Plaatsen 5 tal scheepscontainers Gildeweg 25A en 25B Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het plaatsen van een 5 tal scheepscontainers en een mobiele trap voor het tijdelijk opslaan van materiaal en gereedschap op de locatie Gildeweg 25A en 25B in Vlissingen (25-06-2018)

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven