Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 131333Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat Maarssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat Maarssen op 29 mei 2018 door de gemeenteraad, gewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

De locatie Mastenbroek is gelegen in het centrum van Maarssen en wordt begrensd door de Vecht, de percelen aan de Emmaweg, de Breedstraat en de Heilig Hartkerk. De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit het garagebedrijf Mastenbroek, 5 appartementen en enkele commerciële voorzieningen, zal worden afgebroken. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 16 woningen, een restaurant en een commerciële ruimte in het plangebied mogelijk gemaakt. 11 van de woningen worden uitgevoerd als grondgebonden woningen. Daarnaast worden er 5 appartementen in de sociale sector gerealiseerd.

Anterieure overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Mastenbroek Breedstraat Maarssen” vanaf vrijdag 22 juni 2018, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPLocMastenbrkMRS-VG01) en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 3 augustus 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.