Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2018, 121553Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent afkoppelen van hemelwater Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

 

Gelet op de kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting en het

Beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020.

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015;

 

Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • b.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • c.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  private partij: niet-overheden;

 • e.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij;

 • f.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

 • g.

  Waterschap: Waterschap Limburg;

Artikel 2 – Doel van de regeling

Met de regeling wordt een meer duurzame en klimaatrobuuste leefomgeving beoogd. Deze regeling heeft tot doel om bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties te stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren.

Artikel 3 - Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast op € 710.000,--.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 4 - Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 2.

  Opsplitsing van een af te koppelen oppervlak in een kadastraal perceel over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 3.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een omvang van tenminste 20 vierkante meter.

 • 4.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de kolommen ‘voorkeur’ en ‘acceptabel’ van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie bijlage ‘brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders’).

 • 5.

  Het betreffende oppervlak loost in de huidige situatie legaal het hemelwater op de gemengde riolering.

 • 6.

  Het afkoppelen is nog niet uitgevoerd.

 • 7.

  Het hemelwater van het af te koppelen oppervlak mag, bij keuze voor infiltratie, volgens de Wet Milieubeheer afvoeren naar de bodem.

Artikel 5 - Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken van 20 vierkante meter t/m 300 vierkante meter bedraagt de subsidie € 10,-- per vierkante meter inclusief BTW.

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal € 10,-- per vierkante meter inclusief BTW.

 • 3.

  Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 25.000,--.

 • 4.

  Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervalk wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

Artikel 6 - De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk bij het college ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen door de perceeleigenaar worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen wordt toepassing gegeven aan artikel 4:5 van de Awb.

Artikel 7 - Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 - Weigeringsgronden

De subsidie kan, naast de in artikel 10 Asv en artikelen 4:25 en 4:35 Awb genoemde gronden, in ieder geval (deels) geweigerd worden indien:

 • a)

  niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, derde lid;

 • b)

  niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, vierde lid;

 • c)

  sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid;

 • d)

  het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

 • e)

  het afkoppelen mogelijk leidt tot wateroverlast op aanliggende percelen;

 • f)

  het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch
of hydrologisch oogpunt ongewenst is of;

 • g)

  indien het perceel is aangesloten op de drukriolering.

Artikel 9 - Verplichtingen

 • 1.

  De afkoppeling na realisatie in stand houden en onderhouden.

 • 2.

  Het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 3.

  Bij grotere oppervlakken dan 300 vierkante meter(conform art. 5 lid2) binnen 4 weken na het gereed komen van het afkoppelen de gespecificeerde en gedateerde factu(u)r(en) van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat overleggen inclusief een schetstekening met maatvoering.

 • 4.

  Voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen voor infiltratie bij verkoop of overdracht van het particulier terrein zorgen zodat de volgende eigenaar/gebruiker noodzakelijk onderhoud kan voortzetten.

 • 5.

  Zorgen voor controle en zo nodig aanpassing van de ont- en beluchting van de binnenriolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften.

 • 6.

  Eenmaal afgekoppelde oppervlakken niet meer aansluiten op gemengde of vuilwaterriolering.

Artikel 10 - Betaling

De gemeente zal binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

Artikel 11 Bijzondere gevallen

Van deze subsidieregeling mag worden afgeweken indien toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en beëindiging

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking .

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen’.

Aldus besloten in de vergadering van 10 april 2018.

Het college voornoemd,

De burgemeester,

drs. G.J.M. Cox

De secretaris,

mr. G.J.C. Kusters