverenigingen ook scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, stichtingen en commerciële aanbieders een aanvraag mogen indienen. Het is van belang dat zij aan de voorwaarden van deze Subsidieregeling voldoen en de activiteit zonder winstoogmerk uitvoeren.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Eerste lid.

In dit artikel is opgenomen dat de subsidie uitsluitend bedoeld is voor een tegemoetkoming in de meerkosten die zijn verbonden aan het aangepast sporten en bewegen. Dit houdt in dat niet alle meerkosten worden gesubsidieerd, maar dat het een tegemoetkoming betreft.

 

Tweede lid.

Voor alle meerkosten is het van belang om de kosten van het aangepaste sporten en bewegen te vergelijken met niet aangepast sporten en bewegen. Deze extra kosten kunnen onder meerkosten vallen. Er dient onderbouwd te worden waarom deze extra kosten worden gemaakt en waarom deze niet vanuit andere inkomsten gedekt kunnen worden. Onderstaand worden de meerkosten verduidelijkt en worden enkele voorbeelden gegeven. Het hierna volgende betreft geen uitputtende lijst.

 

 • a.

  extra huurlasten: extra huurlasten die noodzakelijk zijn voor het aangepast sporten en bewegen. Bijvoorbeeld vanwege:

  • -

   de benodigde ruimte ten opzichte van het aantal deelnemers;

  • -

   specifieke, noodzakelijke eisen aan de ruimte; of

  • -

   de hoeveelheid deelnemers die een trainer per keer kan begeleiden;

 • b.

  extra trainers- of vrijwilligerskosten: extra kosten omdat er meer trainers of trainers met een specifieke opleiding noodzakelijk zijn of kosten omdat er meer vrijwilligers nodig zijn bij het aanbieden van het aangepast sporten en bewegen.

  Het betalen van een vergoeding aan een trainer, instructeur of begeleider van de sport- en beweegactiviteiten is een keuze van de vereniging. Deze kosten dienen vergoed te worden vanuit de inkomsten/contributie. Binnen de gemeente worden standaard bedragen aangehouden voor het inzetten van een trainer: € 25,- per uur voor een trainer van een vereniging of stichting en maximaal € 40,- per uur voor een commerciële aanbieder. Trainers- of vrijwilligerskosten kunnen meerkosten zijn als:

  • -

   de trainer of instructeur aantoonbaar duurder is dan de standaardbedragen en onderbouwd wordt waarom het uurbedrag hoger ligt en waarom dit noodzakelijk is;

  • -

   het noodzakelijk is dat er meer trainers of instructeurs nodig zijn;

  • -

   het noodzakelijk is dat er meer vrijwilligs ingezet worden dan bij gelijkwaardige sport- en beweegactiviteiten voor personen zonder een beperking;

 • c.

  extra kosten voor kortdurende trainingen en cursussen ten behoeve van het aanbieden van aangepast sporten en bewegen: de trainingen of cursussen dienen bij te dragen aan een kwalitatief goed en veilig aanbod voor personen met een beperking, waarbij rekening wordt gehouden met behoeftes en mogelijkheden van sporters met een beperking. Bijvoorbeeld trainingen aangeboden via NOC*NSF of Scoutingacademy.

   

  De subsidie is alleen bestemd voor de extra kosten die gemaakt worden voor kortdurende trainingen en cursussen. Rotterdam Sportsupport biedt een vergoeding aan sportverenigingen voor diverse kaderopleidingen en maakt daarin onderscheid tussen organisatorische opleidingen (bijv. Sociale Hygiëne, Reanimatie en Eerste Hulp Bij (Sport) Ongelukken) en sporttechnische opleidingen (bijv. trainersopleidingen, jurycursussen en leiderscursussen). Alleen als deze vergoeding onvoldoende is voor verenigingen vanwege kosten voor het aangepast sporten en bewegen, kan er subsidie worden aangevraagd voor de meerkosten voor trainingen en cursussen.

   

  Scoutingverenigingen hebben de mogelijkheid om op grond van de Nadere regels Scouting subsidie aan te vragen voor opleiding. Alleen als deze subsidie onvoldoende is voor verenigingen vanwege kosten voor het aangepast sporten en bewegen, kan er subsidie worden aangevraagd voor de meerkosten voor trainingen en cursussen;

 • d.

  extra vervoerskosten: de kosten die de sport- en beweegaanbieder extra maakt voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen in vergelijk met een sport- en beweegaanbieder zonder dit aanbod voor personen met een beperking. Bijvoorbeeld:

  • -

   voor het vervoeren van materiaal dat nodig is om de sport te kunnen beoefenen;

  • -

   vervoer naar wedstrijden buiten de eigen locatie als dit niet door de deelnemers of familie georganiseerd kan worden;

  • -

   als het vervoer naar wedstrijden dusdanig ver is, dat dit niet vergelijkbaar is met de afstanden die sporters zonder beperking maken om deel te nemen aan wedstrijden. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort sport- en beweegactiviteit en op welk niveau dit wordt beoefend;

 • e.

  structurele kosten voor specifieke (aangepaste) materialen, voorzieningen en/of toestellen welke nodig zijn om het aangepast sporten en bewegen uit te voeren of kosten voor onderhoud aan deze toestellen of voorzieningen. Bijvoorbeeld:

  • -

   onderhoud of reparaties aan een sportrolstoel welke ingezet wordt voor proeflessen;

  • -

   aanpassingen aan een zadel, zodat hier personen met verschillende beperkingen gebruik van kunnen maken (de aanschaf van het zadel zelf zijn gewone kosten en vallen niet onder meerkosten);

 • f.

  bijzondere, structurele kosten: overige kosten die de sport- en beweegaanbieder maakt voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen, die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sporten en beweegaanbod niet heeft. Elke sport- en beweegaanbieder heeft verschillende kosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen. Als deze meerkosten aantoonbaar en onderbouwd zijn, kan er subsidie voor worden aangevraagd.

Derde lid.

Voor de volgende kosten wordt geen subsidie verleend:

 • a.

  de kosten die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sporten- en bewegen ook heeft: dit zijn geen meerkosten, maar reguliere kosten die gedekt worden uit inkomsten zoals contributie, sponsering, etc. Voorbeelden zijn: ledenwerving, Sinterklaasfeest, kamp, etc.;

 • b.

  aanpassingen aan de accommodatie; de subsidie is bestemd voor de structurele meerkosten. Aanpassingen aan de accommodatie zijn eenmalige investeringen welke via fondsen aangevraagd kunnen worden;

 • c.

  de eenmalige aanschaf van aangepast materiaal of voorzieningen: de subsidie is bestemd voor de structurele meerkosten. Voor de aanschaf van eenmalig materiaal, zoals een sportrolstoel voor kennismakingslessen of clinics zijn andere inkomensbronnen beschikbaar, zoals fondsen of sponsors. Bijvoorbeeld Fonds Gehandicaptensport;

 • d.

  individuele kosten die een persoon met een beperking maakt voor het sporten en bewegen: de subsidie is bestemd voor de meerkosten van de sport- en beweegaanbieder, niet voor het individu. Als een persoon zelf kosten maakt voor het sporten en bewegen, vallen deze niet onder subsidie. Bijvoorbeeld: het vervoer van woonadres naar de thuisbasis van de sportlocatie of aanschaf van een eigen aangepast sporthulpmiddel. Deze individuele voorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. De persoon kan hiervoor een aanvraag indienen bij de eigen gemeente. In Rotterdam kan deze aanvraag worden ingediend bij de Vraagwijzer of telefonisch via 14010.

De overige onderdelen onder artikel 5, derde lid behoeven geen uitleg.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelsleutel

In dit artikel wordt onder andere de verdeelsleutel toegelicht. Op het moment dat het jaarlijkse subsidieplafond wordt overschreden, geeft het college voorrang aan de subsidieaanvragers waarvoor de overgangsregeling van toepassing is. Vervolgens wordt een verdeelsleutel toegepast waarmee een evenredige verdeling van het budget over de overige toe te kennen aanvragen plaatsvindt. Dit houdt in dat de subsidieaanvragers die niet voor de overgangsregeling in aanmerking komen een bepaald percentage ontvangt van de oorspronkelijke subsidie, zodat het subsidieplafond niet overschreden wordt. Bijvoorbeeld: een sport- en beweegaanbieder komt op grond van de subsidieaanvraag voor één sporttak voor personen met een beperking in aanmerking voor het maximale bedrag van € 2.500,-. Om overschrijding van het subsidieplafond te voorkomen, ontvangt de subsidieaanvrager 95% van dit bedrag: € 2.375,-.

Artikel 7 De voorwaarden voor subsidieverlening

In dit artikel zijn de voorwaarden opgenomen wanneer subsidie kan worden verleend.

 

 • b.

  Eén van de voorwaarden is dat de aanvragende organisatie een bestuur heeft dat bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen. Dit houdt in dat het bestuur zijn eigen statuten naleeft. Dit wordt gecontroleerd door middel van de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien nodig vraagt de beoordelaar aanvullende informatie op.

   

 • e.

  Alleen aantoonbare, onderbouwde meerkosten welke doelmatig en redelijkerwijs nodig zijn voor het aanbieden van aangepaste sporten en bewegen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dit houdt in dat de inkomsten en uitgaven realistisch zijn in vergelijking tot een sport- en beweegaanbieder zonder aangepaste sport- en beweegactiviteiten en in verhouding zijn met het ledenaantal.

Artikel 8: De subsidieaanvraag

Derde lid.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per sport- en beweegaanbieder per sport- of beweegtak voor aangepast sporten en bewegen. Een omnivereniging, scoutingvereniging of commerciële aanbieder met meerdere sport- of beweegtakken, kan voor elke tak van sport of beweegactiviteit maximaal € 2.500,- ontvangen voor de meerkosten. Bijvoorbeeld: een sport- en beweegaanbieder biedt fitness, voetbal en hockey aan voor personen met een beperking. De subsidie bedraagt per vereniging maximaal € 2.500,- per sport of beweegtak en is voor deze sport- en beweegaanbieder maximaal € 7.500,-. De meerkosten dienen ook per sport- en beweegtak onderbouwd te worden.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

 • a.

  De subsidieaanvraag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als de aanvraag of de aanvrager niet aan deze subsidieregeling voldoet. Dit kan ook om een gedeeltelijk weigering gaan, als er bijvoorbeeld naast onderbouwde meerkosten ook voor overige kosten subsidie is aangevraagd of als de meerkosten onvoldoende onderbouwd zijn.

   

 • b.

  Als subsidiëring op grond van een andere gemeentelijke regeling mogelijk is, dan is subsidiering op grond van de Subsidieregeling aangepast sporten uitgesloten. Er zijn subsidieregelingen voor bijvoorbeeld scoutingverenigingen of speeltuinverenigingen. Voor meer informatie over subsidies zie, https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies/

De overige artikelen van deze subsidieregeling (artikelen 10, 11, 12 en 13) behoeven geen toelichting.

Dit gemeenteblad 2018, nummer 89, is uitgegeven op 4 juli 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven