Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 14693Beschikkingen | aanvraagPublicatie instemmingsbesluit Trekvalk 9, 3435ZP Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat zij op 20 december 2017 het navolgende instemmingsbesluit hebben verleend.

Het besluit is op 20 december 2017 verzonden aan de aanvragers.

Instemmingsbesluit

Ziggo Services BV (Utrecht), Trekvalk 9, 3435ZP Nieuwegein

Berichtnummer

P13181

Om werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk te verrichten.

Inzagetermijn

U kunt het dossier inzien vanaf 20 december 2017 gedurende een periode van 6 weken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de coördinator kabels en leidingen bereikbaar via e-mailadres: coordinator-kabels-leidingen@nieuwegein.nl

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot zes weken na verzending aan de aanvragers, een bezwaarschrift indienen bij, het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • -

  naam, adres en woonplaats van indiener bezwaarschrift;

 • -

  dagtekening;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (graag onderwerp, datum en zaaknummer van het besluit vermelden);

 • -

  de grond van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat het instemmingsbesluit niet gebruikt mag worden. Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.