Beleidsregel Subsidies Migrantenorganisaties(2018)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op de Nijmeegse kaderverordening Subsidies;

Uitvoeringsvoorschrift Subsidies

Artikel 1: Woordenlijst subsidieregeling

 • 1.

  Migrantenorganisatie:

  Een rechtspersoon, of een ander door het college aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, opkomend voor de belangen van de migranten doelgroep, opgericht door de leden van deze groep zelf en functionerend door vrijwillige inzet van leden van de groep.

 • 2.

  Boekjaar:

  Het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • 3.

  Subsidieplafond:

  Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 4.

  College:

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen

 • 5.

  NKS:

  De Nijmeegse kaderverordening subsidieverstrekking(2011)2013/105.

 • 6.

  Uitvoeringsvoorschrift:

  Het uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011(2011/096).

 • 7.

  Faciliteren:

  Datgene wat nodig is beschikbaar maken.

 • 8.

  Ouderen:

  Personen van 65 jaar en ouder.

Artikel 2. Juridisch kader

 • 1.

  De NKS en het Uitvoeringsvoorschrift zijn van toepassing op subsidies migrantenorganisaties, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze beleidsregel.

Artikel 3: Wat zijn doelen van deze subsidie?

 • 1.

  De doelen van deze subsidie zijn migrantenorganisaties in staat te stellen activiteiten te organiseren. Dit zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op:

  • Zelfredzaamheid;

  • Participatie waarbij aansluiting gezocht wordt met Nijmeegse voorzieningen;

  • Het faciliteren van ontmoeting van ouderen.

Artikel 4: Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Nijmeegse Kaderverordening subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift, alsmede:

  • a.

   dient sprake te zijn van een migrantenorganisatie. Een migrantenorganisatie in oprichting kan tevens een subsidie aanvragen;

  • b.

   dient deze op zodanige wijze georganiseerd te zijn dat leden/donateurs in de gelegenheid zijn invloed uit te oefenen op het beleid;

  • c.

   dient de migrantenorganisatie een achterban te hebben bestaande uit minimaal 30 volwassen personen;

  • d.

   is minimaal 60% van de leden/ donateurs woonachtig in Nijmegen en komen de activiteiten aan minimaal 60% ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente Nijmegen.

 • 2.

  Dat door het college bepaald kan worden, dat in bijzondere gevallen of voor bepaalde categorieën aanvragers de in het vorige lid genoemde verplichtingen niet van toepassing zijn.

Artikel 5: Voor welke kosten kan deze subsidie aangevraagd worden?

 • 1.

  Subsidie kan aangevraagd worden voor kosten van activiteiten die:

  • a.

   zijn gericht op participatie en waar mogelijk in samenwerking georganiseerd met Nijmeegse voorziening(en) én

  • b.

   open staan voor de gehele eigen bevolkingsgroep(mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen;

   Wat wordt wel en niet gesubsidieerd?

    

   Wel gesubsidieerd

   Niet gesubsidieerd

   -Open dag

   -Themabijeenkomst

   -Gebruik wijkcentra en faciliteiten

   -Faciliteren van ontmoeting ouderen

   -Oprichtingskosten

   -Kadertraining*

   -Deskundigheidsbevordering*

   -Huiswerkbegeleiding voor kinderen op het voortgezet onderwijs

    

   -Activiteit met partijpolitiek karakter/ politieke lading

   -Activiteit gericht op eigen identiteit die afbreuk doen aan de integratie in Nederland

   -Activiteit gericht op het uitdragen van godsdienst

   -Eten

   -Feesten en partijen

   -Zaalhuur buiten de wijkcentra

   -Culturele activiteiten

   -Les in eigen taal en cultuur

   -Vrijwilligersvergoeding per uur

   -Nederlandse taallessen voor volwassenen

    

 

*Opmerking: indien geen voorliggende voorziening aanwezig. Zolang het Vrijwilligersfonds bestaat kan het daar uit worden betaald en niet meer uit de subsidiegelden voor de migrantenorganisaties.

 • 2.

  Er worden vaste bedragen per activiteit verstrekt.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt niet meer subsidie verstrekt dan is aangevraagd.

 • 4.

  Het college kan afwijken van de vastgestelde bedragen indien het dat gerechtvaardigd vindt, gezien de specifieke omstandigheden van de betreffende migrantenorganisatie.

Artikel 6: Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Het uitgangspunt hierbij is om het beschikbare budget zodanig te verdelen dat er zoveel mogelijk groepen gebruik van kunnen maken. Op het moment dat met honorering van de ontvangen aanvragen het plafond overschreden zou worden, wordt de nog beschikbare subsidie naar rato van de bij voldoende budget te verlenen subsidie over de aanvragers verdeeld.

  Wanneer de subsidiegelden zijn opgebruikt wordt een subsidieaanvraag afgewezen op grond van artikel 7 van de NKS met de mededeling dat het budget inmiddels verbruikt is voor dat jaar.

 • 2.

  Als de subsidieaanvragen betrekking hebben op het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, vindt een beslissing binnen 12 weken plaats. Op de andere subsidievormen zijn de termijnen genoemd in artikel 6 van de NKS van toepassing.

 • 3.

  Het niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden van de activiteit wordt onmiddellijk terug gemeld aan het college.

 • 4.

  Indien de subsidie niet is gebruikt voor de activiteit waar deze voor is verstrekt, kan het college besluiten deze terug te vorderen.

Artikel 7: Aanvragen en verantwoorden

 • 1.

  Het aanvraagformulier voor deze subsidie is te vinden www.nijmegen.nl/diensten/ onder het kopje ‘subsidies’.

 • 2.

  Na het invullen én ondertekenen van de aanvraag kan dit formulier gemaild worden naar subsidie@nijmegen.nl of per post sturen naar Bureau Subsidie MO, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 • 3.

  Het ontvangen subsidiebedrag dient verantwoord te worden. Voor het verantwoorden dient de aanvrager aantoonbaar te maken dat de activiteit heeft plaats gevonden.

Artikel 8: Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling.

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2019.

 • 2.

  Met de invoering van deze subsidieregeling vervalt de subsidieregeling Beleidsregels subsidies allochtone zelforganisaties (2009).

 • 3.

  Deze subsidieregeling heet: Beleidsregel subsidies migrantenorganisaties (2018).

 • 4.

  Het indienen van een aanvraag kan op het elk moment in het jaar. Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober voorafgaand aan het volgende jaar ingediend worden.

 • 5.

  Organisaties die in 2018 subsidie ontvingen en bij gelijkblijvende overige omstandigheden op grond van deze nieuwe regeling worden uitgesloten van subsidiëring voor één of meerdere activiteiten, ontvangen in het eerste jaar (2019) nog 50% van de in 2018 ontvangen subsidie.

Aldus vastgesteld op 19 juni 2018.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Toelichting bij de Beleidsregel Subsidies Migrantenorganisaties

 

Algemeen

De stad Nijmegen kent vele zelforganisaties van migranten. In ons beleid is opgenomen dat wij streven naar een verhoging van de maatschappelijke deelname van migranten. We willen gelijke kansen bieden aan de doelgroep om te kunnen participeren en de eigen regie te vergroten.

Migrantenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen voor de achterban bij het participeren/ meedoen in Nijmegen.

Wij willen dat nieuwe Nijmegenaren een weg weten te vinden in Nijmegen, weten hoe we omgaan met zaken die de basis van het bestaan vormen, zoals gezondheidszorg, opvoedondersteuning en werk & inkomen. Maar we willen ook dat oudere migranten elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten en dat groepen samen komen om activiteiten te kunnen organiseren.

 

Toelichting op enkele artikelen

Ad. Artikel 1.

Lid 1.1 het draagvlak van de organisatie is van belang. De organisatie heeft een achterban nodig en dat moet o.a. blijken uit leden en/of donateurs. Het minimaal aantal leden en/of donateurs is 40 volwassen personen.

Lid 1.3 Voor de migrantengroepen gaat het om de subsidieregeling ‘Beleidsregel subsidies migrantenorganisaties’. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt het subsidieverzoek afgewezen met als afwijzingsgrond dat er geen subsidiegelden meer beschikbaar zijn voor het betreffende jaar.

Ad. Artikel 3.

Lid 3.1 Zelfredzaamheid

Onder zelfredzaamheid verstaan wij ‘het vermogen van iemand om zijn eigen problemen op te lossen, zich weet te redden in deze stad, zelfstandig door het leven gaat en zich staande weet te houden in sociale situaties’.

Lid 3. 3 Ontmoeting ouderen

Wij vinden het belangrijk dat ouderen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Indien hier kosten aan verbonden zijn bestaat de mogelijkheid van een bijdrage in de kosten. Het dient hier te gaan om noodzakelijke kosten die niet op een andere manier ingevuld kunnen worden en vermeden kunnen worden door de activiteit op een andere manier in te richten. Zo kunnen ouderen elkaar ontmoeten in een wijkcentrum tegen 0-tarief.

Ad. Artikel 5.

Lid 5.1 Activiteiten

Het betreft hier een waarderingssubsidie voor het organiseren van activiteiten. De kosten moeten te herleiden zijn naar die ene activiteit. Er wordt geen subsidie verstrekt voor andere kosten.

Lid 5.2 Vaste bedragen per activiteit

We werken met vaste bedragen per activiteit. Deze zien er als volgt uit:

• Themabijeenkomsten* € 120 < 40 personen, € 240 > 40 personen

• Open dag € 500

• Kadertraining € 500

• Oprichtingskosten € 475

• Ontmoeting ouderen max € 1.000 per jaar.

*Hieronder wordt verstaan: het gesprek voeren over actuele thema’s/ onderwerpen die leven binnen (een gedeelte van) de groep middels themabijeenkomsten, voorlichtingen, debat- en discussiebijeenkomsten of lezingen, voorstellingen en filmbijeenkomsten.

Aanvullende opmerking

Gebruikmaking ruimte in wijkcentra

Migrantenorganisaties kunnen voor de activiteiten gebruik maken van een ruimte in een wijkcentrum onder de voorwaarden die gelden voor wijkbewonersgroepen.

Ad. Artikel 7.

Lid 7.3

De subsidieontvanger dient de ontvangen subsidie te verantwoorden door aantoonbaar te maken dat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit kan via beeldmateriaal en/of op schrift. Wij vragen geen specificatie van de gemaakte kosten maar wel een bewijs dat er ook daadwerkelijk uitvoer is gegeven aan de activiteit.

Ad. Artikel 8.

Lid 8.4

Er dient rekening mee gehouden te worden dat er een subsidieplafond per jaar wordt ingesteld. Dit betekent dat wanneer het budget voor het lopende jaar verbruikt is, de subsidie afgewezen zal worden.

Naar boven