Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 129201VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit CAR-UWO (artikel 3:28)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 9 oktober 2017 (TAZ/U201700653), inhoudende een wijziging van de CAR-UWO per 1 juli 2018;

 

gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I

In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6,5%” vervangen door: “6,75%”.

 

Artikel II  

Artikel I treedt in werking per 1 juli 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester