Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 18-52

 

met inachtneming van het aanvaarde amendement nummer 5;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een aanvrager:

  een hiertoe gemachtigde (rechts)persoon, een Vereniging van Eigenaren (VvE) (> 10 leden) of maatschappelijke organisatie vertegenwoordigend, die een aanvraag doet voor een Stimuleringslening Duurzaamheid. Bij twee of meer rechtspersonen gelden de gezamenlijke rechtspersonen als aanvrager;

 • b.

  maatschappelijke organisatie:

  organisatie in de gemeente Barneveld, die actief is op het gebied van sport en/of cultuur en tevens eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie;

 • c.

  VvE:

  vereniging van eigenaren - rechtspersoon waarvan iedere appartementseigenaar (automatisch) lid is en dat het beheer voert over de gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten (Art. 124 Boek 5 BW);

 • d.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • e.

  stimuleringslening:

  een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in c.q. aan het onroerend goed van aanvrager, de gemeenschappelijke ruimten en/of het trappenhuis;

 • f.

  stimuleringsmaatregelen:

  maatregelen, die bijdragen aan de verduurzaming van het onroerend goed, als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • g.

  werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, (eventueel) vermeerderd met de kosten van een energieadvies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de eigen inbreng en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn:

  stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op bestaand, te verbouwen en nieuw te bouwen onroerend goed, dat geschikt en bestemd is voor permanente bewoning (VvE) c.q. voor gebruik voor uitoefening van de functie van de maatschappelijke organisatie. Vrijstaande bijgebouwen op het perceel behorende bij dit onroerend goed valt ook onder deze verordening.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Barneveld het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening Duurzaamheid toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Het college is bevoegd in de Nadere regels een lijst van duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   een kopie van de samenvatting van een energieadvies;

  • b.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • c.

   een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die mee aan aanvrager.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene Wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op dit artikel.

 • 6.

  Het toe te kennen bedrag kent een minimum van € 2.500 en een maximum van € 25.000 per maatschappelijke organisatie en een minimum van € 2.500 en een maximum van € 50.000 per VvE.

 • 7.

  De datum van beschikken door het college is bepalend voor het geldende rentepercentage. Het rentepercentage voor de stimuleringslening is gelijk aan het geldende rentepercentage voor de duurzaamheidslening, zoals genoemd op de rentepagina van de SVn (www.svn.nl/rentetarieven).

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a.

  het budget als bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder dan € 2.500,- of meer dan respectievelijk € 25.000 of € 50.000 bedragen (zie artikel 7, lid 6);

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen, dan wel starten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Intrekking toekenning

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Stimuleringslening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • c.

  de aanvrager na het positieve collegebesluit over de voordracht aan de SVn, hun aanvraag niet binnen 8 weken heeft ingediend bij de SVn

Artikel 10 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening.

Artikel 11 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve kredietwaardigheidstoets van SVn.

 • 2.

  In het geval van een negatief kredietadvies voor rechtspersonen, kan het college hiervan in specifieke gevallen gemotiveerd afwijken.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000 per maatschappelijke organisatie en niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 50.000 per VvE (inclusief BTW).

 • 3.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 12 genoemde voorwaarden van de SVn.

 • 4.

  Van de lening tot en met € 25.000 wordt door aanvrager een onderhandse akte opgemaakt. Van een lening van meer van € 25.000 wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met de toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Intrekking

De Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld, vastgesteld op 28 september 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 18 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 juli 2018.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven