Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 128345

Gepubliceerd op 18 juni 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Mandaat voor aanwijzen toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften VrZW

Burgemeester en burgemeester en wethouders van Beemster, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

Gelet op:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (VrZW) 2017;

artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

artikel 5:10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 92 Woningwet en

de Algemene plaatselijke verordening Beemster

 

Overwegende dat:

 • -

  de medewerkers die belast zijn met het toezicht op de brandveiligheid binnen de gemeente in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling VrZW;

 • -

  het wenselijk is de bevoegdheid toezichthouders brandveiligheid aan te wijzen te mandateren aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VrZW met de mogelijkheid van ondermandaat;

 • -

  het voor de hand ligt de bevoegdheid legitimatiebewijzen uit te geven eveneens te mandateren aan het DB van de VrZW;

 • -

  het DB de benodigde instemming met dit mandaat al heeft gegeven;

 • -

  de aard van de bevoegdheid zich niet tegen het mandaat verzet;

 

 

Besluiten:

1.

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van voorschriften , gesteld bij of krachtens de:

 • Algemene plaatselijke verordening;

 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • Brandbeveiligingsverordening;

 • Milieuwetgeving;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regelingen, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening),

te mandateren aan het DB van de VrZW met de mogelijkheid voor het verlenen van ondermandaat aan de directeur van de VrZW.

2.

De bevoegdheid tot uitgeven van legitimatiebewijzen aan aangewezen toezichthouders, zoals genoemd bij punt 1, te mandateren aan het DB van de VrZW met de mogelijkheid voor het verlenen van ondermandaat aan de directeur van de VrZW.

3.

Het besluit van 2014 waarbij het college de Regionale Commandant Brandweer VrZW heeft gemandateerd om de toezichthouders aan te wijzen wordt ingetrokken.

4.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 29 mei 2018

A.J.M. van Beek

Burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde

Secretaris

De burgemeester,

A.J.M. van Beek


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl