Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 135513VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit CAR-UWO (artikelen 1:2, 10d:26 en 10d:31)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181), inhoudende een aantal wijzigingen van de CAR-UWO per 1 juli 2018;

 

gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I

Artikel 1:2 sub c wordt gewijzigd en komt te luiden:

de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 

Artikel II  

In artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 worden de woorden ‘salaris en de toegekende salaristoelage(n)’ vervangen door: ‘grondslag’.

 

Artikel III  

In artikel 10d:31 lid 1 worden de woorden ‘WW-uitkering’ vervangen door: ‘werkloosheidsuitkering’.

 

Artikel IV  

De wijzigingen treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester