Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2018, 128019BeleidsregelsInkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Twenterand 2018

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij in de vergadering van 12 juni 2018 het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Twenterand 2018 heeft vastgesteld. Het beleid treft u als bijlage bij deze bekendmaking aan.

Door het vaststellen van dit beleid voldoet de gemeente aan de relevante wet- en regelgeving, namelijk de EU richtlijn voor het verlenen van overheidsopdrachten, de Aanbestedingswet en de via de algemene maatregelen van bestuur opgestelde documenten voor flankerend beleid.

Het inkoopbeleid en de klachtenregeling zijn geharmoniseerd met 12 Twentse gemeenten, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Regio Twente en de Veiligheidsregio. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van opdrachtnemers naar meer uniformiteit op het gebied van inkoop en aanbesteden bij gemeenten.

 

Inwerkingtreding

Het beleid treedt in werking op de dag nadat het is bekend gemaakt.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 wordt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Twenterand 2014 ingetrokken.

 

Geen bezwaar en beroep

Tegen het beleid staat geen bezwaar en beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Vriezenveen,

14 juni 2018