Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 143627BeleidsregelsUitvoering Huisvestingsverordening Vlissingen 2017

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5 en 6 van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017;

Besluiten;

De beleidsregel “uitvoering Huisvestingsverordening Vlissingen 2017 “ vast te stellen.

Deze Beleidsregel is vastgesteld om de uitvoering van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017 voor wat de onttrekking van woningen aan de bewoning betreft te verduidelijken op de volgende onder­delen:

a. uitvoering artikel 5, lid 1 onder f:

In de uitvoering van dit artikel worden de breukdelen, die het resultaat van de terzake toe te passen berekeningen zijn, afgerond naar beneden op hele eenheden.

b. uitvoering artikel 6, lid 1 onder b:

Indien een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning betrekking heeft op een appartement, wordt de betreffende Vereniging van Eigenaren in zijn rol van eigenaar van het apparte­men­tengebouw in de ge­legenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het bepaalde in artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht is hierop van toepassing.­

Vlissingen, 5 juni 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar