Gemeenteblad van Oegstgeest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestGemeenteblad 2018, 12038Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent algemene bevoegdheden Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2017

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de Gemeente Oegstgeest, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Financiële verordening gemeente Oegstgeest 2017, de Controleverordening gemeente Oegstgeest 2016;;

 

besluiten:

 

vast te stellen het hiernavolgende:

 

ALGEMEEN BEVOEGDHEDENBESLUIT 1 GEMEENTE OEGSTGEEST 2017

 

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen het college) en de burgemeester van Oegstgeest;

 • b.

  secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 100, van de Gemeentewet, tevens algemeen directeur;

 • c.

  burgemeester: burgemeester als bedoeld in Titel II, Hoofdstuk IV van de Gemeentewet;

 • d.

  wethouder: wethouder als bedoeld in Titel II, Hoofdstuk III van de Gemeentewet;

 • e.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht(Awb);

 • f.

  (onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Oegstgeest als rechtspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • i.

  directie: organisatie-eenheid van algemeen directeur en directeur samen;

 • j.

  directeur: lid van de directie;

 • k.

  teammanager: de teammanagers van de teams Bestuur & Strategie, Bedrijfsondersteuning, Publiekszaken & Klantcontact, , Maatschappij, Ruimte en Beheer & Onderhoud;

 • l.

  medewerker: degene die werkzaam is bij de gemeente Oegstgeest en die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • m.

  gemandateerde: degene aan wie (onder)mandaat is verleend;

 • n.

  functieboek: door het college vastgestelde verzameling van functiebeschrijvingen en eventuele later aangebrachte wijzigingen en toevoegingen.

Artikel 2 Andere regelgeving

Dit besluit laat onverlet de verplichting een bevoegdheid aan een medewerker toe te kennen op basis van wet, algemene maatregel van bestuur, verordening of andere regelgeving.

Artikel 3 Secretaris

 • 1.

  De secretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  De secretaris is gemachtigd tot uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in het functieboek, alsook, naast de bij of krachtens de (Gemeente)wet toegekende bevoegdheden, tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 3.

  Aan de secretaris worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in het bij dit besluit behorende register.

Artikel 4 Directeuren

 • 1.

  De directeur is gemachtigd tot de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in het functieboek, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 2.

  Aan de directeur worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, een en ander zoals genoemd in het bij dit besluit behorende register.

Artikel 5 Teammanagers

 • 1.

  De teammanager is gemachtigd tot de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in het functieboek, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter voorbereiding of uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 2.

  Aan de teammanager worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in het bij dit besluit behorende register.

Artikel 6 Medewerkers

 • 1.

  Elke medewerker is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken en uit het functieboek.

 • 2.

  In het bij dit besluit behorende register wordt aangegeven welke bevoegdheid wordt toegekend aan een door een medewerker beklede functie.

 • 3.

  Indien aan een medewerker een bepaalde bevoegdheid is toegekend, wordt geacht aan de leidinggevende van die medewerker tevens deze bevoegdheid te zijn toegekend, mits niet in strijd met de regeling budgethouderschap gemeente Oegstgeest 2017.

 • 4.

  De medewerker volgt bij de uitoefening van een hem toegekende bevoegdheid, de door diens leidinggevende verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 7 Bevoegdhedenregister

Het register vermeldt de aan de secretaris, de wethouders, de burgemeester, de directeur, de teammanagers en medewerkers verleende mandaten, volmachten en machtigingen.

Artikel 8 Geen gebruik

 • 1.

  De gemandateerde maakt geen gebruik van een aan hem toegekende bevoegdheid dan na voorafgaande terugkoppeling naar diens leidinggevende dan wel het betreffende bestuursorgaan indien hij redelijkerwijs weet of kan weten dat het bestuursorgaan of zijn leidinggevende over het betreffende onderwerp wil of dient te beslissen.

 • 2.

  De medewerker of de teammanager maakt geen gebruik van de hem toegekende bevoegdheid dan na voorafgaande terugkoppeling naar diens leidinggevende dan wel het betreffende bestuursorgaan indien het onderwerpen betreft:

  • a.

   met vergaande bestuurlijk-politieke consequenties;

  • b.

   waarbij wordt afgeweken van algemeen geldend beleid of richtlijnen;

Artikel 9 Verdaging

Indien aan een directeur, een teammanager, een medewerker, de secretaris, de burgemeester dan wel de wethouder de bevoegdheid tot het nemen van een besluit is toegekend is aan hem tevens de bevoegdheid tot het nemen van een verdagingsbesluit toegekend.

Artikel 10 Ondertekening

Bij ondertekening van enig stuk brengt de medewerker de uitoefening van een namens het bestuursorgaan verleend (onder)mandaat, machtiging of volmacht tot uitdrukking door ondertekening met:

"namens burgemeester en wethouders (dan wel namens de burgemeester) van Oegstgeest

handtekening

titulatuur, naam gemandateerde

aanduiding functie”

Artikel 11 Vervanging

Bij afwezigheid van de medewerker die bevoegd is stukken te ondertekenen vindt ondertekening van het stuk plaats overeenkomstig de vervangingsregeling van de Regeling Organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2017.

Artikel 12 Medebetrokkenheid

 • 1.

  Indien bij afdoening van een stuk bij (onder)mandaat, volmacht of machtiging, tevens een ander team betrokken is, legt de gemandateerde alvorens tot ondertekening of afdoening over te gaan, het stuk voor aan de teammanager van dat andere team.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid bedoelde instemming niet wordt gegeven, wordt het onderwerp ter afdoening voorgelegd aan de secretaris.

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  De directeur legt desgevraagd verantwoording af aan het college of de burgemeester over de wijze waarop hij van de aan hem verleende mandaten, volmachten en machtigingen gebruik heeft gemaakt.

 • 2.

  In verantwoordingsgesprekken tussen secretaris, directeur, teammanagers en medewerkers is het gebruik van mandaten een terugkerend onderwerp.

Artikel 14 Wijziging Bevoegdhedenbesluit

 • 1.

  Een wijziging in de bevoegdheidstoekenning zoals opgenomen in het bij dit besluit behorende register geschiedt bij besluit van het college dan wel de burgemeester.

 • 2.

  Een wijziging als bedoeld in het eerste lid, treedt niet eerder in werking dan de dag nadat de wijziging van de bevoegdheidstoekenning algemeen bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing in geval van een door het bestuursorgaan op ad-hoc basis verstrekt mandaat, volmacht of machtiging, aan een bij naam en/of functie genoemde medewerker ten behoeve van de afwikkeling van een concreet omschreven aangelegenheid.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, werkt terug tot en met 1 juli 2017 en kan worden aangehaald als Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2017.

 • 2.

  Het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2014 en het Mandaatregister 2015, behorende bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit 2014 gemeente Oegstgeest en de daarin opgenomen verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden ingetrokken, met dien verstande dat het Mandaatregister 2015 en de daarin opgenomen verleende mandaten, volmachten en machtigingen van toepassing blijven op genomen besluiten en verrichtte privaatrechtelijke handelingen en feitelijke handelingen in de periode van 1 juli 2017 tot de dag van inwerkingtreding van het Bevoegdhedenregister 2017.

   

Aldus besloten te Oegstgeest in de vergadering van 19 december 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

de secretaris,

H.A. Leegstra

de burgemeester,

E.R. Jaensch

De burgemeester voornoemd,

E.R. Jaensch

Bijlage 1: Bevoegdhedenregister Oegstgeest 2017

 

Nr

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

Door

1ste functionaris

2de functionaris

3de functionaris

4de functionaris

Voorwaarden en bijzonderheden

1

 

Hoofdstuk 1 Algemene bevoegdheden en mandaten

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Bezwaar, beroep, klachtbehandeling

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Machtiging; Gemeentewet

Vertegenwoordigen van een bestuursorgaan in bezwaar- en beroepszaken in publiekrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en enig ander door Nederland erkend rechtscollege.

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager en door hem aangewezen medewerkers

 

De vertegenwoordiging omvat het indienen van een schriftelijke uiteenzetting en stukken, het voeren van alle correspondentie over de bezwaar- of beroepsprocedure en het verschijnen en het woord voeren ter zitting van genoemde instanties Behalve bij bezwaar is vrijwel altijd een schriftelijke volmacht vereist ter zitting Terugkoppelen aan portefeuillehouder bij gegronde bezwaren SE JZ van SP71 heeft dezelfde bevoegdheid

1.1.2

4:16 – 4:20 Awb

Besluiten op en afdoen van een beroep op de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.1.3

7:3 sub a jo. 7:10 lid 1 Awb

Besluiten op een kennelijk niet- ontvankelijk of kennelijk ongegrond bezwaarschrift

College, burgemeester

GS-AD

Secretaris

 

 

Alleen na positief advies van de service-eenheid JZ van SP71, SP71 levert concept aan. Er is sprake van ‘kennelijk’ als er in redelijkheid geen twijfel bestaat.

1.2

 

Last onder bestuursdwang en dwangsom

 

 

 

 

 

 

1.2.1

artikel 125 lid 1 Gemeentewet jo. titel 5.3 Awb

Vooraankondiging doen van of besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.2

titel 5.3 Awb

Ondertekenen van een besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het toepassen van last onder bestuursdwang dan wel dwangsom

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.3

artikel 5:37 Awb

Besluiten omtrent de invordering van een dwangsom

College, burgemeester, Invorderingsambtenaar

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.4

 

Kennisgeven van inning verbeurde dwangsommen

College, burgemeester, Invorderingsambtenaar

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.5

 

Aanmaning doen inzake betaling van verbeurde dwangsommen

College, burgemeester, Invorderingsambtenaar

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.6

 

Uitdoen van dwangbevel voor invordering van verbeurde dwangsommen

College, burgemeester, Invorderingsambtenaar

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.2.7

artikel 5:35 jo afdeling 4.4.3 Awb jo artikel 3:319 Bw

Stuiten van de verjaringstermijn voor invordering van dwangsommen

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.3

 

Overeenkomsten

 

 

 

 

 

 

1.3.1

160 lid 1 sub e Gemeentewet

Aangaan van overeenkomsten

College

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

1.3.2

171 lid 1 Gemeentewet

Ondertekenen van overeenkomsten

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

1.4

 

Wet Bibob

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Wet bibob

Het instellen van een onderzoek als bedoeld in de wet Bibob

College, burgemeester

GS-AD

Secretaris

 

 

 

1.4.2

Wet Bibob

Aanvragen van een advies aan het bureau Bibob

College, burgemeester

GS-AD

Secretaris

 

 

 

1.4.3

Wet Bibob

Voeren van correspondentie en verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van de toepassing van de Wet bibob, met uitzondering van besluitvorming die betrekking heeft op intrekken van, weigeren van en verbinden van voorschriften aan een beschikking op grond van de Wet Bibob

College, burgemeester

GS-AD

Secretaris

 

 

 

1.5

 

Overige

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Wob

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

Na advies van Service- eenheid JZ van SP71

1.5.2

 

Overgaan tot het intrekken van een begunstigende beschikking op verzoek van de houder van de beschikking

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

Administratieve handeling zonder gevolgen voor gemeente

1.5.3

 

Doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers, medewerkers Beheer en Onderhoud

 

Machtiging. Tijdrovende activiteit, politiek niet gevoelig. Ondermandaat kan naar medewerkers

1.5.4

Awb

Namens de gemeente indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, zienswijzen en dergelijke ingevolge wet- en regelgeving waarvan het primaat bij de afdeling berust

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.5.5

Wet bescherming Persoons-gegevens (Wbp)

Het nemen van besluiten op basis van de artikelen 30, derde lid, 35, 36, 38, tweede lid, 40 en 41 van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en uitvoeren van handelingen op basis van artikelen 34 en 37 Wbp.

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.5.6

Wet hergebruik overheidsinfor-matie

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanagers

 

 

1.6

 

Overheidsinformatie

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Geen

Het voeren van correspondentie met externen, raad en commissie

College

GS-AD

Portefeuille-houder

 

 

Voor zover het onderwerpen zijn die de portefeuillehouder betreffen, met uitzonderling van politiek gevoelige onderwerpen of indien na afstemming in het college. Indien het meerdere portefeuillehouders betreft na afstemming met de betrokken portefeuillehouders

2

 

Hoofdstuk 2 Directie

 

 

 

 

 

 

2.1

Artikel 160 Gemeentewet/ CAR-UWO hoofdstuk 2

Het aanstellen van personeel

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.2

Artikel 1:2a, 1:2b en 12c

Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen en het toekennen van bijbehorende onkosten-vergoedingen en besluiten inzake afwijkende beloning op grond van aanstellingen ogv een banenafspraak

College

GS-AD

 

 

 

 

2.3

Artikel 2:1B

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.4

Artikel 2:1B, lid2, onder c

Het aanwijzen voor beschikbaarheidsdiensten

College

GS-AD

 

 

 

 

2.5

Artikel 2:7 en 2:7a

Het aanpassen van de formele arbeidsduur van een ambtenaar of het aanpassen van de werkplaats

College

GS-AD

Directeur

 

 

Zie ook het beloningsbeleid Gemeente Oegstgeest 2017

2.6

Artikel 3:3 t/m 3:7

Het toekennen van salaris, een periodieke verhoging, inclusief het toekennen van een extra periodieke verhoging, alsmede de inpassing in een hogere schaal, alsmede het toekennen van een extra uitloop op de functionele salarisschaal, alsmede het toepassen van een verlaging van de salarisschaal

College

GS-AD

 

 

 

 

2.7

Artikel 3:8 t/m 3:16

Salaristoelagen als bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 CAR

College

GS-AD

 

 

 

 

2.8

Artikel 3:17

Het toekennen van een vergoeding BHV

College

GS-AD

 

 

 

 

2.9

Artikel 3:18

 Het toekennen van overwerkvergoedingen.

College

GS-AD

 

 

 

 

2.10

Artikel 3:19

 Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie

College

GS-AD

 

 

 

 

2.11

Artikel 3:20

Het toekennen van een beloning vanwege uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

College

GS-AD

 

 

 

 

2.12

Artikel 3:21

 Het toekennen van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in belang van de dienst.

College

GS-AD

 

 

 

 

2.13

Artikel 3:22

 Het toekennen van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

College

GS-AD

 

 

 

 

2.14

Artikel 3.23

Het toekennen van een overlijdensuitkering

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.15

Artikel 3:36

Verkoop vakantie-uren

College

GS-AD

 

 

 

 

2.16

Artikel 4:2, 4:4, 4:5, 4:6

Het vaststellen van werktijden en indelen van roosters ten aanzien van individuele medewerkers

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.17

Artikel 4a:1 en 4a:2

Het beslissen op een verzoek om geld uit te wisselen tegen vakantie-uren of vakantie-uren tegen geld

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.18

Artikel 4a:3

Het beslissen op een verzoek om inhouding op bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding voor een door burgemeester en wethouders vastgestelde bestedingsmogelijkheid

College

GS-AD

 

 

 

 

2.19

Artikel 6:1:1, 6:2 en 6:2:2

Het al dan niet verlenen van vakantieverlof en het verlenen van opbouw vakantieverlof

College

GS-AD

Directeur en Teammanager

 

 

 

2.20

Artikel 6:2:3 t/m 6:2:7

Het verlenen of niet verlenen van vakantie tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid of andere reden van afwezigheid

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.21

Artikel 6:4 t/m 6:4:6

Het al dan niet verlenen van kort- of langdurend zorgverlof, vakbondsverlof en andere vormen van buitengewoon verlof

