Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12192

Gepubliceerd op 19 januari 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Beleidsregel Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

- Gelet op het Energieplan van de stad: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende

Beleidsregel Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

a. Aanvraag: een initiatief, actie of maatregel die een aantoonbare bijdrage levert aan het verhogen van het aantal zonnepanelen t.b.v. het opwekken van zonne-energie;

b. Collectief: project van rechts- of natuurlijke personen (bijv. bewonersinitiatief) die samenwerking aangaan, of reeds zijn aangegaan, met andere rechts- of natuurlijke personen, gericht op het realiseren van een of meerdere fysieke zonne-energie installatie(s).

c. Bedrijf/onderneming: een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten

levert of diensten verleent met een winstdoelstelling.

d. Collectief zonne-energie project: project waarin door een collectief zonnepanelen worden gerealiseerd op een Utrechts dak of een andere geschikte locatie met een minimaal totaal vermogen van 15 kWp en waarin minimaal 10 deelnemers participeren;

e. College: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

f. Coöperatie: een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

g. Deelnemer: particulier woonachtig in Utrecht

h. kWp: kiloWattpiek, meeteenheid voor het vermogen van zonnestroominstallaties waarbij 1 kiloWattpiek 1000 Wattpiek is;

i. Ondersteuning: het door of namens de gemeente financieel bijdragen aan een initiatief t.b.v. het plaatsen van zonnestroominstallatie(s);

j. Organisatie: een levend en door de deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen natuurlijke of rechtspersonen.

k. Particulier: Individueel persoon die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd.

l. Projectvoorbereiding: activiteiten die bijdragen aan de onderbouwing en de realiseerbaarheid van een of meerdere fysieke zonne-energie-installatie(s) op daken of op het grondgebied van de gemeente Utrecht waarbij stroom wordt opgewekt door middel van zonne-energie.

m. Stichting: een door een notariële akte in het leven geroepen rechtspersoon, die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken (art. 2:285 BW)

n. Vereniging van Eigenaar: een rechtspersoon die besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden. De regels met betrekking tot de besluitvorm, de taken en bevoegdheden van de VVE staan omschreven in het splitsingsreglement. Dit reglement wordt meestal opgesteld aan de hand van een modelreglement waarin standaard bepalingen terzake de VVE staan.

o. Wattpiek (Wp): meeteenheid voor het vermogen van zonnestroominstallaties waarbij 1000 Wattpiek 1 KiloWattpiek is;

p. Zonne-energie installaties: een samenstel van zonnepanelen, omvormer(s) en bekabeling 'achter de meter' aangesloten op de elektriciteitsinstallatie van een gebouw of object.

q. Zonnepanelen (PV): panelen opgebouwd uit fotovoltaïsche cellen die op, aan of tegen een object wordt geplaatst en die (zon)licht omzetten in elektriciteit.

 

Artikel 1.2 Evaluatie

Conform de Algemene Wet Bestuursrecht worden beleidsregels minimaal elke vijf jaar bestuurlijk

geëvalueerd.

 

Artikel 1.3 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 1.4 Looptijd van de regeling

Deze beleidsregel treedt op 16 januari 2018 in werking en eindigt op 31 december 2019 of voor zover het subsidiebudget eerder is uitgeput.

 

Artikel 1.5 Citeertitel

De citeertitel van deze beleidsregel is: Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten.

 

Hoofdstuk 2 Beleidsdoelstelling

Artikel 2.1 Doel van de subsidie

Het doel van deze subsidie is om de realisatie van collectieve zonne-energieprojecten te stimuleren door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. De opgedane kennis, inzichten en methoden wordt actief gedeeld met geïnteresseerden. Deze regeling draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2020 10% van de Utrechtse daken voorzien te hebben van zonne-energie-installaties.

 

Artikel 2.2 Eisen aan de aanvrager van de subsidie

2.2.1 Op de subsidie voor de stimulering van collectieve zonne-energie projecten kan een beroep gedaan worden door in Utrecht gevestigde coöperaties, stichtingen, vereniging van eigenaren, dakeigenaren, particulieren en collectieven voor initiatieven, zonder commercieel belang, die collectief zonne-energie-installaties op een dak(en) of op een (veld)locatie in een straat, buurt of wijk willen plaatsen.

2.2.2 De aanvrager kan zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon zijn, is de initiatiefnemer van een collectief zonne-energieproject en is woonachtig in Utrecht. In het geval van een aanvraag van een rechtspersoon, moet de aanvrager gemachtigd zijn om namens de rechtspersoon de subsidie aan te vragen. De aanvrager mag niet dezelfde partij zijn als de leverancier of de installateur van de zonne-energie-installaties.

 

Artikel 2.3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen ten behoeve van:

2.3.1 De voorbereiding en de inrichting van het proces van realisatie van collectieve zonne-energieprojecten. Hieronder wordt onder andere verstaan:

a. De voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die de aanvrager uitvoert om tot een concreet realiseerbaar collectief project te komen, denk aan: gesprekken met (dak)eigenaar om het dak (of andere geschikte locatie) beschikbaar gesteld te krijgen; het bepalen van de daksterkte; gesprekken en communicatie met potentiële deelnemers; opvragen en beoordelen van offertes; of het inwinnen van informatie en/of juridisch advies.

b. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie als bedoeld in artikel 2.1, komen de volgende daadwerkelijk gemaakte uren en kosten in aanmerking:

i. Ureninzet van werknemers van de aanvrager of personen die onderdeel uitmaken van de aanvraag rekenen we met een vast uurtarief van ten hoogste € 50,-. Maximaal de helft van het opgegeven aantal uren wordt gesubsidieerd.

ii. De communicatie en/of de marketing van het betreffende collectieve zonne-energieproject (zoals het maken van een folder, maken van presentaties of afhuren van een ruimte voor een informatiebijeenkomst).

iii. De inhuur van technische en/of juridische deskundigen.

iv. De uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek.

v. De uitwerking van de business case.

c. De subsidie wordt uitsluitend verleend voor activiteiten waarvoor geen andere subsidie van de gemeente Utrecht wordt ontvangen (i.e. “stapelen” van de subsidie is niet toegestaan).

d. De subsidie wordt uitsluitend verleend voor activiteiten die uitgevoerd worden na subsidieverlening van de aanvraag en die binnen een jaar na aanvangsdatum worden voltooid.

 

Artikel 2.4 Niet subsidiabele activiteiten

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

1. De aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonne-installaties of aanverwante artikelen.

2. Leges.

3. Activiteiten met enkel een informerende, voorlichtende of motiverende functie.

 

Artikel 2.5 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet worden voorzien/vergezeld van:

2.5.1 Een volledig ingevuld e–formulier, te vinden op www.utrecht.nl/subsidie inclusief alle gevraagde, hieronder genoemde bijlagen.

2.5.2 Een uitgewerkt Plan van Aanpak met daarin:

a. De omvang van het collectief zonne-energieproject. Het geheel aan de beoogde zonne-energie-installatie moet een minimale omvang hebben van 15 kiloWattpiek (kWp) per jaar, die binnen het grondgebied van Utrecht stroom opwekken door middel van zonne-energie.

b. Een uitgewerkte projectbegroting met onderbouwing waar uit te herleiden moet zijn op welke wijze de kosten worden gefinancierd. Dit betekent dat het gevraagde subsidiebedrag en de eigen middelen als inkomsten in de begroting zijn opgenomen. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die subsidie nodig hebben en activiteiten die via een andere weg dan subsidie gedekt worden. Tevens een opgave van de ureninzet van personen.

c. Een omschrijving waarin staat op welke wijze aan de subsidievereisten van de beleidsregel wordt voldaan.

d. De aanduiding van het dak of locatie waarop de aanvraag betrekking heeft.

e. Wanneer mogelijk: situatietekening van het beoogde zonne-energiesysteem.

f. Een communicatieplan met inzicht op welke wijze minimaal 10 deelnemers worden verworven.

g. Een planning.

h. De status/fase waarin het collectieve zonne-energieproject zich bevindt. Het college kan uitsluitend subsidie verlenen aan een collectief zonne-energieproject vóórdat een zonne-energie-installatie is aangeschaft of geïnstalleerd.

i. Er wordt aantoonbaar gezocht naar de inschakeling van lokale installatiebedrijven.

j. Indien van toepassing: een overzicht van zonprojecten die de aanvrager reeds heeft gerealiseerd, of waarvoor hij/zij van plan is een soortgelijke subsidieaanvraag voor te bereiden of wil realiseren.

2.5.3 De aanvraag beoogt het naleven van kwaliteitsgaranties van leveranciers en installateurs, De gemeente vindt het van belang dat leveranciers van zonnepanelen en zonne-installaties voldoen aan deze kwaliteitscriteria, conform SEI of Zonnekeur richtlijnen.

2.5.4 De aanvraag moet aantonen dat de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd bijdraagt aan de haalbaarheid van een collectief zonne-energieproject en noodzakelijk zijn voor het realiseren van een collectief zonne-energieproject.

 

Artikel 2.6 Indiening subsidieaanvraag

Vanaf de inwerkingtreding van deze regeling tot uiterlijk 1 oktober 2019, voor zover het budget niet eerder is uitgeput, kan een subsidieaanvraag bij het college worden ingediend.

2.6.1 Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

2.6.2 De wijze van aanvragen en de wijze van het afleggen van verantwoording geschiedt conform het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2014 en deze beleidsregel.

