Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 13333Overige besluiten van algemene strekkingOntheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • 1.

    Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties in gemeente Stichtse Vecht.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 25 januari tot en met 7 maart 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • 1.

    Het gemeentehuis van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

 

Stichtse Vecht 24 januari 2018