Gemeenteblad van Loppersum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumGemeenteblad 2018, 131254VerordeningenVERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE LOPPERSUM 2018

De raad van de gemeente Loppersum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende:

 

"VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE LOPPERSUM 2018".

Artikel 1 Begrippen

 

Deze verordening verstaat onder:

a. aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die volgens het kadaster de bestaande woning in eigendom heeft en daadwerkelijk bewoont. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamen-lijke eigenaren als aanvrager;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum;

c. duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van de aanvrager;

d. duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6, lid 1;

e. hoofdsom: een totaalbedrag van de door het college aanvaardbare werkelijke kosten;

f. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en woningverbetering als bedoeld in artikel 6, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

g. SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande (grondgebonden) woonruimte in de gemeente Loppersum, welke woonruimte bestemd is voor permanente bewoning.

 

Artikel 3 Budget

 

a. In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad van de gemeente Loppersum een budget vast van € 500.000 dat beschikbaar is voor het toewijzen van duur-zaamheidsleningen.

b. Het onder artikel 3, lid a. genoemde budget is niet beschikbaar voor de aanschaf van volledig aardgasgestookte installaties.

 

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

 

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Loppersum en SVn.

 

Artikel 5 Duurzaamheidsleningen

 

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een duur-zaamheidslening toe te wijzen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 

1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen, die voor financiering op basis van deze verordening in aanmerking komen, worden gerekend:

a. dakisolatie

b. vloerisolatie

c. gevelisolatie

d. muurisolatie

e. hoog-rendement beglazing of isolerend glas voor monumenten

f. HR luchtverwarming

g. zonnepanelen en zonnecollectoren

h. zonneboiler

i. pelletkachel

j. kleine windturbine

k. (lucht) warmtepomp/hybride warmtepomp

l. technieken voor warmteterugwinning

m. verwarmingsinstallatie, niet op aardgas gestookt

n. groene daken

2. Volledig aardgasgestookte installaties zijn uitgezonderd van financiering.

3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 7 De aanvraag

 

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a. de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

b. de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

c. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde reactietermijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

 

Het college wijst een aanvraag af, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren of de gestelde limiet zoals bedoeld in artikel 3 is bereikt;

b. de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

c. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500 (inclusief B.T.W.);

d. de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

e. de aanvrager als gevolg van eerdere aanvragen het maximale bedrag dat mag worden geleend van € 15.000 (inclusief B.T.W.) heeft overgeschreden;

f. naar haar oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel dat vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

Artikel 10 Voordracht

 

Het college besluit aanvrager voor toewijzing van een duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn als uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaam¬heids-maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de volgende beleidsdoelen uit het Milieu¬beleids-plan Duurzaamheid 2017-2020:

a. een reductie van 50% van het gebruik van fossiele energiebronnen gerealiseerd in 2020 (ten opzichte van 2015);

b. in 2030 onafhankelijk van het gebruik van fossiele energiebronnen.

 

Artikel 11 Toekenning

 

1. De toewijzing van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

2. SVn verstrekt en beheert de toegekende duurzaamheidslening.

 

Artikel 12 Voorwaarden SVn

 

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn-documenten: Algemene bepalingen voor geldleningen, Productspecificaties Duurzaamheidslening en Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening, zoals die op moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Loppersum en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van de geldlening.

 

Artikel 13 Kenmerken van de duurzaamheidslening

 

1. De hoofdsom van de door het college toegewezen duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,00 (inclusief BTW) en niet meer dan € 15.000,00 (inclusief BTW).

3. De duurzaamheidslening wordt verstrekt op basis van annuïteiten zonder uitgestelde aflossing en voor het overige in overeenstemming met de hiervoor genoemde Productspecificaties Duurzaamheidslening.

4. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 

Artikel 14 Bouwkrediet

 

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

 

Artikel 15 Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Artikel 18 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening duurzaamheidslening gemeente Loppersum 2018".

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Loppersum

gehouden op 28 mei 2018, nr. 11/23.

De raad voornoemd,

A. Rodenboog, voorzitter

C.A.M. Bodewes, plv. griffier