Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129939BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Handhavingsuitvoeringsprogramma Gemeente Borger-Odoorn, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 06 juli 2017 Handhavingsuitvoeringsprogramma Gemeente Borger-Odoorn vastgesteld.

 

Op 2 maart 2017 is het nieuwe beleidsnota voor Toezicht en Handhaving in de gemeente Borger-Odoorn (getiteld Toezicht 2020) vastgesteld door de raad, waarin het beleid voor de komende periode tot 2020 is beschreven. Deze beleidsnota beschrijft op strategisch niveau de uitgangspunten die gehanteerd worden en de keuzes die gemaakt worden. Om dit beleid te vertalen naar tactisch en operationeel niveau dient jaarlijks een uitwerking gemaakt te worden in een uitvoeringsprogramma. Dit stelt de gemeente in staat om op basis van actuele ontwikkelingen en opgedane ervaringen vast te leggen hoe het beleid in de praktijk vorm krijgt.

 

Dit handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) beschrijft de uitvoering van het toezicht en de eventueel daarop volgende handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Borger-Odoorn en een aantal andere wetten en regelingen met relatie tot gebruik van gebouwen en de fysieke omgeving.

 

Met het vaststellen van de nieuwe beleidsnota is ook een aantal keuzen gemaakt die direct van invloed zijn op de uitvoering van toezicht en handhaving in de gemeente Borger-Odoorn. Een zevental speerpunten zijn in hierbij geformuleerd, die in dit uitvoeringsprogramma besproken en uitgewerkt zullen worden.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.