Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nummer

Overwegende dat

 • .

  het de aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;

 • .

  een actualisatie van de APV door de VNG wordt geadviseerd;

 • .

  bevindingen van de werking van de APV Veenendaal in de praktijk aanleiding zijn voor bepaalde wijzigingen. 

  Gelet op

  het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet.

   

  Besluit

  vast te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal (4e wijziging APV Veenendaal).

Artikel 1 Wijziging verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal wordt als volgt gewijzigd.

 

 • A.

  In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na ‘gemaakt binnen’ ingevoegd: of gedurende.

 • B.

  Artikel 1:7 komt te luiden:

  Artikel 1:7 Termijnen

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

 

 • C.

  In artikel 2:25 wordt onder vernummering van het tweede lid tot en met het achtste lid tot derde lid tot en met het negende lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

2.  Bij de indiening van een de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd.

 

 • D.

  In artikel 2:38 wordt ‘naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats,’ vervangen door: ‘naam, woonplaats,’.

 • E.

  In Hoofdstuk 2 wordt na afdeling 16 een nieuwe afdeling ingevoegd: Afdeling 17 Aanpak woonoverlast

 • F.

  Na artikel 2:79 wordt in Afdeling 17 een artikel ingevoegd, luidende:

 Artikel 2:80 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

 

 • G.

  Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Onder vernummering van het eerste lid tot en met het vierde lid tot tweede lid tot en met het vijfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd:

   • 1.

    Het college stelt een Bomenlijst vast waarop de monumentale en andere beschermingswaardige bomen in de gemeente worden vermeld.

 • H.

  In artikel 5:8, vierde lid, wordt de zinsnede ‘Het verbod in het tweede lid is’ vervangen door: De verboden in het eerste en tweede lid zijn.

 • I.

  Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen wordt hernoemd naar Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen.

 • J.

  Artikel 6:1 Strafbepaling wordt hernoemd naar Sanctiebepaling.

 • K.

  In artikel 6:1 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

3. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 4e wijziging APV Veenendaal

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018

raadsgriffier, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

voorzitter, de heer P.A. Zoon

Naar boven