Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129749BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 03 juli 2014 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 vastgesteld.

 

De gemeente Borger-Odoorn wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente een extern veiligheidsbeleid ontwikkeld waarin een visie is beschreven hoe om te gaan met de risico’s die onze inwoners lopen door mogelijk ongevallen met gevaarlijke stoffen. De gemeente heeft een belangrijke rol in het beleidsveld externe veiligheid omdat het bestuur in veel gevallen bevoegd gezag is bij besluiten rondom bestemmingsplannen en milieuvergunningen.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.