Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 128183VerordeningenRECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

 

Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel is opgedragen aan het college van Stichtse Vecht;

 

Gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘ het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd,

 

Na overeenstemming met de medezeggenschapsorga(a)n(en);

 

Besluit vast te stellen de volgende

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 

buitengewoon ambtenaar de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 

CAR/UWO De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

 

Artikel 2 Aanstelling

  • 1.

    Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

  • 2.

    Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

     

Artikel 3 Bezoldiging

1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vier en een half maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

2. De vergoeding bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b van de CAR/UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

3. De vergoeding bedoeld in lid 1 wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

 

Artikel 4 Reiskosten

Indien de buitengewoon ambtenaar in het kader van de voorbereiding op een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap het aanstaande bruidspaar bezoekt, is de regeling reis- en verblijfskosten gemeente Stichtse Vecht van toepassing.

 

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

4. Het college kan nadere regels stellen.

 

Artikel 6 Ontslag en schorsing

1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2a, en 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6; 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR/UWO.

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in dienst was per 1 januari 2011 (datum herindeling) wordt eervol ontslagen na het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.

3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in dienst is gekomen na 1 januari 2011 wordt eervol ontslagen na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

4. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR/UWO.

 

 

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

 

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

 

Artikel 10  

Deze gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 (n.a.v. de LOGA circulaire d.d.31 oktober 2017, kenmerk TAZ/U201700736) en komt in de plaats van de regeling met als ingangsdatum 1 januari 2013.

 

Artikel 11  

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Stichtse Vecht”.

Aldus vastgesteld op 20 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

de secretaris                             de burgemeester