Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23-02-2016;

 

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 23-03-2016;

 

Overwegende dat in de Participatiewet en de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart voor West-Brabant bepaald is dat voor het uitvoeren van cliëntenparticipatie bij verordening regels dienen te worden vastgesteld;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen :

Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Hart van West-Brabant.

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de participatiewet;

 • 2.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • 3.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • 4.

  de gemeente: de gemeente Zundert;

 • 5.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 • 6.

  Cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de wet;

 • 7.

  Cliëntenraad: cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant;

 • 8.

  Lokale cliëntenraad/adviesraad: de lokale adviesraad die de belangen van de gemeentelijke uitkeringsgerechtigden behartigt c.q. de cliëntenraad van de gemeente Zundert;

 • 9.

  Werkplein: het Werkplein Hart van West-Brabant.

Artikel 2 Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van het Werkplein en leden geworven uit de lokale cliëntenraden.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste 7 tot maximaal 13 leden. Hiervan worden 6 leden geworven uit de lokale cliëntenraden zodat iedere gemeente in de cliëntenraad vertegenwoordigd is. De overige leden worden geworven onder de cliënten van het Werkplein waarbij zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de 6 deelnemende gemeenten. De leden worden benoemd door het Algemeen Bestuur.

 • 4.

  De leden van de lokale cliëntenraden kunnen zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door een vervanger van de lokale cliëntenraad.

 • 5.

  De voorzitter wordt uit en door de leden van de cliëntenraad gekozen. Het algemeen bestuur benoemt de voorzitter voor de periode van vier jaar en deze is herbenoembaar.

 • 6.

  De cliëntenraad komt ten minste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 3 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is van het Werkplein of geen lid is van de lokale cliëntenraad.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt.

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

De directeur van het Werkplein stelt een ambtenaar van het Werkplein aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van het Werkplein, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 5 Taken van het Werkplein

 • 1.

  Het algemeen bestuur vraagt over beleidsvoornemens via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De directeur van het Werkplein heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de cliëntenraad .

Artikel 6 Ondersteuning cliëntenraad

Het algemeen bestuur zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

 • 1.

  stelt een vergaderruimte ter beschikking;

 • 2.

  geeft de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • 3.

  zorgt ervoor, met inachtneming van artikel 7, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • 4.

  stelt ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • 5.

  zorgt ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • 6.

  verstrekt de informatie, bedoeld onder 6.5, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • 7.

  op basis van de vastgestelde begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant, kent het algemeen bestuur jaarlijks een budget toe;

 • 8.

  ten laste van het budget kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, onkosten en organisatiekosten. Als de kosten niet uit het budget kunnen worden gedekt is vooraf toestemming vereist van de directeur van het Werkplein ;

Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het algemeen bestuur voorgenomen beleid inzake uitvoering van de wet.

 • 2.

  De voor advisering relevante stukken worden uiterlijk 4 weken en 10 dagen voordat het algemeen bestuur voornemens is het beleid vast te stellen, ter beschikking gesteld aan de leden van de cliëntenraad.

 • 3.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het algemeen bestuur voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 5.

  Contacten tussen de cliëntenraad en het algemeen bestuur lopen via de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 6.

  Wanneer de cliëntenraad uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit via de voorzitter.

 • 7.

  jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het algemeen bestuur verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 8 Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • 1.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • 2.

  stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • 3.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken een week voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • 4.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen;

 • 5.

  zendt het verslag van de vergaderingen aan de leden. Het verslag wordt gemaakt door een daartoe door de cliëntenraad aangesteld lid.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB van het Werkplein Hart van West-Brabant na consultering van de cliëntenraad.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 12-04-2016

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff

Naar boven