2.6.3 Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld en alle gevraagde bescheiden dienen te zijn bijgevoegd.

 

Artikel 2.7 Hoogte subsidie

2.7.1 De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in kWp.

2.7.2 De hoogte van de subsidie die per dak of geschikte locatie kan aanvragen bedraagt € 0,08 per Wp gerealiseerd vermogen. Projecten kleiner dan 15 kWp komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

a. Projecten van 15 kWp tot 62,5 kWp: 0,08 euro per Wp: bedraagt de hoogte van de subsidie minimaal € 2.500,- en maximaal € 5.000,-

b. Projecten van meer dan 62,5 kWp: € 0,08 euro per Wp: bedraagt de hoogte van de subsidie minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-

2.7.3 Indien de kosten van het initiatief minder dan € 2.500,- of meer dan € 20.000,- bedragen komt het initiatief niet voor subsidie van deze beleidsregel in aanmerking.

 

Artikel 2.8 Beoordeling

2.8.1 Procedure:

Subsidie wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

2.8.2 Criteria:

De gemeente beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op de volgende aspecten:

a. De werkzaamheden voor de activiteiten vermeld in de aanvraag zijn nog niet begonnen.

b. Er worden alleen subsidiabele activiteiten opgevoerd zoals beschreven in artikel 2.3.

c. Er wordt aan alle inhoudelijke eisen zoals genoemd onder artikel 2.5 voldaan.

 

 

Artikel 2.9 Besluitvorming op aanvraag

2.9.1 Het college beslist binnen 13 weken op een aanvraag. De beslissingstermijn loopt vanaf het moment dat de aanvraag – volledig ingevuld en inclusief alle gevraagde bijlagen –is ontvangen. De beslissing op een aanvraag kan eenmaal met maximaal 4 weken worden uitgesteld. Indien wordt gestart met activiteiten voordat de beslissing over de aanvraag is genomen, is dat voor eigen risico.

2.9.2 De subsidie wordt eenmalig verleend per collectief zonne-energieproject.

 

Artikel 2.10 Aanvraag tot vaststelling

2.10.1 Aanvragen tot vaststelling (= eindverantwoording) dienen binnen 13 weken na voltooiing van het project te worden ingediend en worden binnen 13 weken na ontvangst beoordeeld.

2.10.2 Een aanvraag tot vaststelling bestaat uit:

- Betaalbewijzen. Deze betaalbewijzen moeten overeenkomen met de bedragen in de verleningsbeschikking.

- Een schriftelijk verslag met de bevindingen van het collectief zonne-energieproject waarin is opgenomen:

a. eindrapportage waar de subsidie voor is gebruikt, met daarin een opsomming van de behaalde resultaten:

i. bewijs van geïnstalleerde kWp (kilowattpiek) vermogen zonnestroominstallatie.

ii. Bewijs (kleurenfoto) van de gerealiseerde zonnepanelen op het dak of op een andere geschikte locatie.

iii. Ingevuld format met handtekeningen waarin minimaal 10 deelnemers aangeven mee te doen aan het collectieve project waar subsidie voor wordt aangevraagd.

b. een folder (pdf) over de stappen en financiële en technische aspecten van het project.

c. de betaalbewijzen conform de begrote aanvraag.

d. de eventuele vervolgstappen voor het project.

e. tips voor andere collectieve zonne-energieprojecten.

2.10.3 De gemeente kan de eindrapportage, met in achtneming van de bepalingen in de WOB, openbaar maken en beschikbaar stellen. Dit met het doel om kennis beschikbaar te stellen voor toekomstige collectieve zonne-energie projecten.

 

Artikel 2.11 Betaling

Bij subsidieverlening wordt een bedrag van 50 % van het verleende bedrag direct uitgekeerd. De resterende 50% wordt uitgekeerd na goedkeuring van de aanvraag tot vaststelling.

Toelichting: stel u vraagt subsidie aan voor een project van 70 kWp, dan kunt u een bedrag aanvragen van € 5.600,-. U ontvangt dan € 2.800,- als voorschot. Stel u geeft in de aanvraag tot vaststelling aan dat het collectieve zonne-energie project uiteindelijk geresulteerd is in een project van 50 kWp. Dan heeft u recht op een subsidie van € 4.000,-. Dit betekent dat u € 4.000,- minus het voorschotbedrag van € 2.800,-, nog € 1.200,- ontvangt.

 

Artikel 2.12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van bekendmaking. Op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht, vastgesteld op 29 augustus 2016, te vervallen.

Er kan naar deze beleidsregel worden verwezen als Beleidsregel Versnelling Collectieve Zonne-Energie projecten gemeente Utrecht.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 16 januari 2018.

De secretaris de Burgemeester

Drs. G. Haanen mr. J. van Zanen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl