Evenement het houden van het Dance Festival Ultrasonic op 14-7-2018

Vergunning is verleend op grond van art. 2:25 van de APV voor het houden van het Dance Festival Ultrasonic op 14 juli 2018 op het terrein van de Maarsseveense Plassen, Herenweg 53 in Maarssen

Zaaknummer:Z/18/129436-D/18/100084 Verzenddatum:23-5-2018

 

Tijdelijke verkeersmaatregel is genomen als bedoeld in art. 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Deze maatregel heeft betrekking op het afsluiten van de Gageldijk/Herenweg, het instellen van een stopverbod op de hele Gageldijk/Herenweg, de Maarsseveensepoort vanaf de Zuilense Ring naar de Herenweg en op het gedeelte van de Herenweg tot aan de parkeerplaats P1 en P2. Deze maatregel is geldig van zaterdag 14-7-2018 van 10.00 uur tot en met zondag 15-7-2018 01.00 uur.

Zaaknummer Z/18/129436-D/18/100179 Verzenddatum:24-5-2018

 

Gemeente Stichtse Vecht

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Verzoek om een kopie van het bestreden besluit aan uw bezwaarschrift toe te voegen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een kopie van het bestreden besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

  Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente, dit kan online www.stichtsevecht.nl/bezwaar of per brief postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met jouw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

   

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

   

 

Naar boven