Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 143788Overige besluiten van algemene strekkingVerkeerbesluit intrekken verkeersbesluit aanleg e-laadplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen, Stichtse Vecht

 

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

In het verkeersbesluit ‘Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen’, bekend gemaakt in Staatscourant nr. 24399 d.d. 4 mei 2018, is besloten om een openbare parkeerplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen in te richten als een e-laadplaats. Dit conform de beleidsregel ‘Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein’ van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 24-04-2015.

 

In de periode dat het verkeersbesluit ter inzage lag is bekend geworden dat de aanvrager van de laadpaal gaat verhuizen en daarmee de plaatsing van de laadpaal is geannuleerd.

 

Het verkeersbesluit is daarmee niet meer van toepassing en wordt daarmee ingetrokken.

 

BELANGENAFWEGING

Het belang voor de aanvrager is met zijn verhuizing niet meer van toepassing en daarmee de noodzaak van het ‘verkeersbesluit aanleg e-laadplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen’, bekendgemaakt in Staatscourant nr. 24399 d.d. 4 mei 2018.

 

In het kader van het onnodig verminderen van het aantal openbare parkeerplaatsen wordt door het intrekken van het verkeersbesluit ‘Aanleg e-laadplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen’ gerespecteerd.

 

Met het mogelijke belang dat andere eigenaren van elektrische voertuigen zouden hebben bij de aanleg van de e-laadplaats, kan geen rekening gehouden worden uitgaande van de beleidsregel ‘Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein’. Dit omdat er geen aanvraag meer ten grond slag zou liggen aan de inrichting van de e-laadplaats. De gemeente Stichtse Vecht legt zonder aanvraag geen e-laadplaatsen aan.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen heeft het gemeentebestuur besloten het ‘Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats ter hoogte van Stationsweg 30 in Maarssen’, bekendgemaakt in Staatscourant nr. 24399 d.d. 4 mei 2018, in te trekken.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Namens deze,

Henriëtte Debets

Teammanager Buiten

Maarssen, 29 juni 2018

BEZWAAR MAKEN

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in de Staatscourant. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden