Winkeltijdenverordening Hilversum 2018

 

De Winkeltijdenwet regelt dat winkels dagelijks tussen 6.00 uur en 22.00 uur open mogen zijn, behalve op zon- en feestdagen. De gemeente kan toestemming geven om winkels ook voor 6:00 en na 22:00 en op zon- en feestdagen te openen. In deze verordening regelt de gemeente Hilversum wanneer voor ruimere opening een algemene vrijstelling geldt voor alle winkels. Ook staat er in wanneer door een winkel een ontheffing kan worden aangevraagd.

 

 

De raad van de gemeente Hilversum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

gezien het advies van de Commissie Economie & Bestuur van 21 juni 2017;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de hierna volgende Winkeltijdenverordening Hilversum 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

c. werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

e. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de wet;

f. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard: een incidentele – niet repeterende – gebeurtenis in een uitzonderlijke situatie ten behoeve van een individuele ondernemer.

Artikel 2. Algemene regels over ontheffingen

1. De aanvraag om een ontheffing van artikel 2 van de wet geschiedt door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier of elektronische informatiedrager.

2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

3. Het college kan voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

Artikel 3. Beslistermijn

1. Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken.

2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 4. Overdracht van de ontheffing

1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen, indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel, respectievelijk de uitoefening van detailhandel zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet, gevaar oplevert voor de openbare orde of de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of gedurende een periode van zes achtereenvolgende maanden;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 

Artikel 6. Vrijstelling en ontheffing

 

1. Voor de in artikel 2, eerste en tweede lid van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 tot 20.00 uur.

2. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet bedoelde verboden voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen voor de periode van 6.00 tot 12.00 uur en die van 20.00 tot 22.00 uur, onder voorwaarde dat de winkel een aaneengesloten periode van maximaal 8 uur per zon- of feestdag geopend is.

3. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet bedoelde verboden, voor zover deze betrekking hebben op Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

4. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de wet bedoelde verboden op zon- en feestdagen voor 12.00 uur en na 20.00 uur en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 

Artikel 7. Ontheffing avondwinkels

 

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden ten behoeve van avondwinkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk voorverpakte eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

2. Het college kan regels vaststellen ten aanzien van een maximum aantal en de verdeling van avondwinkels binnen de gemeente.

3. Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden :

a. de avondwinkel dient elke zon- en feestdag gesloten te zijn van 04.00 tot 12.00 uur;

b. in de avondwinkel mag geen gelegenheid tot nuttigen ter plaatse worden gegeven;

c. de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, is na 22:00 uur niet toegestaan.

4. Een aanvraag ontheffing voor een avondwinkel kan worden geweigerd wanneer die aanvraag niet past binnen de op basis van het tweede lid vastgestelde regels.

Artikel 8. Bijzondere vrijstellingen

8.1 Evenementen

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de wet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet voor gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

8.2 Kermis

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de wet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren, snoepgoed, speelgoed en feestartikelen op een terrein waar de kermis wordt gehouden tijdens de (vergunde) openingstijden van de kermis.

8.3 Sportcomplexen

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de wet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

8.4 Openstelling anders dan voor verkoop

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

a. winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

b. winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 9. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 10. Overgangsregeling

1. Ontheffingen verleend op grond van de Winkeltijdenverordening Hilversum 2013 worden geacht ontheffingen te zijn, ingevolge deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Hilversum 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking een week na publicatie.

2. De Winkeltijdenverordening Hilversum 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 juni 2013, wordt ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Winkeltijdenverordening Hilversum 2018”

Toelichting

 

 

Algemene toelichting

De Winkeltijdenwet biedt sinds 1 juli 2013 mogelijkheden om de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur als gemeente zelf te regelen. Winkels kunnen elke zondag en feestdagen open zijn, indien dit in een verordening is opgenomen.

De meest relevante bepalingen uit de Winkeltijdenwet met betrekking tot deze verordening luiden als volgt:

 

Artikel 2.

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

g. op zondag;

h. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

i. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3.

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden;

De Winkeltijdenverordening Hilversum 2013 regelde sinds 1 juli 2013 de vrijstellingen en ontheffingen op basis van de Winkeltijdenwet.

De Winkeltijdenverordening Hilversum 2017 voorziet in vrijstelling op zon- en feestdagen, in enkele bijzondere vrijstellingen en in enkele noodzakelijke juridisch-technische aanpassingen.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip ‘feestdagen’ is aansluiting gezocht bij de Winkeltijdenwet en het bijbehorende Vrijstellingenbesluit. Koningsdag wordt daarin niet als feestdag aangemerkt. Onder het begrip ‘feestdagen’ vallen niet eerste Paasdag en eerste Pinksterdag, omdat beide dagen altijd op een zondag vallen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Een ontheffing kan worden ingetrokken indien de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing leidt tot een voor het college onaanvaardbare aantasting van de openbare orde, veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse. Dit kan bijvoorbeeld bij het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen of bij het veroorzaken van parkeerproblematiek.

Artikel 6. Vrijstelling en ontheffing

Artikel 2, eerste lid 1, onder a en b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben op zon- en feestdagen. Het tweede lid van dit artikel behelst eenzelfde verbod voor de verkoop en het aanbieden van goederen buiten winkels zoals op warenmarkten en tijdens beurzen, veilingen e.d. Artikel 3 van de wet biedt de mogelijkheid om bij verordening vrijstelling van deze bepalingen te verlenen van de hiervoor genoemde verboden.

De (algemene) vrijstelling geldt op zon- en feestdagen van 12 tot 20 uur. Ontheffing is mogelijk voor het verschuiven van de openingstijden tussen 6 en 22 uur, dezelfde periode als waarin de winkels op werkdagen geopend mogen zijn. Een winkel kan zo op zon- en feestdagen een aaneengesloten periode van maximaal 8 uur geopend zijn.

De vrijstelling geldt niet na 19 uur op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december. Het college kan voor de opening na 19 uur op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december op basis van artikel 3, tweede lid van de wet ontheffing verlenen.

Een ontheffingsmogelijkheid is er ook voor de opening op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur en op zon- en feestdagen voor 12 uur en na 20 uur ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Artikel 7. Ontheffing avondwinkels

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad het college de bevoegdheid geven ontheffing te verlenen van het verbod om op dagen vóór 6 uur en na 22 uur open te zijn. In artikel 4 van de verordening wordt een dergelijke ontheffingsbevoegdheid gegeven ten behoeve van avondwinkels. In deze winkels mogen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht met uitzondering van sterke drank (en via een voorschrift na 22.00 uur ook met uitzondering van zwak-alcoholhoudende drank).

Om tot een evenwichtige verdeling te komen van avondwinkels binnen de gemeente en om eventueel een maximum aantal vast te stellen, kan het college daarvoor regels opstellen. Het uitgangspunt van die regels is een doelmatige verdeling van avondwinkels over Hilversum.

De ontheffing voor een avondwinkel kan worden geweigerd wanneer niet wordt voldaan aan de eventueel vastgestelde regels. Ook geldt hier de algemene weigeringsgrond voor ontheffingen uit artikel 2, tweede lid van de verordening.

Artikel 8. Bijzondere vrijstellingen

In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet werd tot 1 juli 2013 aan een aantal vormen van detailhandel vrijstelling verleend van de verboden van de Winkeltijdenwet. Hierbij kan gedacht worden aan apotheken, winkels in musea en in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, benzinestations, alsmede openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard, zoals de Ramadan, de Eerste Heilige Communie en dergelijke.

Een aantal vrijstellingen is per 1 juli 2013 komen te vervallen, waarvoor de bevoegdheid al dan niet vrijstelling te verlenen nu bij het gemeentebestuur ligt (die bevoegdheid is opgenomen in de artikel 3 van de Winkeltijdenwet). Het is niet nodig alle vervallen vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet als het ware over te nemen. Via een ontheffing kan immers maatwerk worden verleend, waarbij alle winkeliers in vergelijkbare gevallen in beginsel steeds dezelfde mogelijkheden kunnen worden geboden.

Slechts vier bijzondere vrijstellingen zijn in de verordening opgenomen. In die gevallen zijn de effecten op de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving zeer gering. Toetsing vooraf weegt in die gevallen niet op tegen de administratieve lasten die het verlenen van ontheffingen met zich meebrengt.

Artikel 9. Toezicht

Dit artikel regelt de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouders worden ingezet voor de bestuursrechtelijke handhaving van deze winkeltijdenverordening.

Artikel 10. Overgangsregeling

In dit artikel wordt de geldigheid van de ontheffingen die zijn verleend onder de Winkeltijdenverordening Hilversum 2013 geregeld. Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing ambtshalve vervangen (zonder dat erom is verzocht) door een ontheffing op basis van de nieuwe verordening. Het vervangen van een oude ontheffing door een nieuwe kan van belang zijn als het gewenst wordt geacht wijziging te brengen in de voorschriften of beperkingen of nieuwe op te nemen. Overigens moet vooral gedacht worden aan gevallen waarin de oude ontheffing in grote lijnen dezelfde rechten geeft als de nieuwe doet. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Awb wordt de houder van de ontheffing wel eerst gehoord.

Naar boven