Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 132683Beschikkingen | afhandelingGECOÖRDINEERDE BESLUITEN (VERGUNNINGEN) TEN BEHOEVE VAN DE VESTIGING VAN ØRSTED WIND POWER NETHERLANDS B.V. AAN DE WESTERHAVENWEG IN VLISSINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maakt, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in relatie tot artikel 2 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend,  dat vanaf 28 juni 2018 t/m 8 augustus 2018 voor een ieder ter inzage ligt:

1. de projectomgevingsvergunning d.d. 20 juni 2018 als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) om af te wijken van de ter plaatse geldende Beheersverordening Buitenhaven;

2. de omgevingsvergunning bouwen d.d. 20 juni 2018 als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo t.b.v. het bedrijfsgebouw van Ørsted Wind Power Netherlands B.V.;

3. de omgevingsvergunning bouwen d.d. 20 juni 2018 als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo t.b.v.  een staalconstructie de kruising van de waterkering en de kadeconstructie incl. twee pontons;

4. de watervergunning d.d. 28 mei 2018 als bedoeld in artikel 4.1, leden 5 en 6, van de Keur Waterschap Scheldestromen 2012;

5. de ontgrondingsvergunning d.d. 20 juni 2018 als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet;

6. de vergunning d.d. 20 juni 2018 voor het aanleggen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013.

Planbeschrijving

N.V. Zeeland Seaports en Ørsted Wind Power Netherlands B.V. hebben een plan ingediend voor de vestiging van laatstgenoemd bedrijf aan de Westerhavenweg in Vlissingen. Het plan bestaat uit vier onderdelen, te weten een afmeerfaciliteit, een staalconstructie ten behoeve van de kruising met de aanwezige waterkering en een kadeconstructie incl. twee drijvende pontons, een gebouw met parkeerplaatsen en een verlegging van de wegen. Om het plan te kunnen realiseren zijn de hiervoor onder 1 t/m 6 opgesomde vergunningen verleend.

Coördinatieregeling

De artikelen 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, in combinatie met de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’, maken het mogelijk om de vereiste vergunningen voor de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met de procedure voor de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitenhaven’.

De voorbereiding, vaststelling en bekendmaking van de vergunningen worden gebundeld. Dit betekent, dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het verlenen van de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitenhaven’ is verleend door het college van burgemeester en wethouders.  Dit besluit is genomen met inachtneming van het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 maart 2018, inhoudende de afgifte van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6:5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht. Deze ontwerp-verklaring mag, aldus genoemd besluit van de gemeenteraad, omdat er geen zienswijzen meer zijn (één ingediende zienswijze is ingetrokken), beschouwd worden als een categorie van gevallen, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer vereist is, zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht. De overige vergunningen zijn genomen door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen (de watervergunning), de RUD Zeeland, namens Gedeputeerde Staten van Zeeland (de ontgrondingsvergunning) en burgemeester en wethouders van Vlissingen (de omgevingsvergunningen bouwen en de vergunning aanleggen en veranderen weg).

Inzagetermijn

Vanaf 28 juni 2018 t/m 8 augustus 2018 liggen de onder 1 t/m 6 genoemde vergunningen met de bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bekendmakingen. De watervergunning ligt ook ter inzage op het kantoor van het Waterschap Scheldestromen.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan tegen de vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-vergunningen heeft ingediend;

- een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken;

- een ieder tegen de, ten opzichte van de ontwerp-vergunningen, aangebrachte wijzigingen in de definitieve vergunningen.

Het instellen van beroep schorst de vergunningen niet. Degene, die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met Dhr. J. (Jos) Francke of Dhr. A. (Aart) Bos. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnr. 0118.487282 resp. 0118.487240 en per e-mail via de adressen jfrancke@vlissingen.nl resp. abos@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 27 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Drs.mr.ing. M. van Vliet, secretaris