Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 135371VerordeningenRegeling Partnerverlof gemeente Gooise Meren 2018

Het college van de gemeente Gooise Meren,

gelet op de overeenstemming met het Georganiseerd Overleg Gooise Meren, d.d. …………

B E S L U I T :

Vast te stellen de “Regeling partnerverlof gemeente Gooise Meren 2018”

Partnerverlof regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • Ambtenarenwet

 • artikel 160 Gemeentewet

 • artikel 6:4 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (Car-Uwo)

 • artikel 4:2 Wet arbeid en zorg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

College:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren.

Medewerker:

de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, 1e lid, onder a van de Car-Uwo.

Artikel 2 Partnerverlof

Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de medewerker ongehuwd samenwoont of de degene van wie hij/zij het kind erkent, heeft de medewerker gedurende een tijdvak van zes maanden recht op verlof voor vijf weken waarop hij/zij arbeid pleegt te verrichten met behoud van loon. Het recht bestaat vanaf de eerste dag na afloop van het wettelijk bepaalde kraamverlof op basis van artikel 4:2 Wet arbeid en zorg.

Artikel 3 Duur partnerverlof

 • 1.

  Bij een dienstverband van 36 uur per week geldt als dagnorm 7.2 uur. Bij een afwijkende arbeidsduur geldt de dagnorm naar rato. Een verlofdag staat gelijk aan de dagnorm.

 • 2.

  De duur van het partnerverlof bedraagt 180 uur bij een volledige aanstelling.

 • 3.

  Het partnerverlof dient binnen zes maanden na geboorte van de baby te worden opgenomen.

 • 4.

  In overleg met de leidinggevende en/of het team van de medewerker wordt bepaald wanneer het partnerverlof wordt opgenomen.

Artikel 4 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, bepaalt het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De Regeling Partnerverlof gemeente Gooise Meren 2018 treedt in werking per 1 januari 2018.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling partnerverlof gemeente Gooise Meren 2018”.

Gooise Meren ...... december 2017

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

de secretaris

…………………………… ……………………………

de burgemeester

…………………………… ……………………………