Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 135341VerordeningenMandaatbesluit dwangbevelen

Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2018

De invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het B&W besluit van 10 april 2018 waarin de deurwaarders en

invorderingsambtenaren van Flanderijn Invordering B.V. worden aangesteld als

onbezoldigd belastingambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandaatbesluit dwangbevelen Flanderijn Invordering B.V.

Artikel 1

Aan de medewerkers, die werkzaam zijn bij Flanderijn en Van Eck Gerechts-deurwaarders B.V., handelend onder de naam Flanderijn Invordering B.V. en die door het college van B&W zijn aangesteld als onbezoldigd invorderingsambtenaar van de gemeentelijke belastingen te mandateren om namens de invorderings-ambtenaar van Gemeente Gooise Meren op te treden voor het ondertekenen van de te vervaardigen dwangbevelen.

Artikel 2

Ondermandaat van deze bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als:

“Mandaatbesluit dwangbevelen Flanderijn Invordering B.V. 2018”.

Bussum, 24 april 2018,

de heffingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren,

drs. J.T. Versteegh

Hoofd afdeling financiën/belastingen