Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2018, 1307Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - Kerkplein 4, 2941 AD Lekkerkerk

De gemeente heeft op 3 januari 2018 een besluit genomen op de uitgebreide aanvraag met zaaknummer SXO-20161928, voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw aan het Kerkgebouw van de Grote- of Johanneskerk te Lekkerkerk op de locatie Kerkplein 4, 2941 AD Lekkerkerk. De vergunning is verleend.

  

Inzage  

De stukken van dit besluit liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8. De inzageperiode is 6 weken en start op 4 januari 2018. Voor meer informatie over de procedure, of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Procedure

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Het besluit blijft gelden wanneer u een beroepschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt digitaal zowel beroep instellen als een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld. Voor de behandeling van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.

 

 

 

Stolwijk, 3 januari 2018, Gemeente Krimpenerwaard, Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving