Gemeenteblad van Putten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PuttenGemeenteblad 2018, 123798VerordeningenReglement van orde van de gemeenteraad

De raad der gemeente Putten;

gelezen het voorstel van de griffier van 7 mei 2018, nr. 701257;

gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Gemeentewet;

besluit:

het Reglement van orde van de gemeenteraad als volgt te wijzigen (9e wijziging):

Artikel 2a vervalt

Artikel 2b vervalt

Nieuw artikel 2

 

Artikel 2 Het presidium

 

 • 1.

  Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

 • 2.

  Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 3.

  Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

 • 4.

  Het presidium heeft de volgende taken:

  a. het doen van aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies en

  b. het voorbereiden en vaststellen van de voorlopige agenda's voor raadsvergaderingen en commissievergaderingen;

  c. het vaststellen van de vergadercyclus van de raad en de commissies;

  d. het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, 2e lid van de Gemeentewet en het volgende lid.

 

In artikel 8 (Agenda) lid 1 wordt het woord 'agendacommissie' vervangen door 'presidium'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 17 mei 2018,

de griffier

M.J. Florijn-Bonhof

de voorzitter,

H.A. Lambooij