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.22

Artikel 6:5 t/m 6:5:7, 6:5a en 6:5a:1

Besluiten inzake (betaald) ouderschapsverlof

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.23

Artikel 6:7 t/m 6:12

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof, adoptie- en pleegverlof, aanspraken tijdens verlof en samenloop met ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.24

Artikel 7:2:5

Besluit tot het verplicht deelnemen aan een (periodiek) geneeskundig onderzoek

College

GS-AD

 

 

 

 

2.25

Artikel 7:2:6

Besluit tot buitendienststelling o.g.v. resultaten (periodiek) geneeskundig onderzoek

College

GS-AD

 

 

 

 

2.26

Artikel 7:2:7

Verzoek van het College aan het UWV om een ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in het belang van het herstel van zijn gezondheid, het behoud, herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.27

Artikel 7:3

Het al dan niet korten op salaris en salaristoelagen i.v.m. ziekte

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.28

Artikel 7:7

Besluit tot vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling of verzorging als gevolg van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.29

Artikel 7:9

Het treffen van maatregelen of het stellen van voorschriften zodat de ambtenaar die agv ziekte of gebrek verhinderd is arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere arbeid te verrichten

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.30

Artikel 7:16

Het opdragen van passende en gangbare arbeid (als bedoeld in Artikel 7:11, leden 2 en 3)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.31

Artikel 7:17

Het verlenen van toestemming aan een ambtenaar voor het al dan niet terugkeren in zijn betrekking na ziekte

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.32

Artikel 7:19 t/m 7:21

Het beslissen omtrent de samenloop bij ziekte met een uitkering

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.33

Artikel 8:1, 8:1:1 en 8:2

Het verlenen van ontslag op verzoek of wegens AOW-gerechtigde leeftijd

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.34

Artikel 8:2a

Het in afwijking van Artikel 8:2, lid 1 beslissen omtrent een ontslag wegens ouderdomspensioen

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.35

Artikel 8:3, en 8:3:1

Ontslag wegens reorganisatie

College

GS-AD

Secretaris

 

 

Zie artikel 8 van het Algemeenbevoegdhedenbesluit

2.36

Artikel 8:4 en 8:5

Het verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.37

Artikel 8:7,8:8 en 8:9

Het verlenen van ontslag op overige gronden

College

GS-AD

 

 

 

Zie artikel 8 van het Algemeenbevoegdhedenbesluit

2.38

Artikel 8:12 en 8:12:1

(tussentijds) ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.39

Artikel 8:13

Ontslag als disciplinaire maatregel

College

GS-AD

 

 

 

Zie artikel 8 van het Algemeenbevoegdhedenbesluit

2.40

Artikel 8:15

Schorsing als orde maatregel

College

GS-AD

 

 

 

 

2.41

Artikel 8:16:2

Toekennen van een overlijdensuitkering

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.42

Artikel 8:17

Het verlenen van gedeeltelijk ontslag

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.43

Artikel 10d:7 t/m 10d:9

Einde / verlenging re-integratiefase bij ontslag op grond van 8:6

College

GS-AD

 

 

 

 

2.44

Artikel 10d:10

Opstellen re-integratieplan bij ontslag op grond van 8:6

College

GS-AD

 

 

 

 

2.45

Artikel 10d:11

Boventallig verklaren

College

GS-AD

 

 

 

 

2.46

Artikel 10d:15 t/m 10d:17

Opstellen Van-werk-naar-werk contract

College

GS-AD

 

 

 

 

2.47

Artikl 10d:19-2

Tussentijds beëindigen Van-werk-naar-werk contract en ontslag

College

GS-AD

 

 

 

 

2.48

Artikl 10d:21

Reguliere beëindiging Van-werk-naar-werk contract en ontslag

College

GS-AD

 

 

 

 

2.49

Artikl 10d:23

Verlenging Van-werk-naar-werk contract

College

GS-AD

 

 

 

 

2.50

Artikel 10d:28 en 10d:34

Sancties op uitbetaling aanvullenden en na-wettelijke WW

College

GS-AD

 

 

 

 

2.51

Artikel 10d:35

Afkoop na-wettelijke WW

College

GS-AD

 

 

 

 

2.52

Artikel 15:1:b

Het geven van toestemming om gemeentelijke goederen en diensten persoonlijk te gebruiken

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.53

Artikel 15:1e

Het verbieden van het verrichten van nevenwerkzaamheden

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.54

Artikel 15:1:10

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

College

GS-AD

 

 

 

 

2.55

Artikel 15:1:11

Het opleggen van andere arbeid in tijde van oorlogen, oorlogsgevaar, rampen of andere buitengewone omstandigheden

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.56

Artikel 15:1:12

Het opleggen van de verplichting tot schadevergoeding, het vaststellen van het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding op de bezoldiging

College

GS-AD

 

 

 

 

2.57

Artikel 15:1:13

Het ontheffen van de verplichting t.a.v. rekenplichtige ambtenaren tot het aanzuiveren van een tekort

College

GS-AD

 

 

 

 

2.58

Artikel 15:1:15

Het beoordelen van de ambtenaar

College

GS-AD

Directeur

 

 

Zie ook het Beoordelings-reglement

2.59

Artikel 15:1:16

Het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding. Het opleggen van kledingvoorschriften

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.60

Artikel 15:1:17

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij de standplaats te gaan wonen

College

GS-AD

 

 

 

 

2.61

Artikel 15:1:18

Het opleggen van de verplichting een dienstwoning te betrekken

College

GS-AD

 

 

 

 

2.62

Artikel 15:1:19

Het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen

College

GS-AD

 

 

 

 

2.63

Artikel 15:1:20

Het geven van aanwijzingen aan ambtenaren die verkeren in de omstandigheid zoals omschreven in Artikel 15:1:20, lid 1(nominatieve aangifteplicht Infectieziektenwet)

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.64

Artikel 15:1:22

Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de ambtenaar

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.65

Artikel 15:1:23

Het vergoeden van schade aan de aan een ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.66

Artikel 15:1:24

Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.67

Artikel 15:1:25

Het verlenen van schadevergoeding ten aanzien van niet elders geregelde schadeloosstelling en vergoeding van kosten

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.68

Artikel 15:1:26

Het opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding. Het verstrekken van faciliteiten en het stellen van voorwaarden t.a.v. het volgen van een opleiding

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.69

Artikel 15:1:27

Het verlenen van verlof t.b.v. het volgen van onderwijs aan ambtenaren < 18 jaar

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

 

2.70

Artikel 15:2

Het nemen van maatregelen i.v.m. vermoedens van misstanden

College

GS-AD

Secretaris

 

 

 

2.71

Artikel 16:1:1

Het geven van disciplinaire straffen

College

GS-AD

 

 

 

 

2.72

Artikel 16:1:2

Het geven van een schriftelijke berisping

College

GS-AD

 

 

 

 

2.73

Artikel 17:2

Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

College

GS-AD

 

 

 

 

2.74

Artikel 17:4

Opstellen van en uitvoering geven aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager

 

Ondermandaat geldt tot een bedrag van € 3.000,-

2.75

Artikel 18:1:2 t/m 18:1:5

Het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.76

Artikel 18:1:6 t/m 18:1:8

Het toekennen van een tegemoetkoming woon- en werkverkeer

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.77

Artikel 18:1:9 en 18:1:10

Het toekennen van een tegemoetkoming van reis- en pensionkosten

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

2.78

Artikel 18:1:12

Het verlenen van een voorschot van de in hoofdstuk 18 CAR/UWO genoemde tegemoetkomingen

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

 

Formatie

 

 

 

 

 

 

 

2.79

 

Beslissen over verschuivingen of wijzigingen binnen de formatie

College

GS-AD

Secretaris

 

 

 

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

 

 

2.80

Artikel 10:3, lid 1 Awb

Beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot bevoegdheden zoals die volgen vanuit de CAR/UWO en de gestelde ‘nadere regelingen’ zoals die voorzien zijn in de CAR/UWO en conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften

College

GS-AD

Secretaris

 

 

Het mandaat geldt niet wanneer de beschikking waartegen bezwaar is gemaakt genomen is door de Secretaris.

 

Loonbeslag

 

 

 

 

 

 

 

2.81

Artikel 475 Rv.

De uitvoering van loonbeslagen

College

GS-AD

Salaris-administrateur Servicepunt71

 

 

 

3

 

Hoofdstuk 3 Heffing en Invordering

 

 

 

 

 

 

3.1

Awr en Leges-verordening

Heffing van marktgeld vaste plaatsen

Heffingsambtenaar

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

 

3.2

Awr en Leges-verordening

Heffing van marktgeld (incidentele) standplaats

Heffingsambtenaar

Marktmeester

 

 

 

 

3.3

Awr en Leges-verordening

Heffing van staangeld

Heffingsambtenaar

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

 

3.4

Awr en Leges-verordening

Heffing van leges Team Ruimte

Heffingsambtenaar

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

 

3.5

Awr en Leges-verordening

Heffing van leges Team Maatschappij

Heffingsambtenaar

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

 

3.6

Awr en Leges-verordening

Heffing van leges Team Bedrijfsondersteuning

Heffingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.7

Awr en Leges-verordening

(Dwang)invordering van marktgeld vaste plaatsen

Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.8

Awr en Leges-verordening

(Dwang)invordering van marktgeld (incidentele) standplaats

Invorderingsambtenaar

Marktmeester (invordering) Directeur en Teammanager Bedrijfsonder-steuning (dwanginvordering)

 

 

 

 

3.9

Inv en Leges-verordening

(Dwang)invordering van staangeld

Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.10

Inv en Leges-verordening

(Dwang)invordering van leges Team Ruimte

Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.11

Inv en Leges-verordening

(Dwang)invordering van leges Team Maatschappij

Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.12

Inv en Leges-verordening

(Dwang)invordering van leges Team Bedrijfsondersteuning

Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

 

3.13

Awb, Inv, Awr en Legesverordening

Beslissen op bezwaarschriften inzake heffing en (dwang)invordering van: - marktgeld vaste plaatsen; - marktgeld (incidentele standplaats - staangeld - leges Team Facilitaire Zaken - leges Team Ruimte - leges Team Maatschappij - leges BBO - leges Team Bedrijfsondersteuning

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

mits deze zelf niet betrokken is geweest bij het primaire besluit t.a.v. heffing en invordering.

3.14

Inv, Awr en Legesverordening

Kwijtschelding bestuurlijke boeten inzake belastingen, heffingen of rechten

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

Voor zover het onderwerpen betreft die niet aan BSGR zijn overgedragen.

3.15

Inv, Awr en Legesverordening

Verzending aanslagen

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Directeur

Teammanager Bedrijfsonder- steuning

 

 

Voor zover het onderwerpen betreft die niet aan BSGR zijn overgedragen.

4

 

Hoofdstuk 4 Team Beheer en Onderhoud

 

 

 

 

 

 

4.1

RVV 1990

Vaststellen van de bijlage behorende bij het ontheffingsbesluit d.d. 07 januari 2003 waarin de voertuigen staan vermeld waarvoor ontheffing is verleend ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en Onderhoud

Senior medewerker Beheer en Onderhoud

 

4.2

 

Afwijzen van een verzoek om grondaankoop of –verkoop of de vestiging van beperkte zakelijke rechten

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en Onderhoud

Senior medewerker Beheer en Onderhoud

 

4.3

 

Afwijzen van een verzoek om huur of verhuur of anderszins ingebruikgeven of –nemen van onroerende zaken

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en Onderhoud

Senior medewerker Beheer en Onderhoud

 

4.4

 

Afhandelen van aanvragen tot het leggen in en verwijderen uit gemeentegrond van kabels en leidingen alsmede het plegen van onderhoud aan kabels en leidingen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en Onderhoud

Senior medewerker Beheer en Onderhoud

 

4.5

Artikelen 2 lid 2 en 5 lid 7 Afvalstoffenverord ening

Besluiten inzake het verlenen van een aanwijzing voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en Onderhoud

 

 

5

 

Hoofdstuk 5 Team Publiekszaken en Klantconctact

 

 

 

 

 

 

5.1

Wet BRP, artikel 1.8, lid 2

Het aanwijzen van ambtenaren als bedoeld in artikel 2.8, 2e lid onder e: ambtenaren die worden aangewezen en als zodanig gerechtigd zijn om een verklaring onder eed of belofte te laten afleggen

College

GS-AD

Directeur

 

 

 

5.2

Wet BRP, art. 2.49

Het oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens; het vragen van inlichtingen en / of geschriften aan burgers en / of binnenlandse dan wel buitenlandse instanties. E.e.a. in verband met het bijhouden of wijzigen van de basisregistraties

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.3

Wet BRP, H2

Het in- en uitschrijven van personen uit de basisregistratie personen ingevolge Hoofdstuk 2

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.4

Wet BRP, H2 afdeling 1

Het geven van beschikkingen m.b.t. het aanbrengen van wijzigingen in de basisregistratie personen zoals geregeld in Afdeling 1 van Hoofdstuk 2

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.5

Wet BRP, art 2.21, H2 afdeling 1 en H3

Het ondertekenen van gewaarmerkte afschriften en verklaringen zoals is geregeld in artikel 2.21, vijfde lid, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 en Hoofdstuk 3

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Burgerzaken

 

5.6

Wet BRP, H3 afdeling 1

Het verstrekken van gegevens aan overheidsorganen en derden ingevolge Hoofdstuk 3, Afdeling 1

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.7

Wet BRP, H3 afdeling 2

Het uitvoeren van het gestelde in Hoofdstuk 3 afdeling 2 inzake de rechten van de burger

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.8

Wet BRP, H3

Het geven van beschikkingen aangaande verzoeken tot selecties uit de basisregistratie personen zoals is geregeld in Hoofdstuk 3

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

Senior medewerker Publiekszaken

 

5.9

Wet BRP, H3

Het geven van weigeringsbeschikkingen m.b.t. het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen als gevolg van de bepalingen uit Hoofdstuk 3

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

Senior medewerker Publiekszaken

 

5.10

Wet BRP

Het voeren van correspondentie m.b.t. de naleving van de Wet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.11

Wet BRP en de regeling briefadres gemeente Oegstgeest 2017

Het aanwijzen van rechtspersonen om als briefadresgever op te treden op grond van artikel 2.24, onder b, van de Wet basisregistratie personen, en artikel 2 van de regeling briefadres gemeente Oegstgeest 2017.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.12

Artikel 171 Gemeentewet

Waarmerken van documenten dan wel voor echt verklaren van kopieën of afschriften van documenten

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.13

Paspoortwet en uitvoeringsregelingen

De uitvoering van de paspoortwetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering tot afgifte en intrekking van reisdocumenten

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.14

Artikel 1:16 lid 2 en 3 BW, Reglement Burgerlijke Stand Oegstgeest

Benoemen en ontslaan op eigen verzoek van: a) ambtenaren van de Burgerlijke Stand; b) buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand; Éénmalige benoemingen op eigen verzoek van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.15

Reglement Burgerlijke Stand Oegstgeest

Aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.16

Wegenverkeerswet 1994 Reglement Rijbewijzen

De uitvoering van de rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. opgelegde taken en bevoegdheden, waaronder ook begrepen het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering van de afgifte en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen.

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.17

Artikel E4 Kieswet

Benoemen van leden en (vice-)voorzitter van stembureau (Kieswet)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.18

Artikel B5 lid 3 Kieswet

Doen van mededeling omtrent uitsluiting van kiesrecht en duur ervan ingevolge artikel B5 lid 3 van de Kieswet

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.19

Artikel D4 Kieswet

Afgeven van een verklaring dat iemand bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.20

Artikel D4 t/m 7 Kieswet

Doen van mededeling aan een ieder of hij als kiezer is geregistreerd en indien de verzoeker niet als kiezer is geregistreerd de redenen daarvan. (Artikel D4 t/m7 Kieswet)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.21

Artikel D6 en D7 Kieswet

Beslissen op het verzoek om herziening en zo nodig de gemeentelijke administratie hiermee in overeenstemming brengen en de bekendmaking ervan. (Artikel D6 en D7 Kieswet)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.22

Artikel J 4, 1e lid, van de Kieswet

Het aanwijzen van stem- lokalen voor de stembureaus

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

Wijziging van stemlokalen worden afgestemd met portefeuillehouder

5.23

Artikel K1 Kieswet

Beslissen op een verzoek ingevolge artikel K1 van de kieswet en het verstrekken van een kiezerspas

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.24

Artikel L11 Kieswet

Beslissen op een verzoek ingevolge artikel L11 van de Kieswet en het verstrekken van volmachten

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

(Senior) medewerker Publiekszaken

 

5.25

Artikel 24, lid 1 Wet raadgevend referendum

Het aanwijzen van stem- lokalen voor de stembureaus

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

Wijziging van stemlokalen worden afgestemd met portefeuillehouder

5.26

Artikelen 9 en 11 Rijkswet op het Nederlanderschap

Uitoefenen van bevoegdheden in het kader van het op de artikelen 9 en 11 van de Rijkswet op het Nederlanderschap gebaseerde Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.27

Artikel 11 Besluit op de Lijkbezorging

Afgeven van een laissez-passer ingevolge artikel 11 Besluit op de lijkbezorging voor het vervoer van een lijk naar het buitenland

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.28

Artikel 68 Wet op de Lijkbezorging

Verstrekken van een verlof tot ontleden o.b.v. de Wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

5.29

Artikelen 20 t/m 22 Wet op de Lijkbezorging

Optreden als opdrachtgever bij lijkbezorging

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Publiekszaken en Klantcontact

 

 

6

 

Hoofdstuk 6 Team Maatschappij

 

 

 

 

 

 

6.3

Wwb, Ioaw, Ioaz, Bbz

Besluiten en uitoefenen van bevoegdheden op basis van de hierna genoemde regelgeving en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving: − Wet werk en bijstand (Wwb) − Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) − Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) − Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) − Minimaregeling van de gemeente Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.4

Wet inburgering

Besluiten en uitoefenen van bevoegdheden op basis van de Wet inburgering (Wi) en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.5

Art. 1.61 lid 1 en Art 2.19 lid 1 Wko

Besluiten en uitoefenen van bevoegdheden op basis van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving in het kader van de naleving van de kwaliteitsregels kinderopvang

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.6

 

Besluiten en uitoefenen van bevoegdheden op basis van: − Verordening leerlingenvervoer gemeente Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.7

Wmo

Besluiten op een aanvraag en uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving (de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning )

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

6.8

Fw

Besluiten en uitoefenen van bevoegdheden zoals vermeld in Titel 3 van de Faillissementswet (Schuldsanering natuurlijke personen)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.9

Algemene Subsidie-verordening Oegstgeest

Besluiten op een verzoek tot verlening van subsidies die op naam in de begroting vermeld staan.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

6.10

Algemene Subsidie-verordening Oegstgeest

Besluiten op een verzoek tot verlening van jaarlijkse subsidies tot maximaal € 50.000,- op grond van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

6.11

Algemene Subsidie-verordening Oegstgeest

Besluiten op een verzoek tot verlening van eenmalige subsidies tot maximaal € 5000,- op grond van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

6.12

Algemene Subsidie-verordening Oegstgeest

Besluiten op een verzoek tot vaststelling van subsidies indien het vast te stellen bedrag gelijk of lager is dan de verleende subsidies.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.13

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest

Besluiten op verzoeken als bedoeld in artt. 7 lid 3, 18, lid 4, 20 lid 2, 24 lid 4, 25 lid 4, 36 en 38 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

6.14

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007

Uitvoeren van en besluiten op basis van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007, met uitzondering van artt. 2 en 3

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Maatschappij

 

 

7

 

Hoofdstuk 7 Team Bedrijfsondersteuning

 

 

 

 

 

 

7.1

Archiefwet 1995

Uitoefenen van de bevoegdheden voortvloeiende uit de Archiefwet 1995

College

GS-AD

Archivaris, Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

 

 

7.2

Artikel 9 Wet BAG

het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.3

Artikel 10, lid 1. Wet BAG

het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D en het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.4

Artikel 10, lid 1 Wet BAG

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker gegevens en medewerker handhaving

 

7.5

Artikel 10, lid 1, Wet BAG

Het opmaken avn een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker gegevens en medewerker handhaving

 

7.6

 

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.7

Artikel 10, lid 2 BAG

het inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.8

Artikel 14 Wet BAG

Het zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

College

GS-AD

Directeur

Teammanager bedrijfsondersteuning

 

 

7.9

Artikel 14A en 15 Wet BAG

het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.10

Artikel 31 Wet BAG

het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.11

Artikel 32, lid 1, onder a. Wet BAG

het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.12

Artikel 37 Wet BAG

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.13

Hoofdstuk 3 Wet BAG

het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.14

Artikel 3 van de verordening Naamgeving en Nummering Oegstgeest 2007

Toekennen van huisnummers aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan als weergegeven in artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering Oegstgeest 2007 alsmede het laten vervallen van huisnummers

College

GS-AD

Directeur

Teammanager bedrijfsondersteuning

Senior Beleidsmedewerker Geo-informatie

 

7.15

Artikel 2, lid 2 van de verordening Naamgeving en Nummering Oegstgeest 2007

Het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Bedrijfsondersteuning

 

 

7.16

Wkpb

Uitvoeren van de volgende bevoegdheden op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen: 1. Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving 2. Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers 3. Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie 4. Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument 5. Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie 6. Het verstrekken van een bewijs van inschrijving 7. Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

College

GS-AD

Directeur

Teammanager bedrijfsondersteuning

Medewerker gegevens en senior beleidsmedewerker Geo-informatie

jaarlijks wordt verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt a. - de beheerder mag de bevoegdheden doormandateren aan de waarnemend beheerder, dan wel de waarnemend beheerder mag machtigen tot het verrichten van de feitelijke handelingen - medewerkers balie zijn alleen gemachtigd tot het verrichten van de feitelijke handelingen onder 8 en 9 - geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat en machtiging worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders

 

 

8. Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie 9. Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn 10. Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties 11. Het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

 

 

 

 

 

 

8

 

Hoofdstuk 8 Team Ruimte

 

 

 

 

 

 

8.1

Artikel 3.9 lid 2 Wabo

Verdagen van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.2

Artikel 4:5 Awb

Het stellen van een termijn tot aanvullen van de aanvraag

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.3

artikel 4:5 Awb of 3.18 Wabo

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag artikel 4:5 Awb of 3.18 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.4

Woningwet

Besluiten op een aanvraag voor een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 44 van de Woningwet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.5

Woningwet

Besluiten op een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44 van de Woningwet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.6

Woningwet

Nemen van een besluit tot aanhouding van de aanvraag bouwvergunning als bedoeld in de artikel 50 Woningwet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.7

Woningwet

Doorbreken van de aanhoudingsplicht als gevolg van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 50 lid 4 van de Woningwet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.8

Wabo

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning bouwen na verstrijken van de aanhoudingsduur dan wel na het doorbreken van de aanhoudingsplicht als gevolg van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.3 lid 3 en 6 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.9

Wabo

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, b, d, f, g of h, en artikel 2.2 van de Wabo jo 2.4 lid 1 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.10

Wabo

Beslissing op bezwaar inzake een verleende omgevingsvergunning, met dien verstande dat de Commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd dat het besluit in stand kan blijven

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.11

Wabo

Afwijken van de stedenbouwkundige bepalingen genoemd in paragraaf 5, artikel 2.5.5 t/m artikel 2.5.30 van de gemeentelijke bouwverordening.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.12

Wabo

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen, met een bouwsom lager dan € 25.000,- als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 jo 2.4 lid 1 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.13

Wabo

Besluiten op een aanvraag op grond van artikel 2.4 lid 1 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.14

Wabo

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsverguning, activiteit kappen als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder G en artikel 2.18 wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.15

Wabo

Besluiten op een gefaseerde aanvraag als bedoeld in artikel 2.5 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.16

Wabo

Besluiten op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning voor inrichting of mijnbouwwerk)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.17

Wabo

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten die vallen onder de in het besluit omgevingsrecht aangegeven planologische kruimelgevallen, met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking of activiteiten met een tijdelijk karakter ingevolge het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 en 2 en artikel 2.23 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.18

Wabo

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen, nadat door het bevoegd gezag toestemming is verleend om van het geldende bestemmingsplan af te wijken ingevolge het bepaalde in artikel 2.12 eerste lid onder 3 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.19

Wabo/Wet Bibob

Intrekken van een gefaseerde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.20

Wabo/Wet Bibob

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.21

Wabo

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning, op verzoek van de vergunninghouder, als bedoeld in artikel 2.33 lid 2 sub b van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

zie ook Hoofdstuk 1

8.22

Wabo

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.23

Erfgoedverordening gemeente Oegstgeest

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 10 van de erfgoedverordening gemeente Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.24

Wro

Besluiten op een aanvraag voor een aanlegvergunning als bedoeld in de Wro indien dit geen gevolgen heeft voor een monument dat valt onder de Monumentenwet 1988

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.25

Wro

Het ondertekenen van een besluit op een aanvraag voor een aanlegvergunning als bedoeld in de Wro in geval dit gevolgen heeft voor een monument dat valt onder de Monumentenwet 1988

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.26

Artikel 6.1 Wro

Alle handelingen met betrekking tot een aanvraag planschadeverzoek op grond van artikel 6.1 Wro

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.27

Artikel 6.4.a Wro

Het aangaan en ondertekenen van planschade-verhaalsovereenkomsten

College Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.28

Monumentenwet

Uitbrengen van advies aan Min OCW m.b.t. aanwijzing beschermd monument (artikel 3 lid 2 Monumentenwet 1988)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.29

Monumentenwet

Vaststellen van hoogte van schadevergoeding als bedoeld in artikel 22 van de Monumentenwet 1988

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.30

Bouwbesluit 2012

Vaststellen van gelijkwaardigheid als is aangetoond dat tenminste een zelfde mate van veiligheid, bescherming gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van milieu wordt geboden als is beoogd in artikel 1.3 Bouwbesluit 2012

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.31

Bouwbesluit 2012

Verlenen van ontheffing tot een bestaand niveau en indien er geen voorschrift is tot rechtens verkregen niveau

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

 

8.32

 

Besluiten op handhavingsverzoeken inzake het taakveld van de afdeling Ruimte

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.33

 

Het aanwijzen van toezichthouders

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.34

 

Het afgeven, ondertekenen en intrekken van legitimatiebewijzen voor toezichthouders.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.35

Artikel 5.17 Wabo

Stilleggen van bouwwerkzaamheden op grond van artikel 5.17 van de Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Medewerker handhaving en medewerker beleidsuitvoering taakveld Wabo

Betreft alleen mondelinge mededeling

8.36

Artikel 125 lid 1 gemeentewet jo. Artikel 5:32 lid 1 Awb jo. Art. 5.17 Wabo

Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5.17 Wabo

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Betreft het besluit tot bouwstop of andere maatregelen ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid .

8.37

Artikel 5.18 Wabo

Inschrijven van last onder dwangsom of last onder bestuursdwang in Wkpb ingevolge 5.18 Wabo

 

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.38

APV

Besluiten op een aanvraag tot ontheffing van het verbod om aanhangwagens en grote voertuigen te parkeren ingevolge artikel art, 5:6 lid 2, 5:8 lid 4 APV

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.39

 

Uitoefenen van de bevoegdheden in de Bomenverordening Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.40

 

Besluiten op een aanvraag voor Ruimte starterslening ingevolge artikel 4 lid 1 Verordening Ruimte starterslening

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.41

 

Uitvoering geven aan en handhaven van anti-speculatiebedingen inzake woningbouw

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.42

 

Besluiten op een verzoek tot opheffing van de plicht tot zelfbewoning

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.43

 

Besluiten op een aanvraag voor vergunning voor tijdelijke verhuur woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.44

 

Besluiten op een aanvraag voor huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Huisvestingsverordening Holland- Rijnland, voor zover het sociale koopwoningen en particuliere huurwoningen betreft.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.45

 

Besluiten op een aanvraag voor een marktvergunning als bedoeld in artikel 4 lid 1 van het Marktreglement Oegstgeest 2003

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.46

 

Afhandelen van aanvragen tot aansluiting op het riool

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte en Teammanager Beheer en Onderhoud

 

 

8.47

 

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning tot het maken dan wel wijzigen van een uitweg naar de openbare weg als bedoeld in de APV alsmede het verlenen van de opdracht tot het uitvoeren van de vereiste werkzaamheden

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.48

 

Nemen van een tijdelijk verkeersbesluit als bedoeld in Directeur en Teammanagerstuk II, § 8 BABW

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.49

 

Besluiten op een aanvraag voor een ligplaatsvergunning op basis van de Woonschepenverordening Gemeente Oegstgeest

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.50

 

Sluiten en ondertekenen van overeenkomsten inzake snippergroen

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

8.51

 

Sluiten en ondertekenen van overeenkomsten zoals huur, verhuur, pacht, vestigen van erfdienstbaarheden en zakelijke zekerheidsrechten

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en onderhoud

 

met inachtneming van de Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest en het Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71

8.52

 

Wijzigen en ondertekenen van bestaande overeenkomsten inzake huur, retributies en pacht van vastgoed, voor zover het tarieven betreft

College, burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Beheer en onderhoud

 

 

8.53

Art. 2 Brandbeveiligingsv erordening

Besluiten op een aanvraag voor een gebruiksvergunning op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Na advies van VRHM

8.54

Artikel 80 en 84 Onteigeningswet

Bekendmaken (ontwerp) onteigeningsbesluit

Raad

GS-AD

College

College

College

Nota 07.04058, betreft delegatie

8.55

Onteigeningswet

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen ter zake van de Onteigeningswet

College

GS-AD

Projectleider Nieuw- Rhijngeest

Projectleider Nieuw- Rhijngeest

Projectleider Nieuw- Rhijngeest

Nota 07.04046, voor zover gedelegeerd door de Raad

8.56

Artikel 15 Wet politieregisters

Aanvragen van inlichtingen ingevolge artikel 15 van de Wet politieregisters

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.57

Artikel 2:1 lid 4 APV

Besluiten op een aanvraag tot verlening van een ontheffing ingevolge artikel 2:1 lid 4 APV om zich te begeven/bevinden op een afgezet terrein

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.58

Artikel 2:3 lid 1 en 3 APV

Verrichten van de handelingen op grond van artikel 2:3 APV met betrekking tot het houden van een betoging

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.59

Artikel 2:6 lid 4 APV

Besluiten op een aanvraag tot de verlening van een ontheffing ingevolge artikel 2:6 lid 4 om gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door burgemeester en wethouders aangewezen wegen of gedeelten daarvan

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.60

Artikel 2:9 lid 3 APV

Besluiten op een aanvraag tot de verlening van een ontheffing ingevolge artikel 2:9 lid 3 APV om ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.61

Artikel 2:10 lid 5 APV

Besluiten op een aanvraag tot de verlening van een ontheffing ingevolge artikel 2:10 lid 5 APV om de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Voor zover het geen omgevingsvergunning betreft.

8.62

Artikel 2:11, lid 1

Besluiten op een aanvraag om een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Voor zover het geen omgevingsvergunning betreft.

8.63

Artikel 2:25 lid 1 en 3 APV

Besluiten op een aanvraag tot de verlening van een vergunning of melding ingevolge artikel 2:25 lid 1 en 3 APV voor het organiseren van een evenement

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.64

Artikel 34 BABW

Besluiten op een aanvraag voor de afsluiting van een weg ingevolge artikel 34 BABW indien een vergunning ingevolge artikel 2:25 lid 1 APV (evenementenvergunning) is verleend

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.65

Artikel 2:73 APV

Optreden ingevolge artikel 2:73 lid 2 APV tegen het bezigen van consumentenvuurwerk

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.66

Artikel 4:3 lid 4 en lid 5 APV

Besluiten op een aanvraag tot het toestaan ingevolge artikel 4:3 lid 4 APV van een incidentele festiviteit in lid 1; alsmede voor het toestaan van een incidentele festiviteit in lid 5

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.67

Artikel 5:6 lid 2 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5:6 lid 2 om een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie of anderszins dan verkeerseinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.68

Artikel 5:7 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5:7 APV tot het parkeren op de weg van een voertuig, dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.69

Artikel 5:8 lid 4 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5:8 lid 4 APV voor het parkeren van grote voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.70

Artikel 5:11 lid 3 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5:11 lid 3 APV om met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.71

Artikel 5:13 lid 1 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:13 lid 1 APV voor het inzamelen van geld of goederen of het daartoe aanbieden van een intekenlijst

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.72

Artikel 5:18 lid 1 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:18 lid 1 APV tot het innemen van een standplaats of te hebben

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.73

Artikel 5:23 lid 1 APV

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:23 lid 1 APV voor snuffelmarkten e.d.

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.74

Artikel 1 t/m 9 Regeling gehandicaptenpark eerkaart Artikel 49 t/m 55 BABW

Besluiten op een aanvraag voor verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart alsmede het ongeldig verklaren van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge hoofdstuk IV BABW en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.75

Bijlage RVV 1990

Nemen van een verkeersbesluit tot het plaatsen of verwijderen van een Beheer en Onderhoud bijlage 1, behorende bij het RVV 1990 na advies van het Hoofd Ruimte.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.76

Artikel 56 BABW Artikel 3, 4 en 5 Regeling verkeersbrigadiers

Besluiten op een aanvraag voor het aanstellen van verkeersbrigadiers ingevolge artikel 56 BABW en artikel 3, 4, 5 van de Regeling verkeersbrigadiers

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.77

Artikel 5 lid 2 Reglement Rijbewijzen

Besluiten op een aanvraag ingevolge artikel 5 lid 2 Reglement Rijbewijzen tot het verlenen van ontheffing van de minimumleeftijd van 16 jaar voor het besturen van gehandicaptenvoertuigen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.78

Artikel 87 RVV 1990

Besluiten op een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Artikel 87 RVV 1990 luidt als volgt Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 en 98.

8.79

Artikel 2.2.1 t/m 2.3.7 Vuurwerkbesluit

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ter beschikking te stellen dan wel voor het beschikking stellen aanwezig te houden van vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Deze bevoegdheid is doorgemandateerd naar de Omgevingsdienst West-Holland in Leiden

8.80

Artikel 2 lid 1 onder a en b Winkeltijdenwet Artikel 2 Verordening Winkeltijden Oegstgeest

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een vrijstelling ingevolge artikel 2, lid 1 onder a en b van de Winkeltijdenwet en artikel 5 lid 1 en 2 van de Verordening Winkeltijden Oegstgeest van het verbod tot winkelopenstelling op 12 zon- en feestdagen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.81

Artikel 7 lid 5 Voorschriften Warenmarkt 2003

Verstrekken van schriftelijk bewijs van inschrijving op wachtlijst

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Senior beleids-medewerker met taakveld economische zaken

 

8.82

Artikel 4 lid 3 Zondagswet

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4 lid 3 van de Zondagswet voor het houden van evenementen op zondag vanaf 13.00 uur

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.83

Artikel 34 BABW

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen ingevolge de Wegenverkeerswet, waaronder ten behoeve van evenementen en wegwerkzaamheden

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.84

Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit justitiële gegevens, artikel 8 van de Drank- en Horeca-wet en artikel 2, 3 en 4 van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horeca-wet en artikel 4, eerste lid, onder b van het Speel-automatenbesluit 2000

Uitoefenen van de bevoegdheden van artikel 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 13 lid 3 onder a en e van het Besluit Justitiële gegevens, artikel 8 van de Drank- en Horecawet en artikel 2, 3 en 4 van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet en artikel 4, eerste lid, onder b van het Speelautomatenbesluit 2000

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.85

Artikel 3 lid 1 Wet op de kansspelen

Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een gelegenheid (loterij)

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.86

Artikel 28 t/m 39 Wet Justitiële en Strafvordelijke Gegevens

Uitoefenen van de bevoegdheden in Titel 2 afdeling 5 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (VOG)

Burgemeester

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.87

Artikel 3, derde lid, Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten om geen markt te houden vanwege een dwingende reden of een omstandigheid.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.88

Artikel 6 Marktverordening Oegstgeest 2015

Het aanwijzen van een standplaats voor niet-commerciele doeleinden

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.89

Artikel 10 en 11 Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten met betrekking tot vrijgekomen standplaatsen

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.90

Artikel 12 Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten met betrekking tot het overschrijven van een marktvergunning

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.91

Artikel 13 Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten met betrekking tot het intrekken en vervallen van een marktvergunning

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.92

Artikel 14 Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten met betrekking tot het verlenen van ontheffing van het persoonlijk innemen van een standplaats.

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

 

8.93

Artikel 15 en 16 Marktverordening Oegstgeest 2015

Het verlenen van een dagplaatsvergunning of een standwerkersvergunnng

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Marktmeester

 

8.94

Artikel 24 Marktverordening Oegstgeest 2015

Besluiten met betrekking tot het verwijderen van de markt wegens wangedrag, bedrog of overtreding van een bij of krachtens de Marktverordening gestelde bepaling

 

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

 

Het besluit wordt genomen door de Teamleider Ruimte en wordt uitgereikt door een marktmeester.

8.95

Artikel 7 lid 5 Voorschriften Warenmarkt 2003

Verstrekken van schriftelijk bewijs van inschrijving op wachtlijst

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Senior beleids-medewerker met taakveld economische zaken

 

8.96

Wegsleepverordening gemeente Oegstgeest jo. artikel 170 van de Wegenverkeers-wet 1994

Geven van opdracht tot wegslepen van een voertuig in kader van de Wegsleepverordening gemeente Oegstgeest 2002

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Marktmeester, Gemeentelijk opsporingsamb-tenaar Gemeente Oegstgeest en Korpschef Politie Hollands- Midden

Ondermandaat bij politie mogelijk

8.97

Artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:21 van de Awb, Artikel 4 Wegsleep- verordening Oegstgeest 2002

Toepassen van bestuursdwang en het verhaal van kosten daarvan met betrekking de Wegsleepverordening gemeente Oegstgeest 2002

College

Berging Regio Leiden

 

 

 

In de wegsleepverordening is Automobielbedrijf van den Ameele B.V. (thans de firma Berging Regio Leiden (BLR), gevestigd te Oegstgeest, aangewezen als de bergings-specialist. De vaststelling van de hoogte van de verschuldigde kosten geschiedt conform het bepaalde in artikel 4 Wegsleepverordening Oegstgeest 2002.

9

 

Hoofdstuk 9 Mandaten ontvangen van externe bestuursorganen

 

 

 

 

 

 

9.1

Huisvestingsveror-dening Holland Rijnland

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die onder het werkingsgebied van de Huisvestings-verordening Holland Rijnland 2015 vallen (zijnde Alkemade, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) wordt voor hun gemeente mandaat verleend tot: a. het nemen van besluiten met betrekking tot het toezicht en de handhaving van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015, zijnde het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom; b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

College

GS-AD

Directeur

Teammanager Ruimte

Nota 07.07687

 

 

Aan de colleges van de onder 8.1 genoemde gemeenten wordt: a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1. Daartoe behoort ook het heffen van leges voor de verstrekking van huisvestingsvergunningen voor woningen van verhuurders die niet zijn aangesloten bij het convenant Woonruimteverdeling [conform het bepaalde in de legesverordening Holland Rijnland]; b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

 

 

 

 

 

 

9.2

Huisvestingsveror-dening Holland Rijnland

beslissen omtrent huisvestingsvergunning voor woonruimte van particuliere verhuurders met een huurprijs onder de huurprijsgrens; beslissen omtrent huisvestingsvergunning voor sociale koopwoningen; intrekken van huisvestingsvergunning voor woonruimte particuliere verhuurders; intrekken huisvestingsvergunning voor sociale koopwoningen; handhaving en toezicht op de naleving van artikel 5 t/m 14 van de Huisvestingsverordening 2009.

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

 

College

Directeur

Teammanager Ruimte

09.01727 en 08.17738, zie ook mandaat onder hoofdstuk 7, Ruimte

10

 

Hoofdstuk 10 Mandaten aan de Omgevingsdienst West-Holland

 

 

 

 

 

 

10.1

Artikel 2.1, eerste lid, onder e. en i. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Taken en bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige omgevingsvergunningen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 21, eerste lid onder e. en i. van de Wabo, inclusief de handhavings- en toezicht taken waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen zoals een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een invorderingsbeschikking en het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5 van de Wabo.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland en door hem aangewezen ambtenaren

 

 

 

Het mandaat omvat tevens het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders voor zover deze bevoegdheid tevens de uitvoering van taken en bevoegdheden omvat op grond van het bij of krachtens bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Openbaarheid van bestuur of de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur.

10.2

Artikel 2.1, eerste lid, onder e. en i. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het uitvoeren van toezichtbevoegdheden en - taken en het nemen van handhavingsbeschikkingen te weten last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5 van de Wabo.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland en door hem aangewezen ambtenaren

 

 

 

Het mandaat omvat tevens het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders voor zover deze bevoegdheid tevens de uitvoering van taken en bevoegdheden omvat op grond van het bij of krachtens bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Openbaarheid van bestuur of de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur.

10.3

Wet milieubeheer

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet milieubeheer toebedeelde taken en bevoegdheden, inclusief de handhavings- en toezicht taken waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen zoals een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een invorderingsbeschikking en het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5 van de Wabo.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland en door hem aangewezen ambtenaren

 

 

 

Het mandaat omvat tevens het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders voor zover deze bevoegdheid tevens de uitvoering van taken en bevoegdheden omvat op grond van het bij of krachtens bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Openbaarheid van bestuur of de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur.

10.4

Wet geluidhinder

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet geluidhinder toebedeelde taken en bevoegdheden, inclusief de handhavings- en toezicht taken waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen zoals een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een invorderingsbeschikking en het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5 van de Wabo.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland en door hem aangewezen ambtenaren

 

 

 

Het mandaat omvat tevens het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders voor zover deze bevoegdheid tevens de uitvoering van taken en bevoegdheden omvat op grond van het bij of krachtens bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Openbaarheid van bestuur of de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur.

10.5

Wet Bodem-bescherming

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet bodembescherming toebedeelde taken en bevoegdheden, inclusief de handhavings- en toezicht taken waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen zoals een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een invorderingsbeschikking en het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5 van de Wabo.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland en door hem aangewezen ambtenaren

 

 

 

Het mandaat omvat tevens het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders voor zover deze bevoegdheid tevens de uitvoering van taken en bevoegdheden omvat op grond van het bij of krachtens bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Openbaarheid van bestuur of de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur.

11

 

Hoofdstuk 11 Brandweer Hollands Midden

 

 

 

 

 

 

11.1

Artikel 61 Wet Veiligheidsregio's en artikel 5:11 Awb

Het aanwijzen van toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Brandbeveiligingsverordening.

College

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

 

 

 

11.2

Artikel 5:12 Awb

Het afgeven, ondertekenen en intrekken van legitimatiebewijzen van toezichthouders.

College

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

 

 

 

12

 

Hoofdstuk 12 Gemeentelijke Gezondheids Dienst Hollands Midden (GGD Hollands Midden)

 

 

 

 

 

 

12.1

Artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, jucto artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging de benoeming gemeentelijke lijkschouwers

De benoeming van gemeentelijke lijkschouwers

B&W

De directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst

Door de directeur aangewezen mederwerkers

 

 

De directeur ziet toe op de inschrijvingen in het register (zoals vermeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging) van forensisch geneeskundigen van de te benoemen gemeentelijk lijkschouwer(s). De artsen die in aanmerking komen om forensisch werk te gaan verrichten overleggen een verklaring omtrent gedrag. De directeur houdt een actuele lijst bij van gemeentelijke lijkschouwers. Een besluit tot benoeming als hierboven vermeld wordt als volgt ondertekend: Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, namens dezen, naam: handtekening van de gemandateerde:

12.2

Artikelen 1.65, derde lid en 2.13, derde lid Wet op de Kinderopvang.

Een schriftelijk bevel geven aan een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in de artikelen 1.65, derde lid en 2.13, derde lid Wet op de Kinderopvang.

B&W

De directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst

door de directeur aangewezen mederwerkers

 

 

Het bevel heeft een maximale duur van 7 dagen. Verlening van het bevel is een bevoegdheid van het College.

13

 

Hoofdstuk 12 Mandaten aan Servicepunt71

 

 

 

 

 

 

13.1

 

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover door de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Het ondermandaat is beperkt tot een bedrag van en tot een maximum van € 100.000,-.

13.2

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen.Het toekennen van een dwangsom bij het niet tijdig nemen van een besluit

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.3

 

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.4

 

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, havengelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.5

 

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,--.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

13.6

 

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.7

 

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

 

13.8

 

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.9

 

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

13.10

 

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3), EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

13.11

 

Het per kwartaal doen van opgaaf aan de toezichthouder (Provincie) rond de kasgeldlimiet van de Wet fido.

College

Bestuur SP71

 

 

 

 

13.12

 

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.13

 

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.14

 

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

 Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.15

 

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

 Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.16

 

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

 Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.17

 

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.18

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

 Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.19

 

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid Zie art. 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

 

 

 Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

13.20

 

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeenten, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeenten, zoals opgedragen in de gemeen-schappelijke regeling. Zie art. 171 Gemeentewet.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

De kaders van dit mandaat wor-den bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de Dienstverleningsover-eenkomst / PDC met de deel-nemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut. Ondermandaat kan worden ver- leend aan de medewerkers van de Service Eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

13.21

 

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondertekeningsmandaat.

13.22

 

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (CAR-UWO) en eigen lokale regelingen.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondertekeningsmandaat.

13.23

 

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 Ondertekeningsmandaat.

13.24

Sociale zekerheids-wetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.

Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA /Arbo Unie en/of overige uitvoerings-instanties in het kader van sociale zekerheids-wetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.  

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.25

 

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerker van de service-eenheden.

13.26

 

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.27

 

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden.

13.28

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid

 

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden.

13.29

 

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid

 

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Oegstgeest Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013  mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

13.30

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid

 

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Servicepunt71. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Oegstgeest Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

13.31

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het verte-genwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en beden-kingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep , de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betrokken deelnemer.

13.32

 

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

13.33

 

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan B. en W., betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

13.34

 

Het aanwijzen van secretarissen van de bezwaarschriftencommissies van de deelnemers.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

13.35

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

13.36

 

Het aangaan van raamovereenkomsten.

College

Bestuur SP71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Mits de gemeente schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst