Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2018, 13868VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018 gemeente Zeist

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

 

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018

 

Artikel I

De tarieven als bedoeld in artikel 3 Belastingtarieven, onder 1a, 1b, 2 en 3 worden gewijzigd en gelezen als volgt:

 

1

voor een vaste standplaats:

 

 

 

a per dag, per strekkende meter

2,40

 

met een minimum per dag van

9,60

 

b per kwartaal, per strekkende meter

28,80

 

met een minimum per kwartaal van

115,20

2

voor een dagstandplaats:

 

 

 

per dag per strekkende meter

2,40

 

met een minimum per marktdag van

9,60

3

voor een standplaats voor reclameverkoop door zogenaamde standwerkers, per marktdag

9,60

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tot 1e wijziging van de Verordening marktgeld 2018’.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 januari 2018.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter