Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2018, 124014BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent Beleidsregel Vrijwilligerszorg 2018.2

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

 

Besluit

 

In te trekken de beleidsregel Vrijwilligerszorg d.d. 20 maart 2018

Vast te stellen de beleidsregel Vrijwilligerszorg 2018.2

Beleid:

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kadernota Welzijn.

Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost).

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost.

Doelstelling:

Uitvoering geven aan het bij deze beleidsregel gevoegde subsidiekader Vrijwilligerszorg.

Dit subsidiekader maakt onderdeel uit van deze beleidsregel.

Definitie vrijwilligerszorg:

Onder vrijwilligerszorg verstaan we de persoonlijke zorg en ondersteuning die vrijwilligers geven aan mensen in kwetsbare situaties. Deze vrijwilligers doen hun werk belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen. Zij verlenen hun zorg vaak een-op-een en doen dat op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand. Vrijwilligerszorg kent verschillende vormen: van praktische hulp aan ouderen tot intensieve begeleiding van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening. In alle gevallen staat het geven van persoonlijke aandacht centraal; Voor sommige diensten is meer deskundigheid nodig dan voor andere. (bron: Mezzo). De inzet van Dementievrijwilligers maakt hier onderdeel van uit.

Maatschappelijke effecten:

Burgers helpen elkaar en maken in toenemende mate gebruik van het eigen netwerk.

Versterking van de informele zorg.

De druk op mantelzorgers wordt verlicht.

Bevorderen van de (mentale) gezondheid.

Subsidiegrondslag:

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De activiteiten dienen te vallen binnen het domein van Vrijwilligerszorg. Onderdeel van de activiteiten zijn in elk geval:

  • het werven van vrijwilligers

  • het begeleiden, ondersteunen en opleiden van vrijwilligers

  • het koppelen van vrijwilligers aan informele zorgvragers

 • 2.

  Het onder punt 1 genoemde activiteitenaanbod dient beschreven te worden in relatie tot de landelijke speerpunten informele zorg: vinden, versterken, verlichten en verbinden.

 • 3.

  De subsidieaanvraag beschrijft welke activiteiten de organisatie gaat inzetten om de benoemde effecten te bereiken.

 • 4.

  In de subsidieaanvraag geeft u aan op welke wijze u aantoont dat de hulpvragen adequaat beantwoord zijn en hoe dit wordt gemeten.

 • 5.

  In de subsidieaanvraag dient opgenomen te zijn wat de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve resultaten zijn van de interventies en hoe die worden gemeten.

 • 6.

  De subsidieaanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de wijze waarop uw organisatie op professionele en vernieuwende wijze nieuwe vrijwilligers werft om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar vrijwilligerszorg.

 • 7.

  In de subsidieaanvraag dient opgenomen te zijn wat de te verwachten resultaten zijn van de onder punt 6 genoemde vernieuwingsimpuls en hoe die worden gemeten.

 • 8.

  De subsidieaanvraag bevat een omschrijving van de wijze waarop de scholing en ondersteuning van vrijwilligers wordt vormgegeven.

 • 9.

  De organisatie biedt al actieve zorgvrijwilligers in Roermond de gelegenheid om hun ondersteuning aan informele zorgvragers te continueren. Dit dient opgenomen te zijn in de subsidieaanvraag.

 • 10.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten over de wijze waarop de activiteiten worden vormgegeven in samenhang en samenwerking met het zorgteam, met (informele) zorgorganisaties, het welzijnswerk, casemanagement Dementie en Dementievriendelijk Roermond.

 • 11.

  In de subsidieaanvraag geeft u aan welke ervaring en deskundigheid uw organisatie heeft met informele zorg en hoeveel jaar u deze activiteiten uitvoert.

 • 12.

  In de subsidieaanvraag wordt aangegeven de wijze waarop de organisatie de kwaliteit waarborgt.

 • 13.

  Personen die namens de subsidieaanvrager activiteiten uitvoeren (met uitsluiting van vrijwilligers) of daaraan leiding geven dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, om hun functie verantwoord te kunnen uitoefenen of daarmee vergelijkbaar. Daartoe zal de subsidieaanvrager aantoonbaar moeten maken dat deze personen vakbekwaam zijn. Hieruit moet tevens blijken dat de organisatie de beschikking heeft over eigen personeelsleden die o.a. voor de gemeente Roermond ingezet kunnen worden.

 • 14.

  De subsidieaanvrager moet binnen de subsidieaanvraag aantonen dat de organisatie de benodigde organisatorische kwaliteit en financiële stabiliteit bezit om de verschillende in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

 • 15.

  Indien organisaties gezamenlijk een aanvraag indienen, dan dient duidelijk te zijn welke organisatie penvoerder is.

Soort subsidie: Budgetsubsidie

 

Subsidiemethode:

Met de voorgestelde subsidiesystematiek wordt aangesloten bij de ASV van de gemeente Roermond.

Aanvragen voor subsidie dienen (naast bovenstaande criteria) te voldoen aan de bepalingen zoals deze zijn op genomen in de ASV.

 

Subsidie wordt slechts verstrekt aan organisaties waarvan de subsidieaanvraag voldoet aan alle onder punt 1 tot en met 15 genoemde critreria. De subsidieaanvraag moet alle elementen bevatten zoals vermeld in deze beleidsregel. Er zal maximaal een subsidieaanvraag per jaar binnen de beleidsregel worden gehonoreerd.

Wanneer er meerdere aanvragen worden ingediend, die voldoen aan deze beleidsregel, krijgen organisaties, die al informele zorg activiteiten uitvoeren in Roermond voorrang. Indien meerdere van deze organisaties voldoen aan de beleidsregel vindt een kwalitatieve toetsing plaats in relatie tot het gevraagde budget. Hierbij worden de volgende elementen beoordeeld:

 • -

  vernieuwing van de aanpak

 • -

  de beoogde resultaten in relatie tot de maatschappelijke effecten

 • -

  verhouding prijs tot de beoogde resultaten en de kwaliteit ervan

 

Voor uitvoering van de vrijwilligerszorg geldt vanaf 2018 jaarlijks een subsidieplafond van maximaal € 90.000,- onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarbegroting daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Voor 2019 wordt dit subsidieplafond verhoogd met € 10.000,-. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de jaarbegroting van de gemeente Roermond.

Termijn

Subsidieaanvragen die vóór 1 augustus 2018 zijn ingediend, zullen niet op grond van artikel 12, lid 2, van de ASV niet in behandeling worden genomen.

De beleidsregel is van toepassing tot en met 31 december 2018.

 

De beleidsregel treedt in werking 1 dag na publicatie in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2018.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest