Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 145152VerordeningenIntrekken nadere regels subsidie Geluidreducerende maatregelen voor kamerverhuur

Besluit tot wijziging van de nadere regels subsidie Groningen

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

Gelet op:

Gemeentewet, art. 149

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:21

Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen 2011

HEEFT BESLOTEN:

 

Het besluit tot wijziging van de nadere regels subsidie Groningen

De nadere regels subsidie Groningen wordt als volgt gewijzigd:

 

Paragraaf 8.11 Geluidreducerende maatregelen kamerverhuurpanden (de artikelen 8:59 t/m 8:64) in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 28 juni 2018.

De burgemeester,

Peter den Oudsten.

De secretaris,

Peter Teesink.