Nadere regels subsidie Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland.

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels Subsidie Asbest eraf, zon er op Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • b.

  privaatrechtelijke rechtspersoon: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, co-operatie, vereniging en stichting;

 • c.

  rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap;

 • d.

  zonnepanelen: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte.

Artikel 2. Algemene bepaling

Een subsidie op grond van deze regeling mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien ter zake van het project reeds door een bestuursorgaan subsidie is verstrekt, kan de hoogte van de subsidie zodanig worden aangepast dat er sprake is van geoorloofde staatssteun.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak of terrein alwaar op hetzelfde postadres het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd na 1 januari 2018 of nog verwijderd moet worden.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 4 wordt uitsluitend verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid of een kerkgenootschap.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   beeldmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van het dak waarop of terrein waar zonnepanelen worden geïnstalleerd;

  • b.

   een offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

  • c.

   een offerte, factuur of overeenkomst voor de koop en installatie van de zonnepanelen, waarin in ieder geval zijn opgenomen, het aantal zonnepanelen, het vermogen per zonnepaneel uitgedrukt in Watt-piek, de kosten van de koop van zonnepanelen en de kosten van de installatie van de zonnepanelen; en;

  • d.

   indien van toepassing het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 wordt subsidie als bedoeld in artikel 4 geweigerd indien het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 1.500,00 bedraagt.

Artikel 8. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar of pachter van het dak of terrein waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  het dak waarop of terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de gemeente Steenwijkerland;

 • c.

  het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking overschrijden;

 • d.

  de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek;

 • e.

  de subsidie wordt gebruikt voor de koop en de installatie van nieuwe zonnepanelen;

 • f.

  het dak waarop of terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten

De kosten voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10. Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,10 per Watt-piek van de te kopen en de te installeren zonnepanelen tot een maximum van € 10.000,00.

 • 2.

  Bij de berekening van de subsidie wordt voor een zonnepaneel uitgegaan van een oppervlakte van 1,6 m2 per zonnepaneel. Voor dunne film zonnepanelen wordt gerekend met een oppervlakte van 0,7 m2 per paneel. Voor het bepalen van het aantal te subsidiëren zonnepanelen wordt de oppervlakte van het verwijderd asbesthoudend materiaal gedeeld door de oppervlakte van één zonnepaneel waarbij de uitkomst mag worden afgerond naar het bovenliggende hele getal.

 • 3.

  Bij de berekening van de subsidie zijn alle bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 de dienen de zonnepanelen binnen 6 maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking te zijn geïnstalleerd.

 • 2.

  De subsidieontvanger kan eenmalig schriftelijk verzoeken om de termijn genoemd in het vorige lid met maximaal 6 maanden te verlengen.

Artikel 12. Prestatieverantwoording

In afwijking van de artikelen 11, tweede en vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 geldt voor de prestatieverantwoording dat:

 • a.

  de subsidieontvanger dient aan te tonen dat de koop en de installatie van zonnepanelen zijn verricht door middel van een eindfactuur en beeldmateriaal (voor en na de installatie van de zonnepanelen);

 • b.

  indien de aanvraag voor subsidie niet vergezeld was van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd, als bedoeld in artikel 4, toont de subsidieontvanger alsnog aan dat het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd door overlegging van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 13. Plafond

 • 1.

  Het plafond voor deze Regeling bedraagt in totaal € 200.000 (zegge: tweehonderdduizend euro).

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de Regeling bijstellen.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie Asbest eraf, zon er op Steenwijkerland 2018.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 16. Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2020, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats

Naar